1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  454
 3. Reviewed
  417
 4. All
  871
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 871

Hide

Amagar Approve this translation

%{num} related idea

%{num} idea relacionada Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} idees relacionades Approve this translation

Matches for '%{query}'

Coincidències per '%{query}' Approve this translation

searching

cercant Approve this translation

No articles or ideas available

No hi ha articles ni idees disponibles Approve this translation

No articles available

No hi ha articles disponibles Approve this translation

No ideas available

No hi ha idees disponibles Approve this translation

Send another message

Envia un altre missatge Approve this translation

Idea is closed

La idea està tancada Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Protegeix el teu perfil amb una contrasenya per tenir accés Approve this translation

Close window

Tanca la finestra Approve this translation

Post another idea

Publica una altra idea Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Et retornarem els vots quan les idees siguin tancades pels administradors. Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Si us plau, fixa't que t'has quedat sense vots per aquest fòrum. Et retornarem els vots quan les idees siguin tancades pels administradors. Approve this translation

I still want to send a message

Continuo volent enviar el missatge Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Hem trobat %{1:articles} que li poden ajudar més ràpid que enviar un missatge. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Hem trobat %{1:articles} i %{2:idees relacionats} que poden ajudar més ràpid que enviar un missatge. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Ens posarem en contacte amb vostè a la brevetat Approve this translation

More matches

Mas partits Approve this translation

%{num} ranked

%{num} classificat Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Hem trobat %{1:relacionem idees} que és possible que vulgueu comprovar cap a fora. Approve this translation

Sign in to give feedback

Inicieu la sessió per fer comentaris Approve this translation

Category

Categoria Approve this translation

Back

Torna Approve this translation

Processing

Processant Approve this translation

Send message

Enviar missatge Approve this translation

Admin response

Resposta de l'administrador Approve this translation

Edit idea

Edita la idea Approve this translation

Describe your idea

Descriu la teva idea Approve this translation

Post idea

Enviar una idea Approve this translation

Delete my profile

Borrar el meu perfil Approve this translation

Thank you!

Gràcies! Approve this translation

Invalid email address!

Invalid email address! Approve this translation

Whoops

Uix Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Quina probabilitat hi ha de que recomani %{site_name} a un amic o col · lega? Approve this translation

Great stuff!

Great stuff! Approve this translation

Nevermind

No importa Approve this translation

Send us a message

Envieu-nos un missatge Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Encara vol presentar una idea o envieu-nos un missatge? Approve this translation

Post an Idea

Publica una idea Approve this translation

Idea title

Títol Idea Approve this translation

Please enter a title

Si us plau, introduïu un títol Approve this translation

Select a category

Seleccioneu una categoria Approve this translation

So we can update you!

Així que podem actualitzar vostè! Approve this translation

This field is required

Aquest camp és obligatori Approve this translation

Select one

Seleccioni un Approve this translation

No thanks

No, gràcies Approve this translation

Enter your feedback

Escrigui els seus comentaris Approve this translation

Why did you pick that score?

Per què va triar aquesta puntuació? Approve this translation