General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  41
 3. Reviewed
  173
 4. All
  214
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 214

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Jūsų administratoiaus leidimas bus išjungtas. Visi administratoriai turės prieigą prie visų komponentų. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Jūs esate pasirinkęs daugiau laukų nei šis planas leidžia. Prašome pašalinti kelis. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Šis planas neapima pagalbos eilės. Prašome pašalinti kelias savo dabartines eiles. Approve this translation

Is

1 Ar Approve this translation

Is not

1 Nėra Approve this translation

Between

1 Tarp Approve this translation

Greater Than

1 Didesnis nei Approve this translation

Less Than

1 Mažiau nei Approve this translation

Today

1 Šiandien Approve this translation

You must select a value.

1 Turite pasirinkti reikšmę. Approve this translation

Add Cc recipient

1 Pridėti cc gavėją Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Naujas Bilietas atsako administratorius Approve this translation

Suggestion Votes Update

1 Pasiūlymų balsų Atnaujinti Approve this translation

Custom statuses

Individualizuoti statusai Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

1 Atšaukite save iš šio bilieto Approve this translation

Push Suggestion

Įkelti pasiūlymą Approve this translation

Push Ticket

Įkelti bilietą Approve this translation

The title is too short.

1 Pavadinimas yra per trumpas. Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Komentaras turi per daug ženklų %{num}. Maksimali forma yra %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Pašto domenas skirtingose ​​subdomenuose. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Elektroninio pašto adresas nesutampa su agento el. paštu. Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Slėpti padėką, stebėjimo taškus ir viską, kas rodytų, kad bilietas nėra asmeninis elektroninis paštas. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Turi turėti (sprendžiamoji įtaka) Approve this translation

Should have (not time critical)

Turėtų (laiko atžvilgiu nekritiškas) Approve this translation

Nice to have

1 Malonu turėti Approve this translation

New User Feedback

Naujo vartotojo atsiliepimai Approve this translation

New Ticket Note

Nauja bilieto pastaba Approve this translation

SLA Warning

SLA Įspėjimas Approve this translation

SLA Violation

1 SLA pažeidimas Approve this translation

must be deleted for merged suggestion

turi būti pašalintas dėl bendro pasiūlymo Approve this translation

User Traits

1 Vartotojo bruožai Approve this translation

Account Traits

Anketos bruožai Approve this translation

Company Insight

1 Įmonės Įžvalgos Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Pritariu " %{title} "- Ką manote? Approve this translation

Multiple forum languages

Kelios forumo kalbos Approve this translation

Have forums in multiple languages

Turėkite forumus įvairiomis kalbomis Approve this translation

never

1 niekada Approve this translation

today

šiandien Approve this translation

yesterday

1 vakar Approve this translation

%{n} ago

1 %{n} prieš Approve this translation

New requests

Nauji prašymai Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Pašalinti "Powered By" "UserVoice" prekės ženklą. Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on a suggestion

Siųsti asmeninius laiškus prenumeratoriams dėl pasiūlymo Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Pasirinkite, kurios žiniatinklio portalo sekcijos norite matyti. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Įgalinkite "Google Analytics" žiniatinklio portale įveskite "Google Analytics" ID nustatymuose. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Leidžia apriboti prieigą prie viso žiniatinklio portalo, pagrįstą galiojančiu SSO žetonu arba įgaliota IP adrese. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Leisti administratoriams apriboti konkrečius modulius (atsiliepimai, pagalbos tarnyba ir / ar žinių bazė). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Išsaugokite pasirinktinio bilieto paiešką dažnai. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Parodo įtraukimo lygį savo el. Pašto atnaujinimuose. Approve this translation

License types

Licencijų rūšys Approve this translation