1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  428
 3. Reviewed
  432
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 851 - 860 of 860

Please enter a message

Zadajte správu Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nemáte oprávnenie na prístup k tomuto obsahu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Momentálne je server trochu zaneprázdnený. Sadnite si a budeme sa snažiť, alebo sa môžete vrátiť neskôr. Approve this translation

What should we build next?

Čo by sme mali stavať ďalej? Approve this translation

Loading...

Načítava... Approve this translation

All done. Thank you!

Všetko hotové. Ďakujem! Approve this translation

also chose

tiež si vybral Approve this translation

No preference. Ask me another...

Bez zvyhodnenia. Opýtajte sa ma iného ... Approve this translation

Unknown state?

Neznámy štát? Approve this translation

Restart preview

Reštartujte ukážku Approve this translation