1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  476
 3. Reviewed
  391
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

3 Zrušili ste token pre %{application} Approve this translation

Deny

1 Zamietnuť Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Facebook sa zdá byť momentálne nedostupný. Skúste prosím znova o chvíľu. Approve this translation

Authorize Application

Autorizujte aplikáciu Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikácia %{name} by chcela schopnosť access and update your data na UserVoice Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Ospravedlňujeme sa, prihlásenie bolo neúspešné. Skúste prosím zopakovať prihlásenie. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Váš e-mail nemôže byť anonymný, ak sa chcete prihlásiť cez Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Musíte zadať platnú e-mailovú adresu cez Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Chcete poovoliť používateľovi %{name} prístup k vášmu UserVoice profilu? Approve this translation

Allow access

1 Povoliť prístup Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Overovanie OpenID zlyhalo: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID poskytovateľa autentizácie pre %{provider} je v súčasnej dobe k dispozícii Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Iba správcovia sa môžu pomocou tejto metódy prihlásiť. Prihláste sa iným spôsobom. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

toto %{provider} účet nie je dobrý, nemá overenú e-mailovú adresu. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Ospravedlňujeme sa za to, že sa vás nemôžeme prihlásiť. Skúste to znova. Approve this translation

started

1 spustený Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhujem Vám... Approve this translation

Terms of service

1 Pravidlá používania služby Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 prihlasovací plán neobsahuje doménový aliasing Approve this translation

does not belong to subdomain

1 nepatrí do subdomény. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Toto fórum bolo zatvorené. Hlasovanie už nie je povolené. Approve this translation

planned

1 plánovaný Approve this translation

duplicate

1 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrdenie hesla Approve this translation

other

1 iné Approve this translation

Activity

2 Činnosť Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Spätná väzba pre %{account_name} Approve this translation

under review

schvaľuje sa Approve this translation

declined

1 zamietnutý Approve this translation

Enter your idea

1 Zadajte váš nápad Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

rieši sa '%{resolves_to}' namiesto '%{host}'. Skontrolujte si Vaše nastavenia DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

nerieši sa. Môže trvať až 72 hodín, než sa Vaše zmeny DNS rozšíria. %{link} Approve this translation

Change Password

Zmeniť heslo Approve this translation

completed

1 dokončený Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Vyjadrite svoj fórum nastavenie na vlastnej doméne (napr.: feedback.yourdomain.com). Zachová si skúsenosti so značkou a priniesť pridanú hodnotu tým, že SEO užívateľa generovaný obsah na vašej doméne Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Užívatelia môžu hladko prechod z vášho webu UserVoice bez požadovanej registrácie. To výrazne znižuje prekážku poskytovania spätnej väzby. Užívatelia profilov a avatary môžu byť integrované do UserVoice pre viac bezproblémové užívateľské skúsenosti. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Každý volič je poskytovaná 10 hlasov (na fóre) stráviť na myšlienky, ktoré podporujú. To núti ľudí k záujmu o svoje hlavné myšlienky, ktoré poskytuje lepšiu kvalitu, spätnú väzbu. Pomocou tejto voľby môžete nastaviť počet hlasov každý volič dostane na nová fóra základe. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Niektoré veci sú najlepšie diskutované súkromne. Môžete obmedziť fórum o e-mailovej adresy, domény, e-mailom alebo prostredníctvom Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši zákazníci sa ani nemusíte vedieť, že si opustil svoje miesto. Zostavte si svoj UserVoice dizajnu (hlavičky, päty a CSS) tak, aby zodpovedala súčasnej vzhľad a správanie. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Viac možností podpory, vrátane 24/7 vyhradeného vedenia účtu. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Väčšina účtov má jedno fórum pre všeobecné nápady a ďalšie pre hlbší záber diskusie k témam so svojimi používateľmi a interným tímom. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL šifrovanie udrží vaše dáta v bezpečí. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nie sú k dispozícii aktuálne plán. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Pridá granulárne kontrolu nad tým, ako volia podvod detektor funguje. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourcované moderovanie Approve this translation

My tickets

Moje tikety Approve this translation

Everyone else

1 Všetci ostatní Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget spätnej väzby Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategória vám umožní usporiadať myšlienky do svojich fórach. Užívatelia si môžu zvoliť, ktoré kategórie patria ich nápad, keď naznačuje, nápady. Approve this translation