General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  44
 3. Reviewed
  168
 4. All
  212
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 212

Pre-moderation

Pre-moderování Approve this translation

Single Sign-On documentation

1 Single Sign-On dokumentace Approve this translation

You don't have access to this.

K tomuto nemáte oprávnění. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Budujte svoji značku a zároveň poznejte své publikum. Approve this translation

Email must be present.

E-mail musí být uveden Approve this translation

Our basic forum

Naše základní fórum Approve this translation

Restrict access by IP

Omezit přístup podle IP adresy Approve this translation

Full custom design

Celý vlastní design Approve this translation

you need to have at least one value

musíte mít alespoň jednu hodnotu Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Již brzy! Nativní integrace UserVoice s vaší iPhone aplikací. Approve this translation

Integration

1 Integrace Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Děkujeme za potvrzení vaší e-mailové adresy. Prosím zadejte heslo – chraňte svoji identitu. Approve this translation

already has an outstanding invitation

už má čekající pozvání Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Vaše UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Povolit přístup na soukromé fórum celé e-mailové doméně (např. *. vašedoména.cz). Approve this translation

Restrict access by email domain

Omezit přístup podle e-mailové domény Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Pokročilá nastavení ochrany proti vícenásobnému hlasování Approve this translation

ID of Forum

1 ID fóra Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automaticky nahradí světská slova '*****'. (V současné době pouze v angličtině.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Nepotvrzeno: Musíte potvrdit svou e-mailovou adresu, abyste mohli dostávat upozornění. %{resend} Approve this translation

For small groups

1 Pro malé skupiny Approve this translation

Respond to ideas

Reagovat na nápady Approve this translation

Email must be valid.

E-mail musí být platný Approve this translation

is an admin

je admin Approve this translation

Lite Design Customization

Lite design Přizpůsobení Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Povolit přístup na soukromé fórum z definovaných IP adres (např. z vaší firemní sítě). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Nepotvrzeno: musíte nejdříve potvrdit e-mailovou adresu, než budete moci dostávat upozornění nebo si založit heslo. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Jednoduše slučte duplicitní návrhy. (Hlasy z obou nápadů budou sečteny.) Approve this translation

Full integration

1 Plná integrace Approve this translation

Our best value!

Náš nejlepší hodnota! Approve this translation

spam

1 spam Approve this translation

Customize voting

Přizpůsobit hlasování Approve this translation

Domain aliasing

Alias domény Approve this translation

White labeled

Bíle označené Approve this translation

Private forums

Privátní fóra Approve this translation

SSL encryption

SSL šifrování Approve this translation

Administrators

Administrátoři Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Toto je maximální počet správců na UserVoice fóru zpětné vazby a tiketovacím systému. Approve this translation

Continue reading

1 Pokračovat ve čtení Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Nápad byl spojen s jiným. Approve this translation

Idea is a duplicate

Tento nápad již existuje. Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Váš doménový alias (%{host}) přestane fungovat Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Máte více administrátorů než tento plán umožňuje. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Máte více fór než tento plán umožňuje. Approve this translation

Helpdesk

Helpdesk Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Zpětná vazba pro Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Jednoduché přihlášení Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Souhlasím s %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Vyčerpali jste všechny hlasy v tomto fóru. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Doplňte nadpis k vašemu nápadu prosím. Approve this translation