General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  76
 3. Reviewed
  128
 4. All
  204
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 204

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Suteikite privačiam forumui prieigą prie visų el. paštų domenų (pvz., *. Youdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Apriboti prieigą pagal elektroninio pašto domeną Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Išplėstiniai balsų sukčiavimų nustatymai Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatiškai pakeičia keiksmažodžius "*****". (Šiuo metu tik anglų k.) Approve this translation

Respond to ideas

1 Atsakyti idėjoms Approve this translation

Email must be valid.

El. pašto adresas neteisingas. Approve this translation

is an admin

yra administratorius Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Suteikti privatus forumo prieigą prie konkrečių IP adresų (pvz., jūsų vidinio tinklo). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Legvai sujungti dviem egzemplioriais idėjas. (Balsai iš abiejų idėjų yra sujungiami.) Approve this translation

spam

šiukšlė Approve this translation

Customize voting

Individualus balsavimas Approve this translation

Domain aliasing

1 Domeno nukreipimas Approve this translation

White labeled

Balta etiketė Approve this translation

Private forums

1 Privatūs forumai Approve this translation

SSL encryption

1 SSL kodavimas Approve this translation

Administrators

1 Administratoriai Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Tai yra maksimalus skaičius jūsų UserVoice administratorių ir bilietų platinimo sistemos. Approve this translation

Continue reading

Tęsti skaitymą Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Idėja buvo sujungta su kita idėja Approve this translation

Idea is a duplicate

Jau buvo tokia idėja Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Atsiliepimai Facebook plugin Approve this translation

Single sign-on

Veinkartinis pasirašymas Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Aš sutinku su %{1:paslaugų taisyklėmis} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Jūs išnaudojote balsus šiame forume. Approve this translation

already has access

jau turi prieigą Approve this translation

Set Password

Nustatyti slaptažodį Approve this translation

You have run out of votes.

Jums nebeliko balsų. Approve this translation

Standard

1 Standartas Approve this translation

You must be an admin to access this!

Jūs turite būti administratorius! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Jūs turite būti sąskaitos savininkas, jeigu norite tai pasiekti! Approve this translation

Idea has been closed

Idėja buvo buvo panaikinta Approve this translation

Idea attachments

Idėja priedai Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Adminai ir pasirinktinai vartotojai gali pridėti failus idėjoms. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} prieš Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

1 Forumas: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Bilietą Approve this translation

Change access to kudos.

Keisti prieigą prie padėkos Approve this translation

Idea no longer exists

Idėjos nebėra Approve this translation

New Ticket Reply

Atsakymas į naują bilietą Approve this translation

New Comment

1 Naujas komentaras Approve this translation

New Kudo

1 Naujas Kudo Approve this translation

New Forum

1 Naujas Forumas Approve this translation

View this user in Inspector

Peržiūrėti šį vartotoją Inspektoriuje Approve this translation

All tickets

1 Visi bilietai Approve this translation

Unauthorized

Neleistinas Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę %{queue} Palaikymo eilės Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Jūs gavote šį pranešimą, nes jūs pasirinkote gauti pranešimą apie jums paskirtus bilietus Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę nepaskirstytų bilietų Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę šį bilietą Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Jūs gavote šį pranešimą, nes pasirinkote gauti pranešimą apie visus naujus bilietus Approve this translation