1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  434
 3. Reviewed
  433
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 851 - 867 of 867

Just send my message

Només has d'enviar el meu missatge Approve this translation

Taking screenshot

Prenent pantalla Approve this translation

This is taking longer than expected

Això està trigant més del que s'esperava Approve this translation

Please select a category

Escollir una categoria Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Una persona %{heart:vol} aquesta idea Approve this translation

Please describe your idea

Descriviu la vostra idea Approve this translation

Please enter a message

Introduïu un missatge Approve this translation

You are not authorized to access this content

No tens autorització per accedir a aquest contingut Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

El servidor és una mica ocupat en aquest moment. Assegureu-vos-hi i seguirem intentant tornar o més tard. Approve this translation

Summarize your idea

Resumeix la teva idea Approve this translation

What should we build next?

Què hem de construir ara? Approve this translation

Loading...

S'està carregant ... Approve this translation

All done. Thank you!

Tot fet. Gràcies! Approve this translation

also chose

també trieu Approve this translation

No preference. Ask me another...

Cap preferència. Pregunta'm un altre ... Approve this translation

Unknown state?

Estat desconegut? Approve this translation

Restart preview

Reinicia la vista prèvia Approve this translation