Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  88
 3. Reviewed
  117
 4. All
  205
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 205

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Nameravate izbrisati svoj uporabniški profil. Tega ni mogoče razveljaviti! Approve this translation

More articles

1 Več člankov Approve this translation

More ideas

1 Več idej Approve this translation

View all ideas in

1 Prikaži vse ideje Approve this translation

View all ideas in %{forum}

Prikaži vse ideje v %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

Prikaži vse članke iz %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

Izbriši komentar iz %{name} ob %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

1 Komentarji za %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

1 Ideje podobne %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

1 Admin stran za %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

Prikaži vse članke iz %{title} Approve this translation

View all articles

1 Prikaži vse članke Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Uporabnik s tem e-poštnim naslovom %{email} že obstaja. Prosimo, prijavite se Approve this translation

View all ideas in category %{category}

1 Prikaži vse ideje v kategoriji %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Piškotki so onemogočeni. Dostopajte do foruma direktno na povezavi %{forum_link} ali omogočite piškotke v nastavitvah vašega brskalnika in osvežite to stran. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

Niste vnesli email naslova. Prosimo, poskusite znova. Approve this translation

New comments

Novi komentarji Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

To so pogoji za UserVoice, storitev, ki poganja ta podporni portal, ne pa za %{name}. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati komentar? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati svojo idejo? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Ker drugi ljudje podpirajo to idejo, ga ni mogoče izbrisati. Vendar pa si lahko sami odstranite iz te ideje in bo povezana z "Anonymous" Ali ste prepričani, da se želite odstraniti iz te ideje? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Izbriši komentar %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Ali ste prepričani, da želite izbrisati komentar? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Izbriši komentar %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

S podpisom se strinjate z našimi %{link} . Approve this translation

terms of service

Splošni pogoji Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} oseba, ki želi to Approve this translation

%{num} people want this

%{num} ljudje želijo to Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Podpiram " %{title} "- Kaj misliš? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} podpira to idejo Approve this translation

%{user} supported this

%{user} podpira to Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Iščete več člankov? Poišči temo v stranski vrstici. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Več informacij o odzivu na %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Vnesite trenutno geslo Approve this translation

Enter your current password

Vnesite svoje trenutno geslo Approve this translation

Your password has been reset

Vaše geslo je bilo ponastavljeno Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Pravkar smo vam poslali e-poštno sporočilo %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Kliknite povezavo, če želite ustvariti geslo, nato pa se vrnite sem in se prijavite. Approve this translation

Don’t worry, you can generate a new reset password link here:

Ne skrbite, tukaj lahko ustvarite novo geslo za ponastavitev: Approve this translation

Comments are closed

Komentarji so zaprti Approve this translation

Email notifications for customer feedback

E-poštna obvestila za povratne informacije strank Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Spremembe smo naredili, da smo povečali varnost in ponastavili geslo. Approve this translation

Export my data

Izvozite moje podatke Approve this translation

Request an export of your data to receive a copy of all content you have submitted to UserVoice.

Zahtevajte izvoz svojih podatkov, da prejmete kopijo celotne vsebine, ki ste jo poslali uporabniku UserVoice. Approve this translation

You have been %{action} notifications about this idea. %{link:Undo}

Bil si %{action} obvestila o tej zamisli. %{link:Razveljavi} Approve this translation

Your ideas that others have supported and all comments will be attributed to "Anonymous". Your ideas without support will be deleted. Your email address and personal data will be removed from existing tickets.

Vaše zamisli, ki so jih drugi podprli in vsi komentarji, bodo pripisani »Anonimni«. Vaše ideje brez podpore bodo izbrisane. Vaš e-poštni naslov in osebni podatki bodo odstranjeni iz obstoječih vstopnic. Approve this translation

Consent confirmation

Potrditev soglasja Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Hvala, ker ste podali svoje soglasje. Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Strinjam se} s shranjevanjem e-poštnega naslova, imena in naslova IP. Te informacije in povratne informacije, ki jih posredujem, se lahko uporabijo za obveščanje o odločitvah o izdelkih in za obveščanje o posodobitvah izdelkov. (Kadar koli lahko onemogočite možnost.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Ne strinjam} se s shranjevanjem mojih osebnih podatkov, želim pa izbrisati svoj povratni profil in vse osebne podatke s te strani. Approve this translation