Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  97
 3. Reviewed
  80
 4. All
  177
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 177

An idea you follow has been updated

Ý kiến bạn theo dõi đã được cập nhật Approve this translation

Click here to claim your invitation and create your profile

Click vào đều đăng ký nhận thư mời và tạo trang cá nhân Approve this translation

Status update

Cập nhật trạng thái Approve this translation

new ideas

những ý kiến mới Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been approved.

Đơn gia nhập %{name} tại %{sitename} đã được đồng ý Approve this translation

Click here to create your admin profile

Click vào để tạo hồ sơ admin Approve this translation

Re

Trả lời Approve this translation

Reset your password

1 Thiết lập lại mật khẩu của bạn Approve this translation

Admin response

Trả lời từ Admin Approve this translation

Welcome!

Chào mừng! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

Admin trả lời: '%{title}' Approve this translation

Your access request has been denied

1 Yêu cầu của bạn đã bị từ chối Approve this translation

more

Thêm Approve this translation

New idea

New ý tưởng Approve this translation

Yes

Có/Đồng ý Approve this translation

from

Từ Approve this translation

Mark as Spam

Đánh dấu như Spam Approve this translation

powered by UserVoice

Cung cấp bởi UserVoice Approve this translation

new idea

ý kiến mới Approve this translation

new tickets

Phiếu mới Approve this translation

Create a password

1 Tạo mật khẩu Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

Tài khoản của bạn đã bị khóa và chức năng gửi phiếu yêu cầu đã bị vô hiệu. Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Kích hoạt lại tài khoản} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

Trả lời đã bị vô hiệu hóa Approve this translation

Create a password for your profile!

Tạo một mật khẩu cho hồ sơ của bạn! Approve this translation

Click here to sign in and add a password

1 Click vào đây để đăng nhập và thêm một mật khẩu Approve this translation

No status

Không trạng thái Approve this translation

No Status

Vô danh tính Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Bạn đã gửi tin nhắn này tới một hộp thư không được giám sát. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Liên kết này sẽ đăng nhập bạn và đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể thiết lập một mật khẩu mới. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} ý tưởng đã được nhập Approve this translation

Import completed

Nhập khẩu hoàn thành Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} thêm một lưu ý đến vé %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} trả lời vé %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} giao vé %{ticket} để %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} giao vé %{ticket} cho bạn. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} giao vé %{ticket} để %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} thay đổi vé %{ticket} để không được gán. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Một vé mới (%{ticket}) Đã được giao cho %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Một vé mới (%{ticket}) Đã được giao cho bạn. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Một vé mới (%{ticket}) Đã được giao cho %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Một vé máy bay mới không được gán (%{ticket}) Đã nhận được. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Một vé mới (%{ticket}) Đã nhận được. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Email này được gửi từ một địa chỉ email không nhận trả lời, %{1:hãy để lại comment.} Approve this translation

Forgot your site

Quên địa chỉ web của bạn Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Quên trang web của bạn? Chúng tôi có thể giúp đỡ! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Dưới đây là danh sách các trang web UserVoice bạn là một admin vào. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Dưới đây là danh sách các trang web UserVoice bạn có một hồ sơ trên. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Chào mừng bạn đến với UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} giao %{ticket_count} vé cho bạn. Approve this translation