Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  29
 3. Reviewed
  60
 4. All
  89
 5. Health
Displaying all 29

Sign up

Đăng ký Approve this translation

Choose a File

Chọn File Approve this translation

Remove

Hủy bỏ Approve this translation

Remove Attachment

Hủy bỏ tập tin đính kèm Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Rất tiếc! Bạn đang cố gắng để tải lên một tập tin đó là quá lớn. Xin vui lòng đính kèm một file nhỏ hơn và thử lại. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

Close window

Đóng cửa sổ Approve this translation

Error! Try again.

Lỗi! Hãy thử lại. Approve this translation

Your password has been updated

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật Approve this translation

Sent!

Đã được gửi! Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài viết} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài báo} và %{2:những ý tưởng liên quan} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Đi kiểm tra hộp thư đến của bạn và bấm vào liên kết trong email xác nhận. %{resend} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Cookie bị vô hiệu hóa. Truy cập diễn đàn thông tin phản hồi trực tiếp tại %{forum_link} hoặc bật cookie trong trình duyệt của bạn và làm mới trang này. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} xếp hạng Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:những ý tưởng liên quan} mà bạn có thể muốn kiểm tra. Approve this translation

Your password has been reset

Mật khẩu của bạn đã được thiết lập lại Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn một email tới %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Nhấp vào liên kết để tạo mật khẩu, sau đó quay lại đây và đăng nhập. Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Chúng tôi đã thực hiện thay đổi để tăng bảo mật của chúng tôi và đặt lại mật khẩu. Approve this translation

Required Consent

Sự đồng ý bắt buộc Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Tôi đồng ý với việc lưu trữ địa chỉ email, tên và địa chỉ IP của tôi. Thông tin này và bất kỳ phản hồi nào tôi cung cấp có thể được sử dụng để thông báo cho các quyết định sản phẩm và thông báo cho tôi về các cập nhật sản phẩm. (Bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào.) Approve this translation

Sign in with

Đăng nhập với Approve this translation

Sign in to give feedback

Đăng nhập để gửi phản hồi Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ. Approve this translation

Please enter a password.

Vui lòng nhập mật khẩu. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa tệp đính kèm của bạn? Approve this translation

%{num} voter

%{num} cử tri Approve this translation

%{num} voters

%{num} cử tri Approve this translation