1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  446
 3. Reviewed
  383
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 829

Customize voting

1 Tùy chọn bình chọn Approve this translation

Domain aliasing

1 Địa chỉ tên miền Approve this translation

White labeled

1 Nhãn trắng Approve this translation

Private forums

1 Diễn đàn cá nhân Approve this translation

SSL encryption

1 Mã hóa SSL Approve this translation

Administrators

1 Admin Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Đây là số admin tối đa trên hệ thống phản hồi Uservoice và hệ thống phiếu câu hỏi. Approve this translation

Continue reading

1 Tiếp tục đọc Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Ý kiến đã được kết hợp vào ý kiến khác Approve this translation

Idea is a duplicate

Ý kiến đã bị trùng Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

1 Bí danh tên miền ( %{host} ) Sẽ không còn làm việc Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Bạn có quản trị viên nhiều hơn so với kế hoạch này cho phép. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Bạn có diễn đàn nhiều hơn so với kế hoạch này cho phép. Approve this translation

Helpdesk

Trợ giúp Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Phản hồi cho Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

1 Chữ ký số Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Tôi đồng ý với %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Bạn đã hết lượt bình chọn trên diễn đàn Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Vui lòng cung cấp tiêu đề cho ý kiến. Approve this translation

The title is too long.

Tiêu đề quá dài Approve this translation

The description is too long.

Mô tả quá dài Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Bạn sẽ không còn có thể thêm các quản trị viên thông qua SSO trên kế hoạch mới này Approve this translation

already has access

Đã được truy cập Approve this translation

You have run out of votes.

Bạn đã hết phiếu. Approve this translation

Standard

Tiêu chuẩn Approve this translation

You must be an admin to access this!

2 Bạn phải là một quản trị để truy cập điều này! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Bạn phải là chủ sở hữu tài khoản để truy cập này! Approve this translation

Idea has been closed

Ý tưởng đã bị đóng cửa Approve this translation

Idea attachments

1 Ý tưởng file đính kèm Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Quản trị viên và tùy chọn người dùng có thể đính kèm tập tin vào ý tưởng. Approve this translation

%{time} ago

%{time} trước Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Diễn đàn: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

1 Thay đổi quyền truy cập vào danh tiếng. Approve this translation

Idea no longer exists

Ý tưởng không còn tồn tại Approve this translation

The comment text can't be blank.

Các văn bản nhận xét không được để trống. Approve this translation

New Ticket Reply

Vé trả lời mới Approve this translation

New Comment

Bình luận mới Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Forum

Diễn đàn mới nhất Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Cho phép người dùng của bạn giúp bạn giữ các vị trí gọn gàng. Crowdsourced điều độ cho phép những ý tưởng lá cờ của người sử dụng không phù hợp và bản sao để giữ cho gánh nặng khỏi vai của bạn. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Quản trị viên bổ sung sẽ được khóa của giao diện điều khiển quản trị. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Người dùng sẽ bị khóa của bất kỳ diễn đàn bổ sung. Approve this translation

View this user in Inspector

Xem người sử dụng trong thanh tra Approve this translation

All tickets

Tất cả các vé Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký. %{queue} Hỗ trợ xếp hàng Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo vé được giao cho bạn Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé máy không được gán Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký vé này Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã chọn để nhận được thông báo của tất cả các vé mới Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ngừng nhận email cho các vé được phân công %{queue} Approve this translation