Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  29
 3. Reviewed
  60
 4. All
  89
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 60

started

đã bắt đầu Approve this translation

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

Cancel

Hủy bỏ Approve this translation

planned

đã lên kế hoạch Approve this translation

duplicate

trùng lặp Approve this translation

other

khác Approve this translation

under review

chờ duyệt Approve this translation

declined

bị từ chối Approve this translation

Password

Mật Khẩu Approve this translation

completed

đã hoàn tất Approve this translation

Forgot password?

Quên mật khẩu? Approve this translation

Continue

Tiếp tục Approve this translation

Sign out

Đăng xuất Approve this translation

Send message

Gửi tin nhắn Approve this translation

Message subject

Tiêu đề tin nhắn Approve this translation

spam

spam Approve this translation

or

hoặc Approve this translation

Terms of Service

3 Điều khoản dịch vụ Approve this translation

Your email address

Địa chỉ email Approve this translation

Your name

Tên bạn Approve this translation

Signed in as %{name}

Đăng nhập với tên %{name} Approve this translation

Post idea

Đăng ý kiến Approve this translation

browse articles

xem các bài viết Approve this translation

browse ideas

xem các ý kiến Approve this translation

How can we help you today?

Làm sao chúng tôi giúp bạn hôm nay? Approve this translation

Sending

Đang gửi Approve this translation

Your message has been received.

Tin nhắn của bạn đã được nhận. Approve this translation

Submitting

Đang gửi lên Approve this translation

Your idea has been received.

Ý kiến của bạn đã được nhận Approve this translation

Visit %{link}

Ghé thăm %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Bạn đã hết lượt bình chọn! Approve this translation

We'll email you!

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Approve this translation

open in new window

Mở trong cửa sổ mới Approve this translation

Hide

Ẩn Approve this translation

%{num} related idea

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation

Matches for '%{query}'

Phù hợp cho '%{query}' Approve this translation

searching

Tìm kiếm Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Chúng tôi không thể cho bình chọn tại thời điểm này Approve this translation

No articles or ideas available

Không tìm thấy bài viết hay ý kiến nào Approve this translation

No articles available

Không tìm thấy bài viết Approve this translation

No ideas available

Không tìm thấy ý kiến Approve this translation

Send another message

Gửi thông báo khác Approve this translation

Idea is closed

Ý kiến đã đóng Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận yêu cầu của bạn Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Rất tiếc! Xin vui lòng điền vào tất cả các mục bắt buộc trước khi tiếp tục. Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Kết nối với máy chủ có vấn đề! Xin vui lòng thử lại. Approve this translation

Post another idea

Đăng thêm ý kiến khác Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý tưởng của bạn được admin đóng lại Approve this translation

Saving

Đang lưu Approve this translation