Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  64
 3. Reviewed
  79
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 101 - 143 of 143

An idea you follow has been closed.

Obserwowany przez Ciebie pomysł został zamknięty. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości można %{link:usunąć wsparcie z tego pomysłu.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania e-maili można %{link:wypisać.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} zaprasza Cię do UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Poniżej znajduje się link do starszej wersji tego eksportu. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Jeśli masz jakieś procesy zbudowane wokół tego, zaktualizuj te do pracy z nową wersją powyżej. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Ta starsza wersja eksportu nie będzie już dostępna po 12 grudnia 2016 roku. Approve this translation

Data import

Import danych Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Twój %{object_type} import został zakończony. Approve this translation

1 record was successfully imported.

Zapisano 1 rekord. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} rekordy zostały pomyślnie zaimportowane. Approve this translation

1 record failed to be imported.

Nie udało się zaimportować 1 rekordu. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} nie udało się importować rekordów. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 rekord został zignorowany po nieudanej weryfikacji. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} rekordy zostały zignorowane po nieudanej weryfikacji. Approve this translation

Status Update:

Aktualizacja statusu: Approve this translation

No captured text.

Brak przechwyconego tekstu. Approve this translation

User erasure and access report

Usunięcie użytkownika i raport dostępu Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Ci użytkownicy usunęli się ze swojej witryny UserVoice Approve this translation

These users have exported their feedback data

Ci użytkownicy wyeksportowali swoje dane zwrotne Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Działania wymagane do dalszego przechowywania Twoich danych osobowych Approve this translation

Feedback added %{text}

Dodano opinię %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Jeśli chcesz usunąć profil lub konto, zapoznaj się z naszym przewodnikiem %{link:tutaj} . Approve this translation

Internal Status Update:

Wewnętrzna aktualizacja statusu: Approve this translation

Manage your notifications settings

Zarządzaj ustawieniami powiadomień Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 rekord został pomyślnie usunięty. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} rekordy zostały pomyślnie usunięte. Approve this translation

voters

wyborcy Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Status wewnętrzny został zaktualizowany w związku z pomysłem, dla którego zebrano opinie klientów. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Status wewnętrzny został zaktualizowany zgodnie z pomysłem, który obserwujesz. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Schwytałeś %{count}%{object_name} dla tego pomysłu: Approve this translation

piece of feedback

kawałek opinii Approve this translation

pieces of feedback

informacje zwrotne Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Status został zaktualizowany w związku z pomysłem, który uzyskałeś od klientów: Approve this translation

Access request to UserVoice

Żądanie dostępu do UserVoice Approve this translation

turn on images

włącz obrazy Approve this translation

Reminder!

Przypomnienie! Approve this translation

Final Reminder!

Ostatnie przypomnienie! Approve this translation

gave feedback about %{url}

wyraził opinię na temat%{url} Approve this translation

gave feedback

dał opinię Approve this translation

Hi!

Cześć! Approve this translation

Your export is now ready to be downloaded. Click the following link(s) to download your export.

Twój eksport jest teraz gotowy do pobrania. Kliknij poniższe łącza, aby pobrać eksport. Approve this translation

UserVoice Team

Zespół UserVoice Approve this translation