General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  49
 3. Reviewed
  166
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 215

started

1 pradėta Approve this translation

[password protected entry]

[reikalingas slaptažodis] Approve this translation

I suggest you ...

Rekomenduojame Approve this translation

Terms of service

3 Paslaugų teikimo sąlygos Approve this translation

an anonymous user

2 anoniminis vartotojas Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 į planą nėra įtraukta domeno vardo paslauga Approve this translation

does not belong to subdomain

1 nepriklauso subdomenui Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Šis forumas uždarytas. Balsuoti jame nebegalima. Approve this translation

planned

1 suplanuota Approve this translation

duplicate

dublikatas Approve this translation

Password confirmation

1 Slaptažodžio patvirtinimas Approve this translation

other

1 kita Approve this translation

Activity

1 Veikla Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Klientų atsiliepimai %{account_name} Approve this translation

under review

peržiūrima Approve this translation

declined

atmesta Approve this translation

Enter your idea

Įveskite savo idėją Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

nukreipia į '%{resolves_to}' , vietoj '%{host}'. Pasitikrinkite savo DNS nustatymus. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

nenukreipia. DNS pasikeitimų išsaugojimas gali užtrukti iki 72 valandų. %{link} Approve this translation

completed

Baigta Approve this translation

Site

Svetainė Approve this translation

Single Sign-On

Vieno prisijungimo Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Įdiekite forumo funkciją savo svetainėje (pvz.: feedback.yourdomain.com). Išsaugo jūsų prekinio ženklo patirtį ir praturtina paieškos sistemos optimizavimą, išsaugant vartotojo sukurtą turinį jūsų domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Jūsų vartotojai gali sklandžiai naviguoti iš jūsų svetainės į UserVoice, nereikalinga jokia registracija. Tai sumažina kliūtis, norint gauti atsiliepimus. Jūsų vartotojų profiliai ir avatarai gali būti integruoti į UserVoice, norint užtikrinti sklandesnę vartotojo patirtį. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Kiekvienam vartotojui suteikiami 10 balsų (viename forume), kuriuos gali atiduoti už idėjas, kurios jam patiko. Tai padeda žmonėms atkreipti dėmesį į geriausias idėjas, kurios sulaukė daugiausia balsų. Naudodami šią parinktį galite nustatyti, kiek balsų gali kiekvienas rinkėjas išleisti forume. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Kai kurie dalykai yra geriausias privačiai. Jūs galite apriboti forumą elektroninio pašto adresą, elektroninio pašto domeno arba per Single Sign-On ". Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Jūsų klientai turės net nereikia žinoti, kad jie jau paliko savo svetainę. Nustatykite savo UserVoice dizainas antraštės, poraštės ir CSS), kad ji atitiktų esamą išvaizdą ir jausti. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Keli paramos galimybes, įskaitant 24/7 specialios sąskaitos tvarkymo. Approve this translation

Private Forums

1 Privatūs Forumai Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Dauguma sąskaitos turi vieną forumą, bendrų idėjų ir susikurti papildomus forumus, gręžti tema su abiem savo vartotojams ir vidaus komanda. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL kodavimas bus išsaugoti jūsų duomenų saugumą. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Visi įrankiai, klausytis, reaguoti ir matuoti vis auditorijai jausmus. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Detaliai kontroliuoja, kaip veikia balsų sukčiavimo detektorius. Approve this translation

iPhone Plugin

"iPhone įskiepis Approve this translation

Crowdsourced moderation

Visuomeninis moderavimas Approve this translation

Fully Customizable Design

Pilnai pritaikoma konstrukcija Approve this translation

My tickets

Savo bilietai Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Šis domeno vardas jau užimtas. Parašykite mums, jei manote, kad tai klaida. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

1 Pilna turinio kontrolė, prieigos ir duomenų išsaugojimas. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

1 Siūlomos idėjos ir balsuojama už jas didėjančia tvarka. Approve this translation

Everyone else

2 Visi kiti Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

1 Integracija ir visiška svetainės išvaizdos kontrolė. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Atsiliepimai Tab "widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorijos leidžia jums organizuoti idėjas jūsų forumuose. Vartotojai gali pasirinkti, kuriai kategorijai priklauso jų idėja. Approve this translation

See %{link}

Pamatyti %{link} Approve this translation

Advanced Security

1 Išplėstinė apsauga Approve this translation

is invalid

1 netinka Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integruoti UserVoice tiesiogiai į savo svetainę. Approve this translation

all values need to be unique

1 visos ribinės vertės turi būti unikalus Approve this translation

Merge ideas

Sujungti idėjas Approve this translation