1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  424
 3. Reviewed
  426
 4. All
  850
 5. Health
Displaying 801 - 850 of 850

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Ty %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty a ešte jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty a %{count} ďalších ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Tvoja spätná väzba bola odoslaná do nášho %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Tvoja spätná väzba bola odoslaná do nášho %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Ty %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty a ešte jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty a %{count} ďalších ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

Post your own idea

Napíš svoj vlastný nápad Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vyhral %{percent}%% času Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vyhral %{percent}%% času Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Ak do nášho fóra spätnej väzby pridáš svoj nápad, ostatní zaň budú môcť zahlasovať a zanechať komentár. Approve this translation

Open in a new window

Otvoriť v novom okne Approve this translation

Open in a new window

Otvoriť v novom okne Approve this translation

This answers my question

Toto odpovedá na moju otázku Approve this translation

Related ideas

1 Podobné nápady Approve this translation

Related articles

Podobné články Approve this translation

Related feedback

Súvisiace spätná väzba Approve this translation

Related feedback

Súvisiace spätná väzba Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Budeme vás aktualizovať, pretože to idea postupuje Approve this translation

Awesome!!!

Desivý !!! Approve this translation

Okay.

Dobre. Approve this translation

We'll be in touch.

Budeme v kontakte. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Berieme vaše názory k srdcu. Approve this translation

Attach a file

Pripojiť súbor Approve this translation

Attach a screenshot or file

Pripojiť screenshot alebo súbor Approve this translation

Snap screenshot

Snap screenshot Approve this translation

Choose a file

Vybrať súbor Approve this translation

Uploading

Nahrávanie Approve this translation

Something went wrong while uploading

Niečo sa pokazilo pri nahrávaní Approve this translation

Try again

Skúste znova Approve this translation

Just send my message

Stačí poslať moju správu Approve this translation

Taking screenshot

Užívanie screenshot Approve this translation

This is taking longer than expected

Táto trvá dlhšie, než sa očakávalo Approve this translation

Please select a category

Prosím, vyberte kategóriu Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Jedna osoba %{heart:chce} túto myšlienku Approve this translation

Please describe your idea

Popíšte svoj nápad Approve this translation

Please enter a message

Zadajte správu Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nemáte oprávnenie na prístup k tomuto obsahu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Momentálne je server trochu zaneprázdnený. Sadnite si a budeme sa snažiť, alebo sa môžete vrátiť neskôr. Approve this translation

Summarize your idea

Zhrňte svoj nápad Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Váš nápad bol uverejnený na našom %{link:fóre pre spätnú väzbu} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby ste mohli hlasovať a dostávať aktualizácie tohto nápadu. Approve this translation