Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  125
 3. Reviewed
  125
 4. All
  250
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 250

Please confirm your decision to close this ticket.

Potwierdź decyzję o zamknięciu tego biletu. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Potwierdź decyzję o usunięciu tego biletu. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Potwierdź decyzję o oznaczeniu tego biletu jako spam. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Potwierdź decyzję o opublikowaniu tego komentarza. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Potwierdź decyzję o zatwierdzeniu tego komentarza. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Potwierdź decyzję o usunięciu tego komentarza. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Potwierdź decyzję o oznaczeniu tego komentarza jako spam. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Potwierdź decyzję o zachowaniu swojego profilu. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Potwierdź decyzję o rezygnacji z subskrypcji. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} zasugerował Approve this translation

%{user} wrote

%{user} napisał Approve this translation

Contributor Console

Konsola współtwórcy Approve this translation

We're glad you're here

Cieszymy się że tu jesteś Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Zaloguj się, aby wystawić opinię Approve this translation

Required consent not provided

Nie dostarczono wymaganej zgody Approve this translation

Confirm your password

Potwierdź swoje hasło Approve this translation

Create your profile

Stwórz swój profil Approve this translation

Or sign up with email

Lub zarejestruj się przez e-mail Approve this translation

Username (optional)

Nazwa użytkownika (opcjonalnie) Approve this translation

Job Title (optional)

Stanowisko (opcjonalnie) Approve this translation

Create Password

Stwórz hasło Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Musi mieć co najmniej jedną małą i jedną wielką literę Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Potrzebuje co najmniej jednego symbolu ($, !, @, _, * itp.) Approve this translation

Password must include one number or more

Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę Approve this translation

Passwords do not match

Hasła nie pasują do siebie Approve this translation

SIGN UP

ZAPISZ SIĘ Approve this translation

Or sign up with email:

Lub zarejestruj się przez e-mail: Approve this translation

Sign up with:

Zarejestruj się przez: Approve this translation

This site is restricted. Please sign in.

Ta witryna jest ograniczona. Proszę, zaloguj się. Approve this translation

Idea submission confirmation

Potwierdzenie zgłoszenia pomysłu Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Nie mogliśmy w tej chwili przesłać Twojego wyniku. Approve this translation

Add your feedback

Dodaj swoją opinię Approve this translation

Post feedback

Opublikuj opinię Approve this translation

Submitting feedback as "%{email}"...

Przesyłanie opinii jako „%{email} "... Approve this translation

Not you?

Nie ty? Approve this translation

We are not currently accepting feedback on this idea.

Obecnie nie przyjmujemy opinii na temat tego pomysłu. Approve this translation

Your email link has expired, you'll need to log in to complete this action.

Twój link e-mail wygasł, musisz się zalogować, aby zakończyć tę czynność. Approve this translation

You must accept the terms of service.

Musisz zaakceptować warunki korzystania z usługi. Approve this translation

Please enter some feedback.

Podaj opinię. Approve this translation

Thanks for the feedback.

Dzięki za opinie. Approve this translation

We had trouble processing your request, try signing in or creating an account first.

Wystąpił problem z przetworzeniem Twojego żądania. Najpierw spróbuj się zalogować lub utworzyć konto. Approve this translation

Your email link has expired.

Twój link e-mail wygasł. Approve this translation

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Nie można wypisać Cię z kampanii. Approve this translation

General notifications

Powiadomienia ogólne Approve this translation

Requests for feedback

Prośby o opinię Approve this translation

No existing idea results

Brak wyników istniejących pomysłów Approve this translation

result found

znaleziono wynik Approve this translation

results found

znalezione rezultaty Approve this translation

Skip to content

Przejdź do treści Approve this translation