1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  446
 3. Reviewed
  383
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 829

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Thêm các hạt kiểm soát để kiểm tra việc phát hiện gian lận bình chọn như thế nào. Approve this translation

iPhone Plugin

Công cụ bổ sung cho iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Quản lý đám đông Approve this translation

Fully Customizable Design

Tùy chọn thiết kế đầy đủ Approve this translation

My tickets

Phiếu của tôi Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Tên miền này đã được sở hữu. Vui lòng liên hệ với hỗ trợ để được giúp đỡ nếu bạn thấy có sự sai sót. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Quản lý toàn diện nội dung, truy cập và duy trì dữ liệu. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ý kiến được đề xuất và bình chọn lên top. Approve this translation

Everyone else

Còn ai nữa Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Hoàn toàn điều khiển toàn bộ thiết kế của trang web Approve this translation

Feedback Tab Widget

Công cụ tab phản hồi Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Danh mục cho phép bạn sắp xếp các ý kiến trong diễn đàn của bạn. Thành viên có thể chọ danh mục phù hợp để đền xuất ý kiến. Approve this translation

See %{link}

Thấy %{link} Approve this translation

Advanced Security

Bảo mật nâng cao Approve this translation

is invalid

Không có hiệu lực Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Kết hợp UserVoice trực tiếp trên website Approve this translation

all values need to be unique

Các giá trị không được trùng nhau Approve this translation

Merge ideas

1 Kết hợp ý kiến Approve this translation

Advanced management

Quản lý nâng cao Approve this translation

Pre-moderation

1 Trước quản lý Approve this translation

Single Sign-On documentation

Tài liệu chữ ký điện tử Approve this translation

You don't have access to this.

Bạn không phải truy cập vào đây. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Xây dụng thương hiệu trong khi hiểu hơn về người dùng Approve this translation

Email must be present.

Phải có địa chỉ email Approve this translation

Our basic forum

Diễn đàn cơ bản Approve this translation

Restrict access by IP

1 Hạn chế truy cập qua IP Approve this translation

Full custom design

1 Tùy chỉnh thiết kết đầy đủ Approve this translation

you need to have at least one value

Bạn cần có ít nhất 1 giá trị Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Đang xây dựng! tích hợp Uservoice trong ứng dụng iphone của bạn Approve this translation

Integration

Sự kết hợp Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Cám ơn bạn đã xác nhận email. Vui lòng tạo mật khẩu để bảo vệ tài khoản của bạn Approve this translation

already has an outstanding invitation

Đã có một lời mời nổi bật Approve this translation

Your UserVoice URL

URL UserVoice của bạn Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những địa chỉ email từ tên miền nào đó (e.g.,*.youdomain.com) Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Hạn chế truy cập qua địa chỉ email Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Thiết lập nâng cao của bình chọn gian lận Approve this translation

ID of Forum

ID của diễn đàn Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Tự động thay các từ thô tục bằng **** (chỉ cho tiếng Anh) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Không xác nhận: Bạn cần xác nhận email trước khi nhận thông báo qua email. %{resend} Approve this translation

For small groups

Cho nhóm nhỏ. Approve this translation

Respond to ideas

1 Trả lời ý kiến Approve this translation

Email must be valid.

Email phải có giá trị. Approve this translation

is an admin

Là một admin Approve this translation

Lite Design Customization

Tùy chỉnh thiết kế rút gọn. Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những ip đặc biệt truy cập vào ((e.g., mạng nội bộ). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Không xác nhận: Bạn cần xác nhận email trước khi nhận email thông báo hoặc tạo mật khẩu %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 Kết hợp các ý kiến trùng lắp một cách thoải mái (Bình chọn từ 2 ý kiến sẽ được hợp lại) Approve this translation

Full integration

Kết hợp toàn diện Approve this translation

Our best value!

Giá trị tốt nhất! Approve this translation

spam

spam Approve this translation