1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  409
 3. Reviewed
  405
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 801 - 814 of 814

Try again

Intenta-ho de nou Approve this translation

Just send my message

Només has d'enviar el meu missatge Approve this translation

Taking screenshot

Prenent pantalla Approve this translation

This is taking longer than expected

Això està trigant més del que s'esperava Approve this translation

Please select a category

Escollir una categoria Approve this translation

Exceeded API Limit

S'ha superat el límit de l'API Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Una persona %{heart:vol} aquesta idea Approve this translation

Please describe your idea

Descriviu la vostra idea Approve this translation

Please enter a message

Introduïu un missatge Approve this translation

You are not authorized to access this content

No tens autorització per accedir a aquest contingut Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

El servidor és una mica ocupat en aquest moment. Assegureu-vos-hi i seguirem intentant tornar o més tard. Approve this translation

Summarize your idea

Resumeix la teva idea Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

La vostra idea ha estat publicada al nostre %{link:fòrum de comentaris} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Proporcioneu la vostra adreça de correu electrònic per votar i rebre actualitzacions d'aquesta idea. Approve this translation