Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  76
 3. Reviewed
  88
 4. All
  164
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 164

Reset your password

1 Resetowanie hasła Approve this translation

Welcome!

3 Witaj! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

1 Odpowiedź admina: "%{title}" Approve this translation

Your access request has been denied

2 Twoje żądanie dostępu zostało odrzucone Approve this translation

from

1 z Approve this translation

Mark as Spam

2 Zaznacz jako Spam Approve this translation

powered by UserVoice

3 usługa dostarczana przez UserVoice Approve this translation

new idea

nowy pomysł Approve this translation

new tickets

3 nowe bilety Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

1 %{1: Re-aktywować konto} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

2 Odpowiadanie do przypadków zostało wyłączone Approve this translation

Create a password for your profile!

3 Utwórz hasło dla swojego profilu! Approve this translation

Click here to sign in and add a password

4 Kliknij tutaj, aby zalogować się i dodać hasło Approve this translation

No Status

Brak statusu Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

2 Wysłano wiadomości na niekontrolowaną skrzynkę pocztową. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Ten link zaloguje i zabierze Cię do strony, gdzie można ustawić nowe hasło. Approve this translation

%{num} ideas imported

2 %{num} idee importowane Approve this translation

Import completed

2 Importowanie zakończone Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

1 %{user} dodał komentarz do biletu %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

1 %{user} odpowiedział na bilecie %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

1 %{user} przydzielony bilet %{ticket} do %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

1 %{user} przydzielił zgłoszenie %{ticket} do Ciebie. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

1 %{user} przydzielił zgłoszenie %{ticket} do %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

1 %{user} zmienił zgłoszenie %{ticket} na nieprzypisane. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

1 Nowe zgłoszenie (%{ticket}) został przydzielone do %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Nowe zgłoszenie (%{ticket}) zostało przydzielone do Ciebie. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nowe zgłoszenie (%{ticket}) zostało przydzielone do %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Nowe nieprzypisane zgłoszenie (%{ticket}) zostało odebrane. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Nowe zgłoszenie (%{ticket}) zostało odebrane. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ten e-mail wysyłany jest z "bez odpowiedzi" adres, %{1:przejdź tutaj, aby dodać komentarz.} Approve this translation

Forgot your site

1 Zapomniałeś witryny Approve this translation

Forgot your site? We can help!

1 Zapomniałeś swoją stronę? Pomożemy! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Oto lista miejsc UserVoice jesteś admin on. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Oto lista miejsc UserVoice masz profil na. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Witamy na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} przydzielony %{ticket_count} bilety do Ciebie. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} przydzielony %{ticket_count} bilety do %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Twój pomysł został scalony: " %{title} " Approve this translation

Idea merged

Pomysł połączony Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} przez %{company} Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Aby zabezpieczyć hasłem swój profil na %{1:nazwę,} %{2:kliknij tutaj, aby potwierdzić swój adres e-mail} i postępuj zgodnie z instrukcjami. Approve this translation

only showing first 100

tylko pokazuje pierwszy 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Zajęte przez %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Poprzez biletu # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Poprzez %{url} Approve this translation

feedback added

feedback dodania Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Pomysł można obsługiwane ( %{idea_link} ) Została połączona z podobnym pomysłem: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Dziękujemy za uwagi. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Głosowanie zostało zwrócone. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} głosy zostały zwrócone. Approve this translation