1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  439
 3. Reviewed
  429
 4. All
  868
 5. Health
Displaying 851 - 868 of 868

Try again

Skúste znova Approve this translation

Just send my message

Stačí poslať moju správu Approve this translation

Taking screenshot

Užívanie screenshot Approve this translation

This is taking longer than expected

Táto trvá dlhšie, než sa očakávalo Approve this translation

Please select a category

Prosím, vyberte kategóriu Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Jedna osoba %{heart:chce} túto myšlienku Approve this translation

Please describe your idea

Popíšte svoj nápad Approve this translation

Please enter a message

Zadajte správu Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nemáte oprávnenie na prístup k tomuto obsahu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Momentálne je server trochu zaneprázdnený. Sadnite si a budeme sa snažiť, alebo sa môžete vrátiť neskôr. Approve this translation

Summarize your idea

Zhrňte svoj nápad Approve this translation

What should we build next?

Čo by sme mali stavať ďalej? Approve this translation

Loading...

Načítava... Approve this translation

All done. Thank you!

Všetko hotové. Ďakujem! Approve this translation

also chose

tiež si vybral Approve this translation

No preference. Ask me another...

Bez zvyhodnenia. Opýtajte sa ma iného ... Approve this translation

Unknown state?

Neznámy štát? Approve this translation

Restart preview

Reštartujte ukážku Approve this translation