General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  123
 3. Reviewed
  136
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 259

Assign seats by license type.

Assigna seients segons el tipus de llicència. Approve this translation

Support Only

Només suport Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Heu de ser un administrador de comentaris per accedir a això. Approve this translation

Forum no longer exists

Fòrum ja no existeix Approve this translation

Deleted User

Usuari eliminat Approve this translation

Required Consent

Consentiment obligatori Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Has estat %{action}%{event} notificacions %{link:Desfés} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Accepto l'emmagatzematge de la meva adreça de correu electrònic, nom i adreça IP. Aquesta informació i qualsevol comentari que proporcioni es pot utilitzar per informar les decisions del producte i avisar-me sobre les actualitzacions dels productes. (Es pot desactivar en qualsevol moment). Approve this translation

New Password

nova contrasenya Approve this translation

Create an account

Crear un compte Approve this translation

Please enter a valid email address.

Siusplau, introdueixi una adreça de correu electrònic vàlida. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Tens una idea? Comparteix-ho! Approve this translation

Public status updates

Actualitzacions d’estat públic Approve this translation

New votes

Nous vots Approve this translation

Internal status updates

Actualitzacions d’estat intern Approve this translation

New NPS®

Nou NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} elector Approve this translation

%{num} voters

%{num} votants Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Envieu explosions de correu electrònic privat als subscriptors sobre una idea Approve this translation

New idea merges

La nova idea es fusiona Approve this translation

New Idea

Nova idea Approve this translation

Idea Status Update

Actualització d’estat d’idees Approve this translation

Idea Votes Update

Actualització dels vots Idea Approve this translation

Push Idea

Empeny la idea Approve this translation

must be deleted for merged idea

s'ha d'eliminar per a la idea fusionada Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Aquest fòrum s'ha tancat No s’admeten més idees. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Utilitzeu el giny actual (també conegut com "omnibox," també "tt (touchpoint toolkit)", no conegut pel vostre giny clàssic). També desbloqueja les funcions de la qualificació NPS®, que depenen del giny. Approve this translation

no status

sense estat Approve this translation

not routable

no es pot dirigir Approve this translation

Something went wrong!

Alguna cosa ha anat malament! Approve this translation

Display name (optional)

Nom visible (opcional) Approve this translation

Hooray!

Hurra! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ja esteu preparant la vostra pàgina. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Cal iniciar l’accés a les cookies per iniciar la sessió. Actualitzeu la configuració de privadesa per permetre el seguiment entre llocs o proveu d’utilitzar un altre navegador. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

No teniu els permisos necessaris per accedir a aquest contingut. Approve this translation

Sign in required to continue

Cal iniciar la sessió per continuar Approve this translation

Remember Me

Recorda'm Approve this translation

Please enter your password.

Introduïu la vostra contrasenya. Approve this translation

Create Password

Crea una contrasenya Approve this translation

Password needs at least 8 characters

La contrasenya necessita com a mínim 8 caràcters Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Ha de tenir com a mínim un caràcter en minúscula i un de majúscules Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Necessita almenys un símbol ($,!, @, _, *, Etc.) Approve this translation

Password must include one number or more

La contrasenya ha d'incloure un número o més Approve this translation

Verify Email

verificar Correu Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Abans de restablir la contrasenya, hem de verificar el vostre correu electrònic Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Abans de crear el vostre compte, hem de verificar el vostre correu electrònic Approve this translation

First things first!

El primer és el primer! Approve this translation

Create Account

Crear compte Approve this translation

Let\'s create your account!

Creem el vostre compte! Approve this translation

Please enter a valid password.

Introduïu una contrasenya vàlida. Approve this translation