General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  44
 3. Reviewed
  168
 4. All
  212
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 212

The title is too long.

Titulek je příliš dlouhý Approve this translation

The description is too long.

Popis je příliš dlouhý. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

V tomto novém pláně již nebudete schopni přidat administrátory pomocí SSO Approve this translation

already has access

už má přístup Approve this translation

You have run out of votes.

Došly vám volné hlasy. Approve this translation

Standard

1 Standardní Approve this translation

You must be an admin to access this!

3 Přístup povolen pouze správci! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

3 Přístup povolen pouze majiteli! Approve this translation

Idea has been closed

Tento nápad byl uzavřen Approve this translation

Idea attachments

Idea příslušenství Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Správci a volitelně uživatelé mohou k nápadu připojit soubory. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} před Approve this translation

No response

Bez odpovědi Approve this translation

No status

Žádný stav Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Fórum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Změňte přístup k pochvalám. Approve this translation

Idea no longer exists

1 Nápad už neexistuje Approve this translation

The comment text can't be blank.

Text komentáře nemůže být prázdný. Approve this translation

New Ticket Reply

Nová odpověď na případ Approve this translation

New Comment

1 Nový komentář Approve this translation

New Kudo

Nové Kudos Approve this translation

New Forum

1 Nové fórum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Přenechte část práce se správou fór svým uživatelům a dejte jim možnost označovat nevhodné a duplicitní nápady. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Další správcům bude odepřen přístup do administrátorské konzole. Approve this translation

open ideas

1 otevřené nápady Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Uživatelům bude odepřen přístup do dalších fór. Approve this translation

View this user in Inspector

Zobrazit tohoto uživatele ve Inspector Approve this translation

All tickets

Všechny případy Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

1 Tuto zprávu jsme vám zaslali, neboť jste se přihlásili k odběru Fronty podpory %{queue} Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Tuto zprávu jste obdrželi, neboť máte nastaveny oznámení o nových případech Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Tuto zprávu jste obdrželi, neboť máte nastaveny oznámení o nepřiřazených případech Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Tuto zprávu jste obdrželi, neboť máte nastaveny oznámení k tomuto případu Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Tuto zprávu jste obdrželi, protože máte nastaven příjem oznámení o všech nových případech Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Zastavit přijímání e-mailů týkajících se případů přidělených k frontě %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Odhlásit z případu Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Zastavit přijímání e-mailů o nepřiřazených případech Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Zastavit přijímání e-mailů pro všechny nové případy Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Your Own

1 Vaše vlastní Approve this translation

Welcome Email

Uvítací e-mail Approve this translation

Give feedback & Contact support

Sdělte nám svůj názor a kontaktujte technickou podporu Approve this translation

Give feedback only

Sdělte nám pouze váš názor Approve this translation

Contact support only

1 Kontakt podporují pouze Approve this translation

Agent

Agent Approve this translation

Queue

1 Fronta Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Vaše vlastní HTML a CSS budou obnoveny na výchozí hodnoty. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Koncoví uživatelé nebudou mít přístup k vašemu soukromému fóru. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Vaše oprávnění administrátora bude zakázáno. Ostatní administrátoři budou mít přístup ke všem komponentám. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Máte mít více vlastních polí, než tento plán umožňuje. Prosím odstranit některé pro downgrade. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Tento plán nezahrnuje podporu fronty. Prosím, odstraňte aktuální fronty pro downgrade. Approve this translation