1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  446
 3. Reviewed
  383
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 829

yesterday

hôm qua Approve this translation

%{n} ago

%{n} cách đây Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Xóa 'Xây dựng thương hiệu' UserVoice 'Powered By'. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Chọn phần web cổng mà bạn muốn hiển thị. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Bật Google Analytics trên cổng web bằng cách nhập ID Google Analytics trong cài đặt. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Cho phép hạn chế quyền truy cập vào toàn bộ cổng web, dựa trên mã thông báo SSO hợp lệ hoặc địa chỉ IP được ủy quyền. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Cho phép quản trị viên hạn chế các mô-đun cụ thể (phản hồi, trợ giúp và / hoặc cơ sở kiến ​​thức). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Lưu tìm kiếm vé tùy chỉnh để sử dụng thường xuyên. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Hiển thị mức tương tác trên bản cập nhật email của bạn. Approve this translation

License types

Loại giấy phép Approve this translation

Assign seats by license type.

Chỉ định ghế theo loại giấy phép. Approve this translation

Support Only

Chỉ hỗ trợ Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Bạn phải là một quản trị viên thông tin phản hồi để truy cập vào đây! Approve this translation

Forum no longer exists

Diễn đàn không còn tồn tại nữa Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Bạn đã %{action}%{event} thông báo. %{link:Hủy bỏ} Approve this translation

Have an idea? Share it!

Có một ý tưởng? Chia sẻ nó! Approve this translation

Public status updates

Cập nhật trạng thái công khai Approve this translation

New votes

Phiếu mới Approve this translation

Internal status updates

Cập nhật trạng thái nội bộ Approve this translation

New NPS®

NPS® mới Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Gửi các vụ nổ email riêng tư cho người đăng ký về một ý tưởng Approve this translation

New idea merges

Ý tưởng mới hợp nhất Approve this translation

New Idea

Ý tưởng mới Approve this translation

Idea Status Update

Cập nhật trạng thái ý tưởng Approve this translation

Idea Votes Update

Cập nhật ý tưởng bỏ phiếu Approve this translation

Push Idea

Ý tưởng đẩy Approve this translation

must be deleted for merged idea

phải được xóa cho ý tưởng hợp nhất Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Diễn đàn này đã đóng cửa. Không có thêm ý tưởng được cho phép. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Sử dụng tiện ích hiện tại (còn gọi là "omnibox", hay còn gọi là "tt (bộ công cụ touchpoint)", hay không phải là tiện ích cổ điển của bạn). Đồng thời mở khóa các tính năng Xếp hạng NPS®, phụ thuộc vào tiện ích. Approve this translation

no status

không có tình trạng Approve this translation

not routable

không thể định tuyến Approve this translation

Remember me

Ghi nhớ Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Xin lỗi, Chúng tôi không tìm thấy tài khoản của bạn trên dữ liệu. Approve this translation

Required, but not displayed

Bắt buộc, nhưng không hiển thị Approve this translation

Failed to authenticate

Cấp quyền thất bại Approve this translation

or, sign in with

hoặc, đăng nhập với Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Nếu đã kiểm tra, Chúng tôi sẽ ghi nhận lại lượt thông tin truy cập của bạn trong 2 tuần. Approve this translation

Sign in to your profile.

Đăng nhập vào hồ sơ cá nhân Approve this translation

Email me a new password.

Gửi email cho tôi mật khẩu mới Approve this translation

I agree to the %{tos}

Tôi đồng ý với %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

Đã đăng nhập như %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Bạn đã hủy bỏ quá trình đăng nhập Approve this translation

Display name

Tên hiển thị Approve this translation

Login failed

Đăng nhập thất bại Approve this translation

You have to be an administrator to log in this way.

Bạn cần có quyền admin để truy cập khu vực này. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Tên miền con UserVoice Approve this translation

You have been blocked.

Bạn đã bị khóa Approve this translation

Enter your email address

Điền email của bạn Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Xin lỗi, chúng tôi không thể đưa bạn truy cập vào. Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Cám ơn bạn đã đăng nhập, %{user} Approve this translation