Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  84
 3. Reviewed
  70
 4. All
  154
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 154

%{num} votes have been returned to you.

%{num} phiếu đã được trả lại cho bạn. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Cung cấp phản hồi về ý tưởng khác} để giúp chúng tôi quyết định những gì để xây dựng tiếp theo. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Xem tất cả %{n} sự kiện (s) trong trình duyệt Approve this translation

No activity

Không có hoạt động Approve this translation

Manage your views and notifications

Quản lý điểm và thông báo của bạn Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Bạn có thể cấu hình những hoạt động mà bạn muốn nhận được cho mỗi quan điểm cá nhân của bạn. Approve this translation

to

đến Approve this translation

Merged in:

Sáp nhập vào: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Hủy đăng ký từ điểm này Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Một ý tưởng bạn được hỗ trợ đã bị đóng cửa. Approve this translation

An idea you support has been updated

Một ý tưởng bạn hỗ trợ đã được cập nhật Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Một ý tưởng bạn làm theo đã bị đóng cửa. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Nếu bạn muốn ngừng nhận những email này, bạn có thể %{link:loại bỏ hỗ trợ của bạn từ ý tưởng này.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Nếu bạn muốn ngừng nhận những email này, bạn có thể %{link:bỏ đăng ký.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} đã mời bạn tham gia vào UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Liên kết đến phiên bản cũ của xuất này được bao gồm bên dưới. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Nếu bạn có bất kỳ quy trình được xây dựng xung quanh, xin vui lòng cập nhật những công việc để làm việc với các phiên bản mới ở trên. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Phiên bản xuất khẩu cũ hơn này sẽ không còn khả dụng sau ngày 12 tháng 12 năm 2016. Approve this translation

Data import

Nhập dữ liệu Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Của bạn %{object_type} nhập khẩu đã hoàn thành. Approve this translation

1 record was successfully imported.

Đã nhập thành công 1 bản ghi. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} hồ sơ đã được nhập thành công. Approve this translation

1 record failed to be imported.

Không nhập được 1 bản ghi. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} hồ sơ không được nhập khẩu. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 bản ghi đã bị bỏ qua sau khi không xác nhận. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} hồ sơ đã bị bỏ qua sau khi không xác nhận. Approve this translation

Status Update:

Cập nhật trạng thái: Approve this translation

No captured text.

Không có văn bản bị bắt. Approve this translation

User erasure and access report

Báo cáo xóa và truy cập của người dùng Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Những người dùng này đã tự xóa họ khỏi trang web UserVoice của bạn Approve this translation

These users have exported their feedback data

Những người dùng này đã xuất dữ liệu phản hồi của họ Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Hành động bắt buộc để tiếp tục lưu trữ thông tin cá nhân của bạn Approve this translation

Feedback added %{text}

Đã thêm phản hồi %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Nếu bạn muốn xóa hồ sơ hoặc tài khoản, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi %{link:tại đây} . Approve this translation

Internal Status Update:

Cập nhật trạng thái nội bộ: Approve this translation

Manage your notifications settings

Quản lý cài đặt thông báo của bạn Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 bản ghi đã được xóa thành công. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} hồ sơ đã được xóa thành công. Approve this translation

voters

cử tri Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Trạng thái nội bộ đã được cập nhật trên một ý tưởng mà bạn đã nắm bắt được phản hồi của khách hàng. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Tình trạng nội bộ đã được cập nhật trên một ý tưởng bạn đang theo dõi. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Bạn đã bắt %{count}%{object_name} cho ý tưởng này: Approve this translation

piece of feedback

mẩu thông tin phản hồi Approve this translation

pieces of feedback

mẩu thông tin phản hồi Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Trạng thái đã được cập nhật trên một ý tưởng mà bạn đã nắm bắt được phản hồi của khách hàng về: Approve this translation

Access request to UserVoice

Yêu cầu truy cập vào UserVoice Approve this translation

Reminder!

Nhắc nhở! Approve this translation

Final Reminder!

Nhắc nhở cuối cùng! Approve this translation

gave feedback about %{url}

đã đưa ra phản hồi về%{url} Approve this translation

gave feedback

đã đưa ra phản hồi Approve this translation