General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  129
 3. Reviewed
  153
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 282

Additional admins will be locked out of the admin console.

Täiendav administraatoritel lukustatakse välja admin konsooli. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Logige sisse teenusesse UserVoice Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Lõppkasutajate lukustatakse välja täiendavaid foorumeid. Approve this translation

View this user in Inspector

Vaata seda kasutajat Inspector Approve this translation

All tickets

1 Kõik piletid Approve this translation

Support Queues

Probleemid ja järjekorrad Approve this translation

Agents

Ained Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Te saate selle kirja, kuna olete tellinud %{queue} Toetus Queue Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Te saate selle teate, sest te otsustasite saada teavitatud piletid teile määratud Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Te saate selle kirja, sest oled liitunud määramata piletid Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Te saate selle kirja, kuna olete tellinud seda pilet Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Te saate selle teate, sest te otsustasite saada teavitatud kõiki uusi pileteid Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Lõpetage saavad kirju pileteid määratud %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Lahku sellest piletist Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Lõpetage saavad e-postiaadresse määramata piletid Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Lõpetage saavad kirju kõikide uute piletite Approve this translation

Just now

Kohe Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Yesterday

1 Eile Approve this translation

Your Own

Sinu omad Approve this translation

Welcome Email

Tervituskiri Approve this translation

(select)

1 (Vali) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Anna tagasisidet ja kontakt toetust Approve this translation

Give feedback only

Anna tagasisidet ainult Approve this translation

Contact support only

Võta toetada ainult Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Järjekord Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Teie kohandatud HTML ja CSS siis tagasi default. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Lõppkasutajate saab lukustada välja oma era foorumid. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Teie admin õigusi keelatakse. Kõik administraatoritel on juurdepääs kõik komponendid. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Sul on rohkem kohandatud välju kui see kava võimaldab. Palun eemaldage mõned alandada. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

See kava ei hõlma abi järjekorrad. Palun eemaldage oma praeguse järjekorrad alandada. Approve this translation

Is

On Approve this translation

Is not

1 Ei ole Approve this translation

Between

Vahemikus Approve this translation

Greater Than

1 Suurem kui Approve this translation

Less Than

1 Vähem kui Approve this translation

Today

1 Täna Approve this translation

You must select a value.

Pead valima väärtuse. Approve this translation

Add Cc recipient

1 Lisa koopia saaja Approve this translation

New Ticket Admin Reply

New Ticket admin Vastus Approve this translation

Custom statuses

Custom staatused Approve this translation

New ideas

Uued ideed Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Unassign ise selle pileti Approve this translation

Push Ticket

Push Ticket Approve this translation

The title is too short.

Pealkiri on liiga lühike. Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Kommentaari teksti %{num} tegelased on liiga pikk. Maximum %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Email domeeni aliverkkotunnuksella. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Email ei sobi abi agent e-posti aadress Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Peida Kahjustused, jälgimise pikslit ja kõike muud, mis viitaks, et pilet ei ole isiklik e-mail. Approve this translation