1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  496
 3. Reviewed
  337
 4. All
  833
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 833

Idea is a duplicate

Ý kiến đã bị trùng Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Phản hồi cho Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

1 Chữ ký số Approve this translation

Your name

Tên bạn Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Tôi đồng ý với %{1:terms of service} Approve this translation

Set a new password

Tạo mật khẩu mới Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Bạn đã hết lượt bình chọn trên diễn đàn Approve this translation

already has access

Đã được truy cập Approve this translation

Set Password

Tạo mật khẩu Approve this translation

Custom Terms of Service

Tùy biến điều khoản dịch vụ Approve this translation

You have run out of votes.

Bạn đã hết phiếu. Approve this translation

Standard

Tiêu chuẩn Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Bạn phải là một quản trị để truy cập điều này! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Bạn phải là chủ sở hữu tài khoản để truy cập này! Approve this translation

New Ticket

New vé Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

Idea attachments

1 Ý tưởng file đính kèm Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Quản trị viên và tùy chọn người dùng có thể đính kèm tập tin vào ý tưởng. Approve this translation

%{time} ago

%{time} trước Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Diễn đàn: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

xem ý tưởng ban đầu Approve this translation

Change access to kudos.

1 Thay đổi quyền truy cập vào danh tiếng. Approve this translation

Idea no longer exists

Ý tưởng không còn tồn tại Approve this translation

New Ticket Reply

Vé trả lời mới Approve this translation

New Comment

Bình luận mới Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Article

New Điều Approve this translation

New Forum

Diễn đàn mới nhất Approve this translation

Sign in to UserVoice

Đăng nhập vào UserVoice Approve this translation

View this user in Inspector

Xem người sử dụng trong thanh tra Approve this translation

All tickets

Tất cả các vé Approve this translation

Support Queues

Hỗ trợ hàng đợi Approve this translation

Agents

Đại lý Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký. %{queue} Hỗ trợ xếp hàng Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo vé được giao cho bạn Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé máy không được gán Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé này Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo của tất cả các vé mới Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ngừng nhận email cho các vé được phân công %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Huỷ đăng ký nhận vé này Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Ngừng nhận email cho vé không được gán Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Nhận được email cho tất cả các vé mới Approve this translation

Just now

Chỉ cần bây giờ Approve this translation

%{time} min

%{time} phút Approve this translation

Yesterday

Hôm qua Approve this translation

Your Own

Của riêng bạn Approve this translation

Welcome Email

Chào mừng Email Approve this translation

(select)

(Chọn) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Gửi ý kiến phản hồi & và gọi hỗ trợ Approve this translation