General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  103
 3. Reviewed
  156
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 259

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorijos leidžia jums organizuoti idėjas jūsų forumuose. Vartotojai gali pasirinkti, kuriai kategorijai priklauso jų idėja. Approve this translation

Profanity filter

Nešvankybės filtras Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integruoti UserVoice tiesiogiai į savo svetainę. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nėra jūsų turimu planą. Approve this translation

all values need to be unique

1 visos ribinės vertės turi būti unikalus Approve this translation

Merge ideas

Sujungti idėjas Approve this translation

Unassigned

1 Nepriskirta Approve this translation

%{num} votes

%{num} balsų Approve this translation

Pre-moderation

Pasirengimo-saikas Approve this translation

You don't have access to this.

1 Jūs neturite prieigos prie to. Approve this translation

Email must be present.

Turite įvesti el. pašto adresą. Approve this translation

Restrict access by IP

1 Riboti prieigą IP Approve this translation

Full custom design

Individualus dizainas Approve this translation

you need to have at least one value

1 jums reikia turėti bent vieną reikšmę Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Jau greitai! Integruoti UserVoice pirminę aplikaciją per savo iPhone apps. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Ačiū, kad patvirtinote savo el. pašto adresą. Prašome susikurti slaptažodį, kad būtumėte saugūs. Approve this translation

already has an outstanding invitation

jau yra pakviestas Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Suteikite privačiam forumui prieigą prie visų el. paštų domenų (pvz., *. Youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Custom fields Approve this translation

Restrict access by email domain

Apriboti prieigą pagal elektroninio pašto domeną Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Išplėstiniai balsų sukčiavimų nustatymai Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatiškai pakeičia keiksmažodžius "*****". (Šiuo metu tik anglų k.) Approve this translation

Channel

Kanalas Approve this translation

Respond to ideas

1 Atsakyti idėjoms Approve this translation

Email must be valid.

El. pašto adresas neteisingas. Approve this translation

is an admin

yra administratorius Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Suteikti privatus forumo prieigą prie konkrečių IP adresų (pvz., jūsų vidinio tinklo). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Legvai sujungti dviem egzemplioriais idėjas. (Balsai iš abiejų idėjų yra sujungiami.) Approve this translation

spam

šiukšlė Approve this translation

more

daugiau Approve this translation

Merged

1 Susijungė Approve this translation

Customize voting

Individualus balsavimas Approve this translation

Domain aliasing

1 Domeno nukreipimas Approve this translation

White labeled

Balta etiketė Approve this translation

Private forums

1 Privatūs forumai Approve this translation

SSL encryption

1 SSL kodavimas Approve this translation

ideas

idėjos Approve this translation

or

arba Approve this translation

Terms of Service

1 Paslaugos Approve this translation

Administrators

1 Administratoriai Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Tai yra maksimalus skaičius jūsų UserVoice administratorių ir bilietų platinimo sistemos. Approve this translation

Continue reading

Tęsti skaitymą Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Idėja buvo sujungta su kita idėja Approve this translation

Idea is a duplicate

Jau buvo tokia idėja Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Atsiliepimai Facebook plugin Approve this translation

Single sign-on

Veinkartinis pasirašymas Approve this translation

Your name

Jūsų vardas Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Aš sutinku su %{1:paslaugų taisyklėmis} Approve this translation

Set a new password

Nustatyti naują slaptažodį Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Jūs išnaudojote balsus šiame forume. Approve this translation