1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  271
 3. Reviewed
  596
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 867

You've revoked the token for %{application}

1 Token pro %{application} byl zneplatněn Approve this translation

Deny

Odmítnout Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Facebook je aktuálně nedostupný. Zkuste to prosím později. Approve this translation

Authorize Application

1 Autorizovat aplikaci Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikace %{name} požaduje oprávnění přistupovat k vašim datům na UserVoice a upravovat je. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Omlouváme se, ale nepodařilo se vás přihlásit. Zkuste to prosím znovu. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Váš e-mail nemůže být anonymní, pokud se chcete přihlásit pomocí Facebooku. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Musíte zadat platnou e-mailovou adresu pomocí Facebooku. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Povolit přístup %{name} k vašemu UserVoice profilu? Approve this translation

Allow access

1 Povolit přístup Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

1 Ověřování OpenID selhalo: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Poskytovatel OpenID autentifikace pro %{provider} není aktuálně k dispozici. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tuto metodu lze přihlásit pouze administrátoři. Přihlaste se prosím jiným způsobem. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Tento %{provider} účet není dobrý, nemá ověřenou e-mailovou adresu. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Omlouváme se, že vás nemůžeme přihlásit. Zkuste to prosím znovu. Approve this translation

started

ve vývoji Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhuji... Approve this translation

Terms of service

2 Smluvní podmínky Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 předplacený plán neobsahuje doménové aliasy Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nepatří k poddoméně Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Toto fórum je již uzavřeno. Další hlasování není možné. Approve this translation

planned

1 v plánu Approve this translation

duplicate

2 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrzení hesla Approve this translation

other

1 ostatní Approve this translation

Activity

Činnosti Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Podněty zákazníku pro %{account_name} Approve this translation

under review

vyhodnocováno Approve this translation

declined

3 zamítnuto Approve this translation

Enter your idea

Vložte svůj nápad Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

se překládá jako '%{resolves_to}' namísto '%{host}'. Zkontrolujte nastavení DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se nedaří přeložit na IP adresu. Změny záznamů systému DNS se mohou projevit až za 72 hodin. %{link} Approve this translation

Change Password

Změnit heslo Approve this translation

completed

1 dokončeno Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Nastaví vaše fórum na vlastní doméně (např.: feedback.vasedomena.cz). Zachová souvislost se značkou a zvýší přidanou hodnotu tím, že i uživateli vytvořený obsah bude vyhledatelný na vašich stránkách (SEO). Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Uživatelé mohou hladce přechod z vašeho webu UserVoice bez požadované registrace. To výrazně snižuje překážku poskytování zpětné vazby. Uživatelé profilů a avatary mohou být integrovány do UserVoice pro více bezproblémové uživatelské zkušenosti. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Každému uživateli je přiděleno 10 hlasů (na jedno fórum), pomocí kterých může podpořit návrhy. To nutí lidi zaměřit se na nejdůležitější nápady, což zvyšuje kvalitu zpětné vazby. Pomocí této volby můžete nastavit počet hlasů, které uživatel může na každém fóru využít. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Některé věci jsou nejlepší diskutovány soukromě. Můžete omezit fórum o e-mailové adresy, domény, e-mailem nebo prostřednictvím Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši zákazníci se ani nemusíte vědět, že jsi opustil své místo. Sestavte si svůj UserVoice designu (záhlaví, zápatí a CSS) tak, aby odpovídala stávající vzhled a chování. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Více možností podpory, včetně 24/7 vyhrazeného vedení účtu. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Nejvíce účty mají jednu fórum pro obecné myšlenky a vytvořit další fóra vrtat do tématu s oběma své uživatele a interního týmu. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL šifrování udrží vaše data v bezpečí. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nejsou dostupné ve vašem současném plánu. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Přidá možnost ovládat detektor, který zabraňuje vícenásobnému hlasování. Approve this translation

iPhone Plugin

plugin pro iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourced moderování Approve this translation

My tickets

Moje případy Approve this translation

Everyone else

Někdo dalši Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget Zpětná vazba Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorie vám umožní uspořádat nápady uvnitř vašich fór. Uživatelé si mohou vybrat kategorii, do které chtějí přidat svůj nápad. Approve this translation