Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  64
 3. Reviewed
  79
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 64

Get Started

Wprowadzenie Approve this translation

No Status

Brak statusu Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ten e-mail wysyłany jest z "bez odpowiedzi" adres, %{1:przejdź tutaj, aby dodać komentarz.} Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Oto lista miejsc UserVoice jesteś admin on. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Oto lista miejsc UserVoice masz profil na. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} przydzielony %{ticket_count} bilety do Ciebie. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} przydzielony %{ticket_count} bilety do %{queue} . Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} przez %{company} Approve this translation

only showing first 100

tylko pokazuje pierwszy 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Zajęte przez %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Poprzez biletu # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Poprzez %{url} Approve this translation

feedback added

feedback dodania Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Pomysł można obsługiwane ( %{idea_link} ) Została połączona z podobnym pomysłem: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Dziękujemy za uwagi. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Głosowanie zostało zwrócone. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} głosy zostały zwrócone. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Zobacz wszystko %{n} event (s), w przeglądarce Approve this translation

No activity

Brak aktywności Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Możesz skonfigurować jakie aktywności chcesz otrzymywać dla każdego z osobistych poglądów. Approve this translation

to

do Approve this translation

Unsubscribe from this view

Wypisać się z tym poglądem Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości można %{link:usunąć wsparcie z tego pomysłu.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania e-maili można %{link:wypisać.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} zaprasza Cię do UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Poniżej znajduje się link do starszej wersji tego eksportu. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Jeśli masz jakieś procesy zbudowane wokół tego, zaktualizuj te do pracy z nową wersją powyżej. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Ta starsza wersja eksportu nie będzie już dostępna po 12 grudnia 2016 roku. Approve this translation

Data import

Import danych Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Twój %{object_type} import został zakończony. Approve this translation

1 record was successfully imported.

Zapisano 1 rekord. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} rekordy zostały pomyślnie zaimportowane. Approve this translation

1 record failed to be imported.

Nie udało się zaimportować 1 rekordu. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} nie udało się importować rekordów. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 rekord został zignorowany po nieudanej weryfikacji. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} rekordy zostały zignorowane po nieudanej weryfikacji. Approve this translation

Status Update:

Aktualizacja statusu: Approve this translation

No captured text.

Brak przechwyconego tekstu. Approve this translation

User erasure and access report

Usunięcie użytkownika i raport dostępu Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Ci użytkownicy usunęli się ze swojej witryny UserVoice Approve this translation

These users have exported their feedback data

Ci użytkownicy wyeksportowali swoje dane zwrotne Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Działania wymagane do dalszego przechowywania Twoich danych osobowych Approve this translation

Feedback added %{text}

Dodano opinię %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Jeśli chcesz usunąć profil lub konto, zapoznaj się z naszym przewodnikiem %{link:tutaj} . Approve this translation

Internal Status Update:

Wewnętrzna aktualizacja statusu: Approve this translation

Manage your notifications settings

Zarządzaj ustawieniami powiadomień Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 rekord został pomyślnie usunięty. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} rekordy zostały pomyślnie usunięte. Approve this translation

voters

wyborcy Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Status wewnętrzny został zaktualizowany w związku z pomysłem, dla którego zebrano opinie klientów. Approve this translation