1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  334
 3. Reviewed
  456
 4. All
  790
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 790

You've revoked the token for %{application}

Sa said kasutasid soovitust %{application} Approve this translation

Deny

Keela Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Facebook hetkel ei tööta. Proovi varsti uuesti. Approve this translation

Authorize Application

Autoriseeri programm Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Programmil %{name} oleks vaja sinu luba, et lugeda ja uuendada sinu infot UserVice lehel. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Vabandame, sisselogimine ebaõnnestus. Palun proovi uuesti. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Sinu e-post ei saa olla anonüümne kui tahad Facebooki abil sisse logida. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Sa pead andma Facebook'i kaudu kehtiva e-posti aadressi. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Lubad %{name} juurdepääsu oma UserVoice profiili? Approve this translation

Allow access

1 Võimaldada juurdepääs Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentimine ebaõnnestus: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID autentimine pole teenusepakkuja %{provider} jaoks hetkel kättesaadav Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Ainult administraatorid saavad selle meetodi abil sisse logida. Logige sisse muul viisil. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

See %{provider} konto pole hea, sellel ei ole kinnitatud e-posti aadressi. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Vabandust, me ei saanud teid sisse logida. Palun proovige uuesti. Approve this translation

started

alustatud Approve this translation

I suggest you ...

Minu ettepanek on... Approve this translation

Terms of service

Teenuse tingimused Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pakett ei sisalda "domain aliasing". Approve this translation

does not belong to subdomain

ei kuulu alamdomeeni. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Foorum on suletud. Hääletamist enam ei toimu. Approve this translation

planned

planeeritud Approve this translation

duplicate

korduv Approve this translation

Password confirmation

Salasõna kinnitus Approve this translation

other

muu Approve this translation

Activity

Tegevus Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Kasutaja ettepanekud %{account_name} Approve this translation

under review

läbivaatamisel Approve this translation

declined

tagasilükatud Approve this translation

Enter your idea

Ettepanek paari sõnaga Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

avaneb '%{resolves_to}' aga peaks avanema '%{host}'. Kontrolli DNS seadeid. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

lehekülg ei avane. See võib aega võtta kuni 72 tundi, et DNS aadressite muutus leviks. %{link} Approve this translation

Change Password

Muuda salasõna Approve this translation

completed

lõpetatud Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Kas teie foorumit setup oma domeeni (ex: feedback.yourdomain.com). Säilitab oma brändi kogemus ja lisab väärtust SEO pannes kasutaja loodud sisu oma domeeni Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Teie kasutajad saavad üleminek sujuvalt saidi UserVoice ilma registreerimist vaja. See suuresti vähendab takistust tagasiside andmine. Oma kasutajate profiilide ja avatare saab integreerida UserVoice jaoks rohkem õmblusteta kasutaja kogemus. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Igal valijal on antud 10 häält (per foorum) kulutada ideede poolest. See sunnib inimest keskenduma nende top ideid, mis annab kvaliteetsema tagasisidet. Selle variandi saate häälte arv iga valija satub ühe foorumi põhjal. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Mõned asjad on kõige arutas eraviisiliselt. Saate piirata foorumi e-posti aadress, e-domeeni või Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Sinu kliendid ei pea isegi teadma, et nad on jäänud oma saidil. Konfigureeri oma UserVoice disain (päised, jalused ja CSS), mis vastavad teie olemasoleva välimuse-ja tunnevad. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Mitu toetuse võimalusi, sealhulgas 24/7 erikontol juhtimine. Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Kõige enam on üks foorumi üldine ideed ja luua uusi foorumeid puurige teema nii oma kasutajate ja sisemine meeskond. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL hoiab oma andmete turvaline. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} ei ole oma praeguse plaani. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Lisab granuleeritud üle, kuidas hääl pettuse detektor toimib. Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Kogukonna poolne modereerimine Approve this translation

My tickets

Minu piletid Approve this translation

Everyone else

1 Kõik teised Approve this translation

Feedback Tab Widget

Tagasiside Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategooriad võimaldab teil organiseerida ideid oma foorumites. Kasutajad saavad valida, millisesse kategooriasse oma idee kuulub, kui oletada, ideid. Approve this translation