General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  48
 3. Reviewed
  170
 4. All
  218
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 218

started

ve vývoji Approve this translation

[password protected entry]

2 [pro přístup vyžadováno heslo] Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhuji... Approve this translation

Terms of service

2 Smluvní podmínky Approve this translation

an anonymous user

3 anonymní uživatel Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 předplacený plán neobsahuje doménové aliasy Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nepatří k poddoméně Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Toto fórum je již uzavřeno. Další hlasování není možné. Approve this translation

planned

1 v plánu Approve this translation

duplicate

2 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrzení hesla Approve this translation

other

1 ostatní Approve this translation

Activity

Činnosti Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Podněty zákazníku pro %{account_name} Approve this translation

under review

vyhodnocováno Approve this translation

declined

3 zamítnuto Approve this translation

Enter your idea

Vložte svůj nápad Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

se překládá jako '%{resolves_to}' namísto '%{host}'. Zkontrolujte nastavení DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se nedaří přeložit na IP adresu. Změny záznamů systému DNS se mohou projevit až za 72 hodin. %{link} Approve this translation

completed

1 dokončeno Approve this translation

Site

1 Místo Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Nastaví vaše fórum na vlastní doméně (např.: feedback.vasedomena.cz). Zachová souvislost se značkou a zvýší přidanou hodnotu tím, že i uživateli vytvořený obsah bude vyhledatelný na vašich stránkách (SEO). Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Uživatelé mohou hladce přechod z vašeho webu UserVoice bez požadované registrace. To výrazně snižuje překážku poskytování zpětné vazby. Uživatelé profilů a avatary mohou být integrovány do UserVoice pro více bezproblémové uživatelské zkušenosti. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Každému uživateli je přiděleno 10 hlasů (na jedno fórum), pomocí kterých může podpořit návrhy. To nutí lidi zaměřit se na nejdůležitější nápady, což zvyšuje kvalitu zpětné vazby. Pomocí této volby můžete nastavit počet hlasů, které uživatel může na každém fóru využít. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Některé věci jsou nejlepší diskutovány soukromě. Můžete omezit fórum o e-mailové adresy, domény, e-mailem nebo prostřednictvím Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši zákazníci se ani nemusíte vědět, že jsi opustil své místo. Sestavte si svůj UserVoice designu (záhlaví, zápatí a CSS) tak, aby odpovídala stávající vzhled a chování. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Více možností podpory, včetně 24/7 vyhrazeného vedení účtu. Approve this translation

Private Forums

Soukromá fóra Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Nejvíce účty mají jednu fórum pro obecné myšlenky a vytvořit další fóra vrtat do tématu s oběma své uživatele a interního týmu. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL šifrování udrží vaše data v bezpečí. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nejsou dostupné ve vašem současném plánu. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Všechny nástroje naslouchat, reagovat a změřit pocity rostoucí publikum. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Přidá možnost ovládat detektor, který zabraňuje vícenásobnému hlasování. Approve this translation

iPhone Plugin

plugin pro iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourced moderování Approve this translation

Fully Customizable Design

Plně přizpůsobitelný design Approve this translation

My tickets

Moje případy Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Tento doménový alias je zabraný. Pokud si myslíte, že jde o chybu, kontaktujte prosím naši podporu. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

1 Plná kontrola nad obsahem, přístup a uchovávání údajů. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Navržené nápady se hlasováním dostaly až na vrchol. Approve this translation

Everyone else

Někdo dalši Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Bezproblémová integrace a kompletní kontrolu nad vašich stránek vzhled a pocit. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget Zpětná vazba Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorie vám umožní uspořádat nápady uvnitř vašich fór. Uživatelé si mohou vybrat kategorii, do které chtějí přidat svůj nápad. Approve this translation

See %{link}

Zobrazte %{link} Approve this translation

Advanced Security

1 Rozšířené zabezpečení Approve this translation

is invalid

je neplatné Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integrace UserVoice přímo na vašich webových stránkách. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} není dostupný ve vašem současném plánu. Approve this translation