Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  125
 3. Reviewed
  125
 4. All
  250
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 250

Your password has been updated

1 Twoje hasło zostało zaktualizowane Approve this translation

Sent!

Wysłano! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

1 Ten pomysł czeka na akceptację moderatora Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Przykro nam, ale nie mogliśmy zgłosić twojego pomysłu, ponieważ nie masz już głosów. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Twój pomysł jest przetwarzany i wkrótce pojawi się w serwisie. Approve this translation

Create Your Profile

1 Stwórz swój profil Approve this translation

Create your profile to gain access

1 Załóż swój profil, aby uzyskać dostęp Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Po utworzeniu profilu będziemy przekazania ci %{name} forum. Approve this translation

Recently updated ideas

Ostatnio aktualizowane pomysły Approve this translation

Existing idea results

Istniejące wyniki pomysł Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

1 To forum jest chwilowo nieaktywne, w związku z wprowadzanymi zmianami. Approve this translation

Feedback forums

Forum Zgłoś problem Approve this translation

Top ideas from the community

Najpopularniejsze pomysły społeczności Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Zgłoszenia i baza wiedzy Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Masz zamiar usunąć swój profil użytkownika. Zastanów się. To nie może być cofnięte! Approve this translation

More articles

1 Więcej artykułów Approve this translation

More ideas

1 Więcej pomysłów Approve this translation

View all ideas in

1 Zobacz wszystkie pomysły w Approve this translation

View all ideas in %{forum}

1 Zobacz wszystkie pomysły w %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

1 Zobacz wszystkie artykuły w %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

1 Usuń komentarz z %{name} na %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

1 Komentarze dla %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

Pomysły podobne do %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

Strona admina dla %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

1 Zobacz wszystkie artykuły w %{title} Approve this translation

View all articles

1 Zobacz wszystkie artykuły Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

Użytkownik z tym adresem e-mail %{email} już istnieje. Proszę się zalogować Approve this translation

View all ideas in category %{category}

Zobacz wszystkie pomysły w kategorii %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Cookies są wyłączone. Dostęp do forum zgłoszeń bezpośrednio na %{forum_link} lub włączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki i odśwież stronę. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

1 Nie określono adresu e-mail. Prosimy spróbować ponownie. Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

Jest to regulamin UserVoice, usługi która napędza ten portal pomocy technicznej, a nie dla %{name}. Approve this translation

ranked

w rankingu Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Czy na pewno chcesz usunąć swój pomysł? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Od innych ludzi wspierać ten pomysł, nie można go usunąć. Można jednak usunąć się z tego pomysłu i będzie związana z "Anonymous" Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć siebie z tego pomysłu? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Usuń sugestię %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

Usuń sugestię %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na nasze %{link} . Approve this translation

terms of service

Warunki korzystania z usług Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} osoba chce tego Approve this translation

%{num} people want this

%{num} ludzie chcą tego Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Popieram " %{title} "- Co o tym sądzisz? Approve this translation

%{user} supported this idea

%{user} poparły ten pomysł Approve this translation

%{user} supported this

%{user} obsługiwana w tym Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

Szukasz więcej artykułów? Znajdź temat na pasku bocznym. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

Więcej informacji na temat odpowiedzi na %{suggestion} Approve this translation

Enter current password

Wprowadź bieżące hasło Approve this translation

Enter your current password

Wprowadź bieżące hasło Approve this translation

Your new password must contain

Musisz zawierać nowe hasło Approve this translation