Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  64
 3. Reviewed
  79
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 143

Mark as Spam

2 Zaznacz jako Spam Approve this translation

powered by UserVoice

3 usługa dostarczana przez UserVoice Approve this translation

new idea

nowy pomysł Approve this translation

new tickets

3 nowe bilety Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

1 %{1: Re-aktywować konto} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

2 Odpowiadanie do przypadków zostało wyłączone Approve this translation

No Status

Brak statusu Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

2 Wysłano wiadomości na niekontrolowaną skrzynkę pocztową. Approve this translation

%{num} ideas imported

2 %{num} idee importowane Approve this translation

Import completed

2 Importowanie zakończone Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

1 %{user} dodał komentarz do biletu %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

1 %{user} odpowiedział na bilecie %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

1 %{user} przydzielony bilet %{ticket} do %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

1 %{user} przydzielił zgłoszenie %{ticket} do Ciebie. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

1 %{user} przydzielił zgłoszenie %{ticket} do %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

1 %{user} zmienił zgłoszenie %{ticket} na nieprzypisane. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

1 Nowe zgłoszenie (%{ticket}) został przydzielone do %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Nowe zgłoszenie (%{ticket}) zostało przydzielone do Ciebie. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nowe zgłoszenie (%{ticket}) zostało przydzielone do %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Nowe nieprzypisane zgłoszenie (%{ticket}) zostało odebrane. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Nowe zgłoszenie (%{ticket}) zostało odebrane. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ten e-mail wysyłany jest z "bez odpowiedzi" adres, %{1:przejdź tutaj, aby dodać komentarz.} Approve this translation

Forgot your site

1 Zapomniałeś witryny Approve this translation

Forgot your site? We can help!

1 Zapomniałeś swoją stronę? Pomożemy! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Oto lista miejsc UserVoice jesteś admin on. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Oto lista miejsc UserVoice masz profil na. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Witamy na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} przydzielony %{ticket_count} bilety do Ciebie. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} przydzielony %{ticket_count} bilety do %{queue} . Approve this translation

Idea merged

Pomysł połączony Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} przez %{company} Approve this translation

only showing first 100

tylko pokazuje pierwszy 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Zajęte przez %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Poprzez biletu # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Poprzez %{url} Approve this translation

feedback added

feedback dodania Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Pomysł można obsługiwane ( %{idea_link} ) Została połączona z podobnym pomysłem: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Dziękujemy za uwagi. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Głosowanie zostało zwrócone. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} głosy zostały zwrócone. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Wyraź opinię na temat innych pomysłów,} aby pomóc nam zdecydować, jak rozwijać nasze produkty. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Zobacz wszystko %{n} event (s), w przeglądarce Approve this translation

No activity

Brak aktywności Approve this translation

Manage your views and notifications

Zarządzaj swoimi widokami i powiadomieniami Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Możesz skonfigurować jakie aktywności chcesz otrzymywać dla każdego z osobistych poglądów. Approve this translation

to

do Approve this translation

Merged in:

Połączony z: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Wypisać się z tym poglądem Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Popierany przez Ciebie pomysł został zamknięty Approve this translation

An idea you support has been updated

Popierany przez Ciebie pomysł został zaktualizowany Approve this translation