Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  102
 3. Reviewed
  90
 4. All
  192
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 192

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Một vé mới (%{ticket}) Đã được giao cho %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Một vé máy bay mới không được gán (%{ticket}) Đã nhận được. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Một vé mới (%{ticket}) Đã nhận được. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Email này được gửi từ một địa chỉ email không nhận trả lời, %{1:hãy để lại comment.} Approve this translation

Forgot your site

Quên địa chỉ web của bạn Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Quên trang web của bạn? Chúng tôi có thể giúp đỡ! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Dưới đây là danh sách các trang web UserVoice bạn là một admin vào. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Dưới đây là danh sách các trang web UserVoice bạn có một hồ sơ trên. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Chào mừng bạn đến với UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} giao %{ticket_count} vé cho bạn. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} giao %{ticket_count} vé %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Ý tưởng của bạn đã được sáp nhập: %{title} ' Approve this translation

Idea merged

Ý tưởng được sáp nhập Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} thông qua %{company} Approve this translation

Please confirm your email address

Vui lòng xác nhận địa chỉ email của bạn Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Để đặt mật khẩu bảo vệ thông tin cá nhân trên %{1:tên,} %{2:bấm vào đây để xác nhận địa chỉ email của bạn} và làm theo hướng dẫn. Approve this translation

here

đây Approve this translation

ranked

xếp hạng Approve this translation

only showing first 100

chỉ xem 100 mục đầu tiên Approve this translation

Captured by %{agent}

Bắt %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Qua vé # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Qua %{url} Approve this translation

feedback added

thông tin phản hồi thêm Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Một ý tưởng bạn hỗ trợ ( %{idea_link} ) Đã được sáp nhập với một ý tưởng tương tự: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Cảm ơn bạn đã phản hồi. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} phiếu đã được trả lại cho bạn. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} phiếu đã được trả lại cho bạn. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Cung cấp phản hồi về ý tưởng khác} để giúp chúng tôi quyết định những gì để xây dựng tiếp theo. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Xem tất cả %{n} sự kiện (s) trong trình duyệt Approve this translation

No activity

Không có hoạt động Approve this translation

Manage your views and notifications

Quản lý điểm và thông báo của bạn Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Bạn có thể cấu hình những hoạt động mà bạn muốn nhận được cho mỗi quan điểm cá nhân của bạn. Approve this translation

to

đến Approve this translation

Merged in:

Sáp nhập vào: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Hủy đăng ký từ điểm này Approve this translation

Your data export is ready

Xuất dữ liệu của bạn đã sẵn sàng Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Sử dụng các liên kết sau đây (s) để tải dữ liệu của bạn: Approve this translation

Click here to visit the forum

Nhấn vào đây để ghé thăm diễn đàn Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Cảm ơn bạn đã yêu cầu của bạn vào UserVoice cho %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Một ý tưởng bạn được hỗ trợ đã bị đóng cửa. Approve this translation

An idea you support has been updated

Một ý tưởng bạn hỗ trợ đã được cập nhật Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Một ý tưởng bạn làm theo đã bị đóng cửa. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Nếu bạn muốn ngừng nhận những email này, bạn có thể %{link:loại bỏ hỗ trợ của bạn từ ý tưởng này.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Nếu bạn muốn ngừng nhận những email này, bạn có thể %{link:bỏ đăng ký.} Approve this translation

Please reset your password

Hãy đặt lại mật khẩu của bạn Approve this translation

This link will take you to a page where you can set a new password.

Liên kết này sẽ đưa bạn đến trang nơi bạn có thể đặt mật khẩu mới. Approve this translation

Click here to change your password

Nhấp vào đây để thay đổi mật khẩu của bạn Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} đã mời bạn tham gia vào UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Liên kết đến phiên bản cũ của xuất này được bao gồm bên dưới. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Nếu bạn có bất kỳ quy trình được xây dựng xung quanh, xin vui lòng cập nhật những công việc để làm việc với các phiên bản mới ở trên. Approve this translation