1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  496
 3. Reviewed
  337
 4. All
  833
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 833

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Có vài điều tốt nhất là nên trao đổi cá nhân. Bạn có thể giới hạn 1 diễn đàn bằng địa chỉ email, bằng địa chỉ tên miền email hoặc qua chữ ký điện tử. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Khách hàng không cần biết vấn đề này khi họ đã rời webiste. Thiết kế lại UserVoice (headers, footers và CSS) hợp với thiết kế của website. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Quản lý tài khoản 24/7 là một phần của tùy chọn hỗ trợ Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Hầu hết tài khoản có một diễn đàn chung để đưa ra những ý kiến chung và tạo diễn đàn truyền thống để kết nối chủ đề giữa người dùng và đội nội bộ Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

Bộ bảo mật SSL sẽ giúp dữ liệu của bạn an toàn Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Thêm các hạt kiểm soát để kiểm tra việc phát hiện gian lận bình chọn như thế nào. Approve this translation

Email address

Địa chỉ email Approve this translation

iPhone Plugin

Công cụ bổ sung cho iPhone Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Quản lý đám đông Approve this translation

My tickets

Phiếu của tôi Approve this translation

Everyone else

Còn ai nữa Approve this translation

Feedback Tab Widget

Công cụ tab phản hồi Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Danh mục cho phép bạn sắp xếp các ý kiến trong diễn đàn của bạn. Thành viên có thể chọ danh mục phù hợp để đền xuất ý kiến. Approve this translation

is invalid

Không có hiệu lực Approve this translation

Profanity filter

1 Bộ lọc từ ngữ Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Kết hợp UserVoice trực tiếp trên website Approve this translation

all values need to be unique

Các giá trị không được trùng nhau Approve this translation

Merge ideas

1 Kết hợp ý kiến Approve this translation

Pre-moderation

1 Trước quản lý Approve this translation

You don't have access to this.

Bạn không phải truy cập vào đây. Approve this translation

Email must be present.

Phải có địa chỉ email Approve this translation

Restrict access by IP

1 Hạn chế truy cập qua IP Approve this translation

Full custom design

1 Tùy chỉnh thiết kết đầy đủ Approve this translation

you need to have at least one value

Bạn cần có ít nhất 1 giá trị Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Đang xây dựng! tích hợp Uservoice trong ứng dụng iphone của bạn Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Cám ơn bạn đã xác nhận email. Vui lòng tạo mật khẩu để bảo vệ tài khoản của bạn Approve this translation

already has an outstanding invitation

Đã có một lời mời nổi bật Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những địa chỉ email từ tên miền nào đó (e.g.,*.youdomain.com) Approve this translation

Custom Fields

1 Ô tùy biến Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Hạn chế truy cập qua địa chỉ email Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Thiết lập nâng cao của bình chọn gian lận Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Tự động thay các từ thô tục bằng **** (chỉ cho tiếng Anh) Approve this translation

Respond to ideas

1 Trả lời ý kiến Approve this translation

Email must be valid.

Email phải có giá trị. Approve this translation

is an admin

Là một admin Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Bạn có thể tạo diễn đàn riêng bằng cách chỉ cho những ip đặc biệt truy cập vào ((e.g., mạng nội bộ). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 Kết hợp các ý kiến trùng lắp một cách thoải mái (Bình chọn từ 2 ý kiến sẽ được hợp lại) Approve this translation

spam

spam Approve this translation

Customize voting

1 Tùy chọn bình chọn Approve this translation

Domain aliasing

1 Địa chỉ tên miền Approve this translation

White labeled

1 Nhãn trắng Approve this translation

Private forums

1 Diễn đàn cá nhân Approve this translation

SSL encryption

1 Mã hóa SSL Approve this translation

ideas

Ý kiến Approve this translation

or

hoặc Approve this translation

Terms of Service

3 Điều khoản dịch vụ Approve this translation

Administrators

1 Admin Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Đây là số admin tối đa trên hệ thống phản hồi Uservoice và hệ thống phiếu câu hỏi. Approve this translation

Continue reading

1 Tiếp tục đọc Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Ý kiến đã được kết hợp vào ý kiến khác Approve this translation