1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  453
 3. Reviewed
  364
 4. All
  817
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 817

Crowdsourced moderation

Moderació dels mateixos usuaris Approve this translation

My tickets

Els meus tiquets Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

L'àlies de domini ja ha estat agafat. Si us plau contacta amb nosaltres si creus que és un error. Approve this translation

Everyone else

Tothom Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget de Pestanya de Feedback Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Les categories et permeten organitzar idees als teus fòrums. Els usuaris poden escollir a quina categoria pertanyen les seves idees. Approve this translation

is invalid

no és vàlid Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integra UserVoice directament a la teva web. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} no està disponible amb el teu pla actual. Approve this translation

all values need to be unique

tots els valors han de ser únics Approve this translation

Merge ideas

Unir idees Approve this translation

Unassigned

Sense assignar Approve this translation

Pre-moderation

Pre-moderació Approve this translation

You don't have access to this.

No hi tens accés. Approve this translation

Assignee

Cessionari Approve this translation

Email must be present.

L'adreça de correu ha de ser actual. Approve this translation

Restrict access by IP

Restringir accés per IP Approve this translation

Full custom design

Disseny personalitzat Approve this translation

you need to have at least one value

necessites tenir com a mínim un valor Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Properament! Integra UserVoice de forma nadiua a les teves apps d'iPhone. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Gràcies per confirmar el teu correu electrònic. Sisplau crea una nova paraula de pas per protegir la teva identitat. Approve this translation

already has an outstanding invitation

ja té una invitació enviada Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Concedeix accés al fòrum privat a totes les adreçes del domini (per exemple, *.elteudomini.cat). Approve this translation

Restrict access by email domain

Restringir accés per domini de correu Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Configuració avançada de fraus als vots Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Reemplaça automàticament paraules malsonants amb '*****'. (De moment només anglès.) Approve this translation

Respond to ideas

Respondre idees Approve this translation

Email must be valid.

L'adreça de correu ha de ser vàlida. Approve this translation

is an admin

és administrador Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Concedeix accés al fòrum privat a IPs específiques (per exemple, la teva xarxa interna). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Uneix idees duplicades amb facilitat. (Els vots d'ambdues idees es combinaran.) Approve this translation

spam

spam Approve this translation

Anonymous

anònim Approve this translation

Customize voting

Personalitzar les votacions Approve this translation

Domain aliasing

Àlies de dominis Approve this translation

White labeled

Marca blanca Approve this translation

Private forums

Fòrums privats Approve this translation

SSL encryption

Encriptació SSL Approve this translation

Administrators

Administradors Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Aquest és el nombre màxim d'administradors que poden haver-hi al teu fòrum de feedback UserVoice i sistema de tiquets. Approve this translation

Continue reading

Seguir llegint Approve this translation

Idea has been merged into another idea

La idea s'ha combinat amb una altra idea Approve this translation

Idea is a duplicate

La idea està duplicada Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Plugin de Feedback per Facebook Approve this translation

Single sign-on

Identificació única Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Accepto les %{1:Condicions del Servei} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

T'has quedat sense vots en aquest fòrum. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Si us plau, introdueix un títol per la teva idea. Approve this translation

The title is too long.

El títol és massa llarg. Approve this translation

The description is too long.

La descripció és massa llarga. Approve this translation