Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  16
 3. Reviewed
  25
 4. All
  41
 5. Health
Displaying all 41

Remember me

1 Zapamätaj si ma Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Ľutujeme, nenašli sme Váš existujúci účet v evidencii. Approve this translation

Required, but not displayed

Požadované ale nezobrazené Approve this translation

Failed to authenticate

Autentifikácia sa nepodarila Approve this translation

or, sign in with

alebo sa prihláste pomocou Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Facebook sa zdá byť momentálne nedostupný. Skúste prosím znova o chvíľu. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Ak overené, budeme si pamätať Vašu poradu 2 týždne. Approve this translation

Sign in to your profile.

Prihláste sa do svojho profilu Approve this translation

Email me a new password.

Zašlite mi e-mailom nové heslo. Approve this translation

I agree to the %{tos}

Súhlasím s %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

Prihlásený ako %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Prerušili ste proces prihlasovania. Approve this translation

Display name

Zobraziť meno Approve this translation

Login failed

Prihlásenie sa nepodarilo Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Ospravedlňujeme sa, prihlásenie bolo neúspešné. Skúste prosím zopakovať prihlásenie. Approve this translation

You have to be an administrator to log in this way.

Na tento spôsob prihlásenia musíte byť admininstrátorom. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Vaša UserVoice subdoménu Approve this translation

You have been blocked.

Boli ste zablokovaný. Approve this translation

Enter your email address

Zadajte vašu e-mailovú adresu Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Ľutujeme, nedokázali sme vás prihlásiť Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Ďakujeme, že ste sa prihlásili, %{user} Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Prihlásením súhlasíte s podmienkami použitia služby Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Váš e-mail nemôže byť anonymný, ak sa chcete prihlásiť cez Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Musíte zadať platnú e-mailovú adresu cez Facebook. Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Prihláste sa do svojho profilu UserVoice Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Prihláste sa k svojmu účtu UserVoice Approve this translation

Enter the email address you used

Zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste použili Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Pošleme vám zoznam stránok, ktoré majú UserVoice profily. Approve this translation

Email me my sites

E-mail mi moje stránky Approve this translation

Still having trouble?

Stále problémy? Approve this translation

Contact UserVoice support

Kontaktujte podporu UserVoice Approve this translation

Your UserVoice site URL

Vaša UserVoice URL stránky Approve this translation

Go to my account

Choď na môj účet Approve this translation

Forgot your site's address?

Zabudli ste stránok adresu? Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Overovanie OpenID zlyhalo: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID poskytovateľa autentizácie pre %{provider} je v súčasnej dobe k dispozícii Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Boli ste dočasne zablokovaní 30 minút kvôli prílišnému počtu neúspešných pokusov. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Iba správcovia sa môžu pomocou tejto metódy prihlásiť. Prihláste sa iným spôsobom. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

toto %{provider} účet nie je dobrý, nemá overenú e-mailovú adresu. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Ospravedlňujeme sa za to, že sa vás nemôžeme prihlásiť. Skúste to znova. Approve this translation

The password and/or email address you entered is incorrect.

Zadané heslo a / alebo e-mailová adresa sú nesprávne. Approve this translation