General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  52
 3. Reviewed
  202
 4. All
  254
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 254

started

ve vývoji Approve this translation

[password protected entry]

2 [pro přístup vyžadováno heslo] Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhuji... Approve this translation

Terms of service

2 Smluvní podmínky Approve this translation

an anonymous user

3 anonymní uživatel Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 předplacený plán neobsahuje doménové aliasy Approve this translation

Deleted

2 Smazáno Approve this translation

Spam

1 Nevyžádaná pošta Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nepatří k poddoméně Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Toto fórum je již uzavřeno. Další hlasování není možné. Approve this translation

planned

1 v plánu Approve this translation

duplicate

2 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrzení hesla Approve this translation

other

1 ostatní Approve this translation

Activity

Činnosti Approve this translation

White Labeled

Označkováno Approve this translation

Forums

Diskusní fóra Approve this translation

Categories

1 Kateorie Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Podněty zákazníku pro %{account_name} Approve this translation

under review

vyhodnocováno Approve this translation

Re-send email confirmation

Opětovně odeslat potvrzení e-mailu Approve this translation

declined

3 zamítnuto Approve this translation

Domain Aliasing

Alias domény Approve this translation

Feedback

Zpětná vazba Approve this translation

Enter your idea

Vložte svůj nápad Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

se překládá jako '%{resolves_to}' namísto '%{host}'. Zkontrolujte nastavení DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se nedaří přeložit na IP adresu. Změny záznamů systému DNS se mohou projevit až za 72 hodin. %{link} Approve this translation

completed

1 dokončeno Approve this translation

Site

1 Místo Approve this translation

upgrade

upgrade Approve this translation

Moderation

Moderování Approve this translation

Open

1 Otevřít Approve this translation

Custom

Vlastní Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Closed

1 Zavřeno Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Nastaví vaše fórum na vlastní doméně (např.: feedback.vasedomena.cz). Zachová souvislost se značkou a zvýší přidanou hodnotu tím, že i uživateli vytvořený obsah bude vyhledatelný na vašich stránkách (SEO). Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Uživatelé mohou hladce přechod z vašeho webu UserVoice bez požadované registrace. To výrazně snižuje překážku poskytování zpětné vazby. Uživatelé profilů a avatary mohou být integrovány do UserVoice pro více bezproblémové uživatelské zkušenosti. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Každému uživateli je přiděleno 10 hlasů (na jedno fórum), pomocí kterých může podpořit návrhy. To nutí lidi zaměřit se na nejdůležitější nápady, což zvyšuje kvalitu zpětné vazby. Pomocí této volby můžete nastavit počet hlasů, které uživatel může na každém fóru využít. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Některé věci jsou nejlepší diskutovány soukromě. Můžete omezit fórum o e-mailové adresy, domény, e-mailem nebo prostřednictvím Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši zákazníci se ani nemusíte vědět, že jsi opustil své místo. Sestavte si svůj UserVoice designu (záhlaví, zápatí a CSS) tak, aby odpovídala stávající vzhled a chování. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Více možností podpory, včetně 24/7 vyhrazeného vedení účtu. Approve this translation

Private Forums

Soukromá fóra Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Nejvíce účty mají jednu fórum pro obecné myšlenky a vytvořit další fóra vrtat do tématu s oběma své uživatele a interního týmu. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL šifrování udrží vaše data v bezpečí. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} nejsou dostupné ve vašem současném plánu. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Všechny nástroje naslouchat, reagovat a změřit pocity rostoucí publikum. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Přidá možnost ovládat detektor, který zabraňuje vícenásobnému hlasování. Approve this translation

iPhone Plugin

plugin pro iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourced moderování Approve this translation

%{num} vote

%{num} hlas Approve this translation