Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  34
 3. Reviewed
  79
 4. All
  113
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 113

%{num} related idea

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation

Matches for '%{query}'

Phù hợp cho '%{query}' Approve this translation

searching

Tìm kiếm Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Chúng tôi không thể cho bình chọn tại thời điểm này Approve this translation

No articles or ideas available

Không tìm thấy bài viết hay ý kiến nào Approve this translation

No articles available

Không tìm thấy bài viết Approve this translation

No ideas available

Không tìm thấy ý kiến Approve this translation

Send another message

Gửi thông báo khác Approve this translation

Idea is closed

Ý kiến đã đóng Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận yêu cầu của bạn Approve this translation

Choose a File

Chọn File Approve this translation

Remove

Hủy bỏ Approve this translation

Remove Attachment

Hủy bỏ tập tin đính kèm Approve this translation

Please sign in

1 Vui lòng đăng nhập Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Rất tiếc! Xin vui lòng điền vào tất cả các mục bắt buộc trước khi tiếp tục. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Rất tiếc! Bạn đang cố gắng để tải lên một tập tin đó là quá lớn. Xin vui lòng đính kèm một file nhỏ hơn và thử lại. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Tạo một mật khẩu để đảm bảo hồ sơ của bạn. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với một liên kết để tạo ra mật khẩu mới của bạn. Approve this translation

Your email is unconfirmed

1 Email của bạn là chưa được xác nhận Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

1 Mật khẩu bảo vệ hồ sơ của bạn để được truy cập Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Kết nối với máy chủ có vấn đề! Xin vui lòng thử lại. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

Close window

Đóng cửa sổ Approve this translation

Post another idea

Đăng thêm ý kiến khác Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý tưởng của bạn được admin đóng lại Approve this translation

Error! Try again.

Lỗi! Hãy thử lại. Approve this translation

Saving

Đang lưu Approve this translation

Saved

Đã lưu Approve this translation

Passwords must match

Mật khẩu phải trùng nhau Approve this translation

Your password has been updated

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật Approve this translation

Sent!

Đã được gửi! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Xin vui lòng lưu ý rằng bạn không còn phiếu bầu cho diễn đàn này. Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý kiến của bạn được admin đóng lại Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Xin lỗi, chúng tôi không có thể gửi ý tưởng của bạn vì bạn không còn phiếu Approve this translation

I still want to send a message

Tôi vẫn muốn gửi thông báo Approve this translation

No results found

Không tìm thấy gì Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài viết} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài báo} và %{2:những ý tưởng liên quan} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Chúng tôi sẽ quay lại ngay Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Đi kiểm tra hộp thư đến của bạn và bấm vào liên kết trong email xác nhận. %{resend} Approve this translation

More matches

Các kết quả khác Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

Địa chỉ email của bạn không có quyền truy cập vào diễn đàn này. Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Cookie bị vô hiệu hóa. Truy cập diễn đàn thông tin phản hồi trực tiếp tại %{forum_link} hoặc bật cookie trong trình duyệt của bạn và làm mới trang này. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} xếp hạng Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa bình luận của mình không? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Bạn có chắc là muốn xóa ý kiến của mình không? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Vì có người khác ủng hộ ý kiến này, bạn không thể xóa nó. Tuy nhiên, bạn có thể rút tên khỏi ý kiến này và ý kiến sẽ hiển thị người đăng là 'Khách'. Bạn có thực sự muốn rút tên khỏi ý kiến này không? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:những ý tưởng liên quan} mà bạn có thể muốn kiểm tra. Approve this translation

Voted!

Bình chọn! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin cập nhật về ý tưởng này Approve this translation

Your password has been reset

Mật khẩu của bạn đã được thiết lập lại Approve this translation