General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  86
 3. Reviewed
  129
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 215

You have run out of votes on this forum.

T'has quedat sense vots en aquest fòrum. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Si us plau, introdueix un títol per la teva idea. Approve this translation

The title is too long.

El títol és massa llarg. Approve this translation

The description is too long.

La descripció és massa llarga. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Vostè ja no serà possible afegir administradors a través d'SSO en aquest nou pla Approve this translation

already has access

ja té accés Approve this translation

You have run out of votes.

T'has quedat sense vots. Approve this translation

Standard

Estàndard Approve this translation

You must be an admin to access this!

3 Has de ser administrador per accedir-hi Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Has de ser el propietari del compte per accedir-hi Approve this translation

Idea has been closed

La idea s'ha tancat Approve this translation

Idea attachments

Adjunts a la idea Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Els Administradors i opcionalment els usuaris poden adjuntar arxius a les seves idees. Approve this translation

%{time} ago

fa %{time} Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Fòrum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Canvia l'accés als kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Aquesta idea ja no existeix Approve this translation

The comment text can't be blank.

El comentari no pot estar en blanc. Approve this translation

New Ticket Reply

Nova Resposta a Tiquet Approve this translation

New Comment

Nou Comentari Approve this translation

New Kudo

Nou Kudo Approve this translation

New Forum

Nou Fòrum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Deixa que els teus usuaris mantinguin el lloc net. La moderació comuna permet als teus usuaris marcar idees no apropiades i duplicar idees per treure't aquest pes de sobre. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Administradors addicionals seran exclosos de la consola d'administració. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Els usuaris finals seran exclosos de qualsevol fòrum addicionals. Approve this translation

View this user in Inspector

Veure aquest usuari a l'inspector Approve this translation

All tickets

Tots els tiquets Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Has rebut aquest missatge perquè estàs subscrit a la cua d'assistència %{queue} Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Has rebut aquest missatge perquè vas demanar que t'aviséssim dels tiquets que se t'assignaven Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Has rebut aquest missatge perquè estàs subscrit als tiquets sense assignar Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Has rebut aquest missatge perquè estàs subscrit a aquest tiquet Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Has rebut aquest missatge perquè vas demanar que et notifiquéssim de tots els tiquets nous Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Vull deixar de rebre correus dels tiquets assignats a %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Doneu-me de baixa d'aquest tiquet Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Vull deixar de rebre correus de tiquets sense assignar Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Vull deixar de rebre correus de tots els nous tiquets Approve this translation

%{time} min

%{time} min Approve this translation

Your Own

Your Own Approve this translation

Welcome Email

Benvingut Email Approve this translation

(select)

(Seleccioni) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Donar retroalimentació i suport Contacte Approve this translation

Give feedback only

Deixi el seu comentari, Approve this translation

Contact support only

Contactar amb només admeten Approve this translation

Agent

Agent Approve this translation

Queue

Cola Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

El seu codi HTML i CSS personalitzat tornaran als paràmetres per defecte. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Els usuaris finals seran exclosos dels fòrums privats. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Els seus permisos d'administrador es desactivaran. Tots els administradors tindran accés a tots els components. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Vostè té més camps personalitzats que aquest pla permet. Elimina alguns downgrade a. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Aquest pla no inclou cues de suport. Si us plau, elimini les cues actuals de degradació. Approve this translation