1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  458
 3. Reviewed
  375
 4. All
  833
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 833

Unable to unsubscribe you from outreaches.

No es pot cancel·lar la subscripció a les difusió. Approve this translation

General notifications

Notificacions generals Approve this translation

Requests for feedback

Sol·licituds de comentaris Approve this translation

No existing idea results

No hi ha cap resultat d'idees existents Approve this translation

result found

resultat trobat Approve this translation

results found

resultats trobats Approve this translation

Skip to content

Saltar al contingut Approve this translation

Report

Informeu Approve this translation

Reported

Reportat Approve this translation

Message subject

Assumpte del missatge Approve this translation

How can we help you today?

Com et podem ajudar avui? Approve this translation

Sending

Enviant Approve this translation

Your message has been received.

El teu missatge ha sigut rebut. Approve this translation

Submitting

Enviant Approve this translation

Your idea has been received.

La teva idea ha sigut rebuda. Approve this translation

Visit %{link}

Visita %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Ja no et queden més vots! Approve this translation

We'll email you!

T'enviarem un correu electrònic! Approve this translation

open in new window

obrir en una nova finestra Approve this translation

Hide

Amagar Approve this translation

%{num} related idea

%{num} idea relacionada Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} idees relacionades Approve this translation

Matches for '%{query}'

Coincidències per '%{query}' Approve this translation

searching

cercant Approve this translation

Send another message

Envia un altre missatge Approve this translation

Idea is closed

La idea està tancada Approve this translation

Please sign in

Entra amb les teves dades Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Protegeix el teu perfil amb una contrasenya per tenir accés Approve this translation

Contact support

Contacte d'ajuda Approve this translation

Give feedback

Dóna feedback Approve this translation

Close window

Tanca la finestra Approve this translation

Post another idea

Publica una altra idea Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Et retornarem els vots quan les idees siguin tancades pels administradors. Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Si us plau, fixa't que t'has quedat sense vots per aquest fòrum. Et retornarem els vots quan les idees siguin tancades pels administradors. Approve this translation

I still want to send a message

Continuo volent enviar el missatge Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Hem trobat %{1:articles} que li poden ajudar més ràpid que enviar un missatge. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Hem trobat %{1:articles} i %{2:idees relacionats} que poden ajudar més ràpid que enviar un missatge. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Ens posarem en contacte amb vostè a la brevetat Approve this translation

More matches

Mas partits Approve this translation

%{num} ranked

%{num} classificat Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Hem trobat %{1:relacionem idees} que és possible que vulgueu comprovar cap a fora. Approve this translation

Sign in to give feedback

Inicieu la sessió per fer comentaris Approve this translation

Back

Torna Approve this translation

Processing

Processant Approve this translation

Send message

Enviar missatge Approve this translation

Edit idea

Edita la idea Approve this translation

Post idea

Enviar una idea Approve this translation

Invalid email address!

Invalid email address! Approve this translation

Whoops

Uix Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Quina probabilitat hi ha de que recomani %{site_name} a un amic o col · lega? Approve this translation