1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  397
 3. Reviewed
  414
 4. All
  811
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 811

open in new window

otvoriť v novom okne Approve this translation

Hide

skryť Approve this translation

%{num} related idea

%{num} podobný nápad Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} podobných nápadov Approve this translation

Matches for '%{query}'

Súhlas pre '%{query}' Approve this translation

searching

hľadanie Approve this translation

No articles or ideas available

Žiadne disponibilné články resp. nápady Approve this translation

No articles available

Žiadne disponibilné články Approve this translation

No ideas available

Žiadne disponibilné nápady Approve this translation

Send another message

Poslať ďalšiu správu Approve this translation

Idea is closed

Nápad je ukončený Approve this translation

Close window

1 Zavrieť okno Approve this translation

Post another idea

Prispieť dalším nápadom Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Vaše hlasy budú vrátené, keď vaše nápady uzavrie admin Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Upozorňujeme, že vám došli hlasy pre toto fórum. Vaše hlasy sa vám vrátia, keď admin uzavrie nápady, ktoré ste vytvorili alebo podporili Approve this translation

I still want to send a message

Aj napriek tomu chcete poslať správu Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Zistili %{1:sme, články,} ktoré vám môžu pomôcť rýchlejšie, než odosielaní správy. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Zistili sme, %{1:články} a %{2:súvisiace nápady,} ktoré vám môžu pomôcť rýchlejšie, než odosielaní správy. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Čoskoro vám odpovieme. Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Choď sa pozrieť svoju schránku a kliknite na odkaz v potvrdzovacom e-mailu. %{resend} Approve this translation

More matches

Ďalšie zápasy Approve this translation

%{num} ranked

%{num} zaradil Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Zistili sme, %{1:sa vzťahujú nápady,} ktoré budete chcieť vyskúšať. Approve this translation

Sign in to give feedback

Ak chcete poskytnúť spätnú väzbu, prihláste sa Approve this translation

%{num} voter

%{num} volič Approve this translation

%{num} voters

%{num} voliči Approve this translation

Back

Späť Approve this translation

Processing

Spracovanie Approve this translation

Edit idea

Upraviť nápad Approve this translation

Invalid email address!

Neplatná e-mailová adresa! Approve this translation

Whoops

1 Jejda Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Aká je pravdepodobnosť, že by si %{site_name} odporučil priateľovi alebo kolegovi? Approve this translation

Great stuff!

Výborný nápad! Approve this translation

Nevermind

Nikdy viac Approve this translation

Send us a message

Pošli nám správu Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Stále si praješ napísať nápad alebo poslať nám správu? Approve this translation

Post an Idea

Pošli nápad Approve this translation

Please enter a valid email address

Zadajte platnú e-mailovú adresu Approve this translation

Idea title

Názov nápadu Approve this translation

Please enter a title

Zadajte prosím názov Approve this translation

Select a category

Vyberte kategóriu Approve this translation

So we can update you!

Tak ťa budeme môcť informovať! Approve this translation

This field is required

Toto pole je povinné Approve this translation

Select one

Vyberte jednu Approve this translation

No thanks

Nie, vďaka Approve this translation

Enter your feedback

Zadajte svoj názor Approve this translation

Why did you pick that score?

Prečo ste si vybrali toto skóre? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Myslíte si napriek tomu chcete nám poslať odkaz? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Myslíte si napriek tomu chcete podať nápad? Approve this translation

Additional details

Ďalšie informácie Approve this translation