General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  98
 3. Reviewed
  145
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 145

started

1 pradėta Approve this translation

Sign in

1 Prisijungti Approve this translation

I suggest you ...

Rekomenduojame Approve this translation

Terms of service

3 Paslaugų teikimo sąlygos Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 į planą nėra įtraukta domeno vardo paslauga Approve this translation

Cancel

1 Atšaukti Approve this translation

Confirm Password

Patvirtinti slaptažodį Approve this translation

does not belong to subdomain

1 nepriklauso subdomenui Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Šis forumas uždarytas. Balsuoti jame nebegalima. Approve this translation

planned

1 suplanuota Approve this translation

duplicate

dublikatas Approve this translation

Password confirmation

1 Slaptažodžio patvirtinimas Approve this translation

other

1 kita Approve this translation

Admin

1 Administratorius Approve this translation

Activity

1 Veikla Approve this translation

Forums

Forumai Approve this translation

Categories

Kategorijos Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Klientų atsiliepimai %{account_name} Approve this translation

under review

peržiūrima Approve this translation

declined

atmesta Approve this translation

Password

Slaptažodis Approve this translation

Remember me

Prisiminti Approve this translation

Enter your idea

Įveskite savo idėją Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

nukreipia į '%{resolves_to}' , vietoj '%{host}'. Pasitikrinkite savo DNS nustatymus. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

nenukreipia. DNS pasikeitimų išsaugojimas gali užtrukti iki 72 valandų. %{link} Approve this translation

Sign up

2 Registruotis Approve this translation

Change Password

Keisti slaptažodį Approve this translation

completed

Baigta Approve this translation

Custom

Nuosavas Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Įdiekite forumo funkciją savo svetainėje (pvz.: feedback.yourdomain.com). Išsaugo jūsų prekinio ženklo patirtį ir praturtina paieškos sistemos optimizavimą, išsaugant vartotojo sukurtą turinį jūsų domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Jūsų vartotojai gali sklandžiai naviguoti iš jūsų svetainės į UserVoice, nereikalinga jokia registracija. Tai sumažina kliūtis, norint gauti atsiliepimus. Jūsų vartotojų profiliai ir avatarai gali būti integruoti į UserVoice, norint užtikrinti sklandesnę vartotojo patirtį. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Kiekvienam vartotojui suteikiami 10 balsų (viename forume), kuriuos gali atiduoti už idėjas, kurios jam patiko. Tai padeda žmonėms atkreipti dėmesį į geriausias idėjas, kurios sulaukė daugiausia balsų. Naudodami šią parinktį galite nustatyti, kiek balsų gali kiekvienas rinkėjas išleisti forume. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Detaliai kontroliuoja, kaip veikia balsų sukčiavimo detektorius. Approve this translation

iPhone Plugin

"iPhone įskiepis Approve this translation

Crowdsourced moderation

Visuomeninis moderavimas Approve this translation

My tickets

Savo bilietai Approve this translation

Everyone else

2 Visi kiti Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorijos leidžia jums organizuoti idėjas jūsų forumuose. Vartotojai gali pasirinkti, kuriai kategorijai priklauso jų idėja. Approve this translation

is invalid

1 netinka Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integruoti UserVoice tiesiogiai į savo svetainę. Approve this translation

all values need to be unique

1 visos ribinės vertės turi būti unikalus Approve this translation

You don't have access to this.

1 Jūs neturite prieigos prie to. Approve this translation

Email must be present.

Turite įvesti el. pašto adresą. Approve this translation

Restrict access by IP

1 Riboti prieigą IP Approve this translation

Full custom design

Individualus dizainas Approve this translation

you need to have at least one value

1 jums reikia turėti bent vieną reikšmę Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Jau greitai! Integruoti UserVoice pirminę aplikaciją per savo iPhone apps. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Ačiū, kad patvirtinote savo el. pašto adresą. Prašome susikurti slaptažodį, kad būtumėte saugūs. Approve this translation

already has an outstanding invitation

jau yra pakviestas Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Suteikite privačiam forumui prieigą prie visų el. paštų domenų (pvz., *. Youdomain.com). Approve this translation