Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  84
 3. Reviewed
  59
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 143

powered by UserVoice

Cung cấp bởi UserVoice Approve this translation

new idea

ý kiến mới Approve this translation

new tickets

Phiếu mới Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Kích hoạt lại tài khoản} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

Trả lời đã bị vô hiệu hóa Approve this translation

No Status

Vô danh tính Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Bạn đã gửi tin nhắn này tới một hộp thư không được giám sát. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} ý tưởng đã được nhập Approve this translation

Import completed

Nhập khẩu hoàn thành Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} thêm một lưu ý đến vé %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} trả lời vé %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} giao vé %{ticket} để %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} giao vé %{ticket} cho bạn. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} giao vé %{ticket} để %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} thay đổi vé %{ticket} để không được gán. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Một vé mới (%{ticket}) Đã được giao cho %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Một vé mới (%{ticket}) Đã được giao cho bạn. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Một vé mới (%{ticket}) Đã được giao cho %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Một vé máy bay mới không được gán (%{ticket}) Đã nhận được. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Một vé mới (%{ticket}) Đã nhận được. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Email này được gửi từ một địa chỉ email không nhận trả lời, %{1:hãy để lại comment.} Approve this translation

Forgot your site

Quên địa chỉ web của bạn Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Quên trang web của bạn? Chúng tôi có thể giúp đỡ! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Dưới đây là danh sách các trang web UserVoice bạn là một admin vào. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Dưới đây là danh sách các trang web UserVoice bạn có một hồ sơ trên. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Chào mừng bạn đến với UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} giao %{ticket_count} vé cho bạn. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} giao %{ticket_count} vé %{queue} . Approve this translation

Idea merged

Ý tưởng được sáp nhập Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} thông qua %{company} Approve this translation

only showing first 100

chỉ xem 100 mục đầu tiên Approve this translation

Captured by %{agent}

Bắt %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Qua vé # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Qua %{url} Approve this translation

feedback added

thông tin phản hồi thêm Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Một ý tưởng bạn hỗ trợ ( %{idea_link} ) Đã được sáp nhập với một ý tưởng tương tự: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Cảm ơn bạn đã phản hồi. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} phiếu đã được trả lại cho bạn. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} phiếu đã được trả lại cho bạn. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Cung cấp phản hồi về ý tưởng khác} để giúp chúng tôi quyết định những gì để xây dựng tiếp theo. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Xem tất cả %{n} sự kiện (s) trong trình duyệt Approve this translation

No activity

Không có hoạt động Approve this translation

Manage your views and notifications

Quản lý điểm và thông báo của bạn Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Bạn có thể cấu hình những hoạt động mà bạn muốn nhận được cho mỗi quan điểm cá nhân của bạn. Approve this translation

to

đến Approve this translation

Merged in:

Sáp nhập vào: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Hủy đăng ký từ điểm này Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Một ý tưởng bạn được hỗ trợ đã bị đóng cửa. Approve this translation

An idea you support has been updated

Một ý tưởng bạn hỗ trợ đã được cập nhật Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Một ý tưởng bạn làm theo đã bị đóng cửa. Approve this translation