General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  68
 3. Reviewed
  186
 4. All
  254
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 254

New Kudo

1 Naujas Kudo Approve this translation

New Forum

1 Naujas Forumas Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Leidžia jūsų vartotojams padėti išlaikyti tvarką. Kolektyvinis moderavimas leidžia vartotojams pažymėti idėjas netinkamomis ir dublikuoti idėjas, palengvindamas jums darbą. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Papildomi adminai bus neprileidžiami prie admin konsolės. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Galutiniai vartotojai bus neprileidžiami prie bet kokių papildomų forumų. Approve this translation

View this user in Inspector

Peržiūrėti šį vartotoją Inspektoriuje Approve this translation

All tickets

1 Visi bilietai Approve this translation

Support Queues

Paramos eiliškumas Approve this translation

Agents

Agentai Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę %{queue} Palaikymo eilės Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Jūs gavote šį pranešimą, nes jūs pasirinkote gauti pranešimą apie jums paskirtus bilietus Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę nepaskirstytų bilietų Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę šį bilietą Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Jūs gavote šį pranešimą, nes pasirinkote gauti pranešimą apie visus naujus bilietus Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Nustoti gauti el. laoškus apie priskirtus bilietus %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Atsisakyti šio bilieto Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Nustoti gauti el. laiškus apie nepriskirtus bilietus Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Nustoti gauti el. laiškus apie visus naujus bilietus Approve this translation

Just now

Ką tik dabar Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Yesterday

Vakar Approve this translation

You haven't been given permission to access this functionality.

Nebuvo suteiktas leidimas susipažinti su šia funkcija. Approve this translation

Your Own

1 Jūsų pačių Approve this translation

Welcome Email

Sveikinimo laiškas Approve this translation

(select)

1 (Pasirinkti) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Palikti atsiliepimą ir susisiekti su pagalba Approve this translation

Give feedback only

1 Pateikite atsiliepimų tik Approve this translation

Contact support only

Kontaktas palaiko tik Approve this translation

Agent

1 Agentas Approve this translation

Queue

1 Eilė Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Jūsų individulus HTML ir CSS grįš atgal į numatytąjį. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Galutiniai vartotojai bus išmesti iš tavo privačių forumų. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Jūsų administratoiaus leidimas bus išjungtas. Visi administratoriai turės prieigą prie visų komponentų. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Jūs esate pasirinkęs daugiau laukų nei šis planas leidžia. Prašome pašalinti kelis. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Šis planas neapima pagalbos eilės. Prašome pašalinti kelias savo dabartines eiles. Approve this translation

Is

1 Ar Approve this translation

Is not

1 Nėra Approve this translation

Between

1 Tarp Approve this translation

Greater Than

1 Didesnis nei Approve this translation

Less Than

1 Mažiau nei Approve this translation

Today

1 Šiandien Approve this translation

You must select a value.

1 Turite pasirinkti reikšmę. Approve this translation

Add Cc recipient

1 Pridėti cc gavėją Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Naujas Bilietas atsako administratorius Approve this translation

Custom statuses

Individualizuoti statusai Approve this translation

New ideas

Naujos idėjos Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

1 Atšaukite save iš šio bilieto Approve this translation

Push Ticket

Įkelti bilietą Approve this translation

The title is too short.

1 Pavadinimas yra per trumpas. Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Komentaras turi per daug ženklų %{num}. Maksimali forma yra %{maxlen} . Approve this translation