General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  94
 3. Reviewed
  160
 4. All
  254
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 254

Fully Customizable Design

Disseny completament personalitzable Approve this translation

My tickets

Els meus tiquets Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

L'àlies de domini ja ha estat agafat. Si us plau contacta amb nosaltres si creus que és un error. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Control total sobre el contingut, accés i retenció de dades. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

S'afegeixen les idees i les més votades apareixen a sobre Approve this translation

Everyone else

Tothom Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Integració visual i control total sobre la imatge de la teva web. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Widget de Pestanya de Feedback Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Les categories et permeten organitzar idees als teus fòrums. Els usuaris poden escollir a quina categoria pertanyen les seves idees. Approve this translation

See %{link}

Vés a %{link} Approve this translation

Advanced Security

Seguretat avançada Approve this translation

is invalid

no és vàlid Approve this translation

Profanity filter

Filtre de profanació Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integra UserVoice directament a la teva web. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} no està disponible amb el teu pla actual. Approve this translation

all values need to be unique

tots els valors han de ser únics Approve this translation

Merge ideas

Unir idees Approve this translation

Advanced management

Gestió avançada Approve this translation

Unassigned

Sense assignar Approve this translation

%{num} votes

%{num} vots Approve this translation

Pre-moderation

Pre-moderació Approve this translation

Single Sign-On documentation

Documentació per la Identificació Única Approve this translation

You don't have access to this.

No hi tens accés. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Construeix la teva marca mentre coneixes la teva audiència. Approve this translation

Email must be present.

L'adreça de correu ha de ser actual. Approve this translation

Our basic forum

El nostre fòrum bàsic Approve this translation

Restrict access by IP

Restringir accés per IP Approve this translation

Full custom design

Disseny personalitzat Approve this translation

you need to have at least one value

necessites tenir com a mínim un valor Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Properament! Integra UserVoice de forma nadiua a les teves apps d'iPhone. Approve this translation

Integration

Integració Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Gràcies per confirmar el teu correu electrònic. Sisplau crea una nova paraula de pas per protegir la teva identitat. Approve this translation

already has an outstanding invitation

ja té una invitació enviada Approve this translation

Your UserVoice URL

La teva URL de UserVoice Approve this translation

Your UserVoice subdomain

El teu subdomini de UserVoice Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Concedeix accés al fòrum privat a totes les adreçes del domini (per exemple, *.elteudomini.cat). Approve this translation

Custom Fields

Camps per defecte Approve this translation

Restrict access by email domain

Restringir accés per domini de correu Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Configuració avançada de fraus als vots Approve this translation

ID of Forum

ID de Fòrum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Reemplaça automàticament paraules malsonants amb '*****'. (De moment només anglès.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Sense confirmar: Necessites confirmar l'adreça de correu abans de rebre notificacions. %{resend} Approve this translation

For small groups

Per grups petits Approve this translation

Channel

Canal Approve this translation

Respond to ideas

Respondre idees Approve this translation

Email must be valid.

L'adreça de correu ha de ser vàlida. Approve this translation

is an admin

és administrador Approve this translation

Lite Design Customization

Personalització de disseny simple Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Concedeix accés al fòrum privat a IPs específiques (per exemple, la teva xarxa interna). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Sense confirmar: Necessites confirmar l'adreça de correu abans de rebre notificacions o crear una contrasenya. %{resend} Approve this translation