General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  94
 3. Reviewed
  160
 4. All
  254
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 254

Email domain in different subdomain.

Domini de correu electrònic en diferents subdomini. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

El correu electrònic no pot coincidir amb l'adreça de correu electrònic d'un agent de suport Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Amaga kudos, els píxels de seguiment i qualsevol altra cosa que indiqui que un bitllet no és un correu electrònic personal. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Personalitza el peu de pàgina dels correus electrònics que s'envien als sol · licitants d'entrades. Per omissió és incloure l'enllaç Kudos. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Ha de tenir (ruptura) Approve this translation

Should have (not time critical)

En cas de tenir (no el temps crític) Approve this translation

Nice to have

És agradable tenir Approve this translation

New User Feedback

Nova Feedback usuari Approve this translation

New Ticket Note

Tiquet Nota nova Approve this translation

SLA Warning

SLA Advertència Approve this translation

SLA Violation

SLA Violació Approve this translation

User Traits

Trets d'usuari Approve this translation

Account Traits

Trets Compte Approve this translation

Company Insight

Empresa Insight Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Jo suport ' %{title} '- Què en penses? Approve this translation

Multiple forum languages

Múltiples idiomes fòrum Approve this translation

Have forums in multiple languages

Tenir fòrums en diversos idiomes Approve this translation

never

Mai Approve this translation

today

avui Approve this translation

yesterday

ahir Approve this translation

%{n} ago

%{n} fa Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Elimineu la marca 'Powered by' UserVoice. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Seleccioneu quines seccions del portal web voleu veure. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Activeu Google Analytics al portal web introduint l'identificador de Google Analytics a la configuració. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Permet restringir l'accés al portal web complet, basat en token SSO vàlid o adreça IP autoritzada. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Permetre la restricció dels administradors a mòduls específics (feedback, helpdesk i / o base de coneixement). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Deseu cerques d'entrades personalitzades per a ús freqüent. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Mostra el nivell d'interacció en les actualitzacions de correu electrònic. Approve this translation

License types

Tipus de llicència Approve this translation

Assign seats by license type.

Assigna seients segons el tipus de llicència. Approve this translation

Support Only

Només suport Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Heu de ser un administrador de comentaris per accedir a això. Approve this translation

Forum no longer exists

Fòrum ja no existeix Approve this translation

Deleted User

Usuari eliminat Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Has estat %{action}%{event} notificacions %{link:Desfés} Approve this translation

Have an idea? Share it!

Tens una idea? Comparteix-ho! Approve this translation

Public status updates

Actualitzacions d’estat públic Approve this translation

New votes

Nous vots Approve this translation

Internal status updates

Actualitzacions d’estat intern Approve this translation

New NPS®

Nou NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} elector Approve this translation

%{num} voters

%{num} votants Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Envieu explosions de correu electrònic privat als subscriptors sobre una idea Approve this translation

New idea merges

La nova idea es fusiona Approve this translation

New Idea

Nova idea Approve this translation

Idea Status Update

Actualització d’estat d’idees Approve this translation

Idea Votes Update

Actualització dels vots Idea Approve this translation

Push Idea

Empeny la idea Approve this translation

must be deleted for merged idea

s'ha d'eliminar per a la idea fusionada Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Aquest fòrum s'ha tancat No s’admeten més idees. Approve this translation