Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  76
 3. Reviewed
  88
 4. All
  164
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 164

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Wyraź opinię na temat innych pomysłów,} aby pomóc nam zdecydować, jak rozwijać nasze produkty. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Zobacz wszystko %{n} event (s), w przeglądarce Approve this translation

No activity

Brak aktywności Approve this translation

Manage your views and notifications

Zarządzaj swoimi widokami i powiadomieniami Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Możesz skonfigurować jakie aktywności chcesz otrzymywać dla każdego z osobistych poglądów. Approve this translation

to

do Approve this translation

Merged in:

Połączony z: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Wypisać się z tym poglądem Approve this translation

Your data export is ready

Twój eksport danych jest gotowe Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Kliknąć na poniższy link (i), aby pobrać swoje dane: Approve this translation

Click here to visit the forum

Kliknij tutaj, aby odwiedzić forum Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Dziękujemy za zapytanie do UserVoice dla %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Popierany przez Ciebie pomysł został zamknięty Approve this translation

An idea you support has been updated

Popierany przez Ciebie pomysł został zaktualizowany Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Obserwowany przez Ciebie pomysł został zamknięty. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości można %{link:usunąć wsparcie z tego pomysłu.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania e-maili można %{link:wypisać.} Approve this translation

Please reset your password

Zresetuj swoje hasło Approve this translation

This link will take you to a page where you can set a new password.

Ten link przeniesie Cię na stronę, na której można ustawić nowe hasło. Approve this translation

Click here to change your password

Kliknij tutaj, aby zmienić hasło Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} zaprasza Cię do UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Poniżej znajduje się link do starszej wersji tego eksportu. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Jeśli masz jakieś procesy zbudowane wokół tego, zaktualizuj te do pracy z nową wersją powyżej. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Ta starsza wersja eksportu nie będzie już dostępna po 12 grudnia 2016 roku. Approve this translation

Data import

Import danych Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Twój %{object_type} import został zakończony. Approve this translation

1 record was successfully imported.

Zapisano 1 rekord. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} rekordy zostały pomyślnie zaimportowane. Approve this translation

1 record failed to be imported.

Nie udało się zaimportować 1 rekordu. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} nie udało się importować rekordów. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 rekord został zignorowany po nieudanej weryfikacji. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} rekordy zostały zignorowane po nieudanej weryfikacji. Approve this translation

Status Update:

Aktualizacja statusu: Approve this translation

No captured text.

Brak przechwyconego tekstu. Approve this translation

User erasure and access report

Usunięcie użytkownika i raport dostępu Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Ci użytkownicy usunęli się ze swojej witryny UserVoice Approve this translation

These users have exported their feedback data

Ci użytkownicy wyeksportowali swoje dane zwrotne Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Działania wymagane do dalszego przechowywania Twoich danych osobowych Approve this translation

Feedback added %{text}

Dodano opinię %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

przekazał opinię %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Jeśli chcesz usunąć profil lub konto, zapoznaj się z naszym przewodnikiem %{link:tutaj} . Approve this translation

Internal Status Update:

Wewnętrzna aktualizacja statusu: Approve this translation

Manage your notifications settings

Zarządzaj ustawieniami powiadomień Approve this translation

New feedback

Nowa opinia Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 rekord został pomyślnie usunięty. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} rekordy zostały pomyślnie usunięte. Approve this translation

Create an account

Utwórz konto Approve this translation

No profile with this address

Brak profilu z tym adresem Approve this translation

You recently requested a password reset for:

Ostatnio poprosiłeś o zresetowanie hasła dla: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

Sprawdziliśmy nasz system i nie ma profilu administratora z tym adresem e-mail Approve this translation