General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  44
 3. Reviewed
  168
 4. All
  212
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 212

Is

1 Je Approve this translation

Is not

1 Není Approve this translation

Between

1 Mezi Approve this translation

Greater Than

Více než Approve this translation

Less Than

1 Méně než Approve this translation

Today

Dnes Approve this translation

You must select a value.

Musíte vybrat hodnotu. Approve this translation

Add Cc recipient

1 Přidat do kopie příjemce Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Nová odpověď administrátora na tiket Approve this translation

Custom statuses

Vlastní stavy Approve this translation

New ideas

Nové nápady Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Zrušit přiřazení od tohoto případu Approve this translation

Push Ticket

Odeslat případ Approve this translation

The title is too short.

Název je příliš krátký. Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Váš komentář obsahuje %{num} znaků. Maximální délka komentáře je %{maxlen} znaků. Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Zadaná doména je v odlišné subdoméně. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

E-mail neodpovídá e-mailové adrese agenta podpory. Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Skrýt kudos, sledovací pixely a cokoli dalšího, ​​co by naznačovalo, že ticket není osobní e-mail. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Must have (obchodní příležitost) Approve this translation

Should have (not time critical)

Mohl by (není časově kritické) Approve this translation

Nice to have

Jsem rád, že Approve this translation

New User Feedback

Nový uživatelská zpětná vazba Approve this translation

New Ticket Note

Nové poznámka k ticketu Approve this translation

SLA Warning

Upozornění SLA Approve this translation

SLA Violation

Nedodržení SLA Approve this translation

User Traits

Vlastnosti uživatele Approve this translation

Account Traits

Vlastnosti účtu Approve this translation

Company Insight

1 Společnost Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podporuji '%{title}' – Co si o tom myslíš? Approve this translation

Multiple forum languages

Více jazykové fórum Approve this translation

Have forums in multiple languages

Mají fóra ve více jazycích Approve this translation

never

1 nikdy Approve this translation

today

1 dnes Approve this translation

yesterday

1 včera Approve this translation

%{n} ago

před %{n} Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Odstraňte značku UserVoice "Powered By". Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Vyberte, které části webového portálu chcete vidět. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Povolte službu Google Analytics na webovém portálu zadáním ID služby Google Analytics do nastavení. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Umožňuje omezit přístup na celý webový portál na základě platného tokenu SSO nebo autorizované adresy IP. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Povolit omezení administrátorů na konkrétní moduly (zpětná vazba, helpdesk a / nebo znalostní databáze). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Uložit vlastní vyhledávání vstupenek pro časté použití. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Zobrazuje úroveň angažovanosti v aktualizacích e-mailů. Approve this translation

License types

Typy licencí Approve this translation

Assign seats by license type.

Přiřadit místa podle typu licence. Approve this translation

Support Only

Pouze podpora Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Musíte být administrátorem zpětné vazby pro přístup k tomuto! Approve this translation

Forum no longer exists

Fórum už neexistuje Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Jste byli %{action}%{event} oznámení. %{link:vrátit} Approve this translation

Have an idea? Share it!

Mít nápad? Sdílej to! Approve this translation

Public status updates

Aktualizace veřejného stavu Approve this translation