1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  368
 3. Reviewed
  476
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

1 anonymný Approve this translation

What happens if I run out?

1 Čo sa stane, keď mi dôjdu hlasy? Approve this translation

Share

Zdieľajte Approve this translation

Done!

Hotovo! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

1 Musíte autorizovať systém UserVoice feedback Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Pridali ste%{num} %{text} Approve this translation

saving

ukladanie Approve this translation

Vote for this idea

Hlasujte za tento nápad Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Administrátori, prosím configure your UserVoice account na spustenie získavania spätnej väzby. Approve this translation

Load more ideas

Vložte viac nápadov Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Tieto pokyny sú pre administrátorov na konfiguráciu ich Feedback tabu od služby UserVoice. Ak sa pokúšate zanechať spätnú väzbu, skoro sa prosím vráťte! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Prihláste sa do administrátorského pultu UserVoice Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Zaregistrujte Facebookovskú stránku resp. aplikáciu Approve this translation

View comments (%{num})

Prezeranie komentárov (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Váš nový feedback tab je takmer hotový! Approve this translation

Create idea

Vytvoriť nápad Approve this translation

awaiting moderator approval

čakanie na schválenie moderátora Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Táto facebookovská aplikácia používa systém UserVoice feedback na získavanie spätnej väzby. Aby ste mohli tvoriť nápady, hlasovať a nechávať komentáre, musíte autorizovať aplikáciu UserVoice feedback a súhlasiť s %{1:terms of service} Approve this translation

Response by %{name}

Reakcia od %{name} Approve this translation

Update Search

1 Aktualizovať hľadanie Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Hlasuj pre podobný nápad alebo pridaj nižšie svoj vlastný nápad Approve this translation

You have %{num} remaining!

Zostáva vám %{num}! Approve this translation

All Feedback

1 Všetky hodnotenia Approve this translation

My Feedback

Moja spätná väzba Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Každý používateľ dostáva limitovaný počet hlasov, aby podporu získali najlepšie nápady. Keď sa vám hlasy minú, nebojte sa, existuje množstvo spôsobov ako získať hlasy späť! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Môžete zmeniť počet hlasov, ktoré ste už nápadom odovzdali. Kliknite na kartu "Moja spätná väzba" a uvidíte, ktoré nápady ste podporili. Odobraním vašich hlasov ich získate späť pre podporu iných nápadov. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Tiež môžete komentovať nápady bez ohľadu na to, koľko hlasov vám ešte ostalo! Approve this translation

on %{date}

dňa %{date} Approve this translation

Write a comment

1 Napísať komentár Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Ako nastaviť Váš UserVoice Feedback Tab Approve this translation

Add your idea

Pridaj svoj nápad Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Čo sa stane, keď vyčerpám svoje hlasy? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Za účelom pridania nápadu, hlasovania a komentovania musíte povoliť UserVoice systém spätnej väzby. Chceli by ste to urobiť teraz? Approve this translation

Request for Permission

1 Žiadosť o povolenie Approve this translation

Sorry, something went wrong.

1 Ospravedlňujeme sa, ale niečo sa pokazilo. Approve this translation

A title is required for your idea

Vyplnenie poľa Predmet je povinné. Approve this translation

Error!

1 Chyba! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Uistite sa, že zadáte svoj nápad pred stlačením tlačidla "Pokračovať". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Vďaka za váš návrh. Zverejníme ho ihneď po schválení našimi adminmi. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Zdá sa, že ste zahlasovali za množstvo nápadov. Nebojte sa však, hneď ako budú nápady uzavreté, získate hlasy nazad! Approve this translation

Not enough votes!

1 Nie je dostatok hlasov! Approve this translation

Accepted

1 Prijaté Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Hlasy, čo dáte nápadom, sa Vám vrátia, keď admin nápad uzavrie. Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Spätnú väzbu od vašich fanúšikov je super jednoduché! Ak chcete nainštalovať, postupujte podľa nasledujúcich rýchle kroky: Approve this translation

Create one for free!

Vytvoriť zadarmo! Approve this translation

From your Admin Console select:

Z vášho Admin Konzolu vyberte: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás prosím na Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook App nie je nakonfigurovaný Approve this translation

Oh nos!

Ach nos! Approve this translation