Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  78
 3. Reviewed
  113
 4. All
  191
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 191

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nový tiket (%{ticket}) bol pridelený k %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Nový nepridelený tiket (%{ticket}) bol prijatý. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Nový tiket (%{ticket}) bol prijatý. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Tento e-mail bol odoslaný z 'no-reply' adresy %{1:kliknite pre zanechanie komentáru}. Approve this translation

Forgot your site

1 Zabudli ste na vaše stránky Approve this translation

Forgot your site? We can help!

1 Zabudli ste na vaše stránky? Môžeme vám pomôcť! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Tu je zoznam UserVoice stránok na ktorých ste administrátorom. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Tu je zoznam UserVoice stránok na ktorých máte profil. Approve this translation

Welcome to UserVoice

1 Vitajte na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} Vám pridelil %{ticket_count} tiketov. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} pridelil %{ticket_count} tiketov na %{queue}. Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

1 Váš nápad bol zlúčený: " %{title} " Approve this translation

Idea merged

Nápad zlúčený Approve this translation

%{name} via %{company}

1 %{name} cez %{company} Approve this translation

Please confirm your email address

1 Potvrďte prosím svoju e-mailovú adresu Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Pre ochranu svojho profilu %{1:meno} heslom, %{2:kliknite tu potvrďte svoju e-mailovú adresu} a postupujte podľa pokynov. Approve this translation

here

tu Approve this translation

ranked

zaradil Approve this translation

only showing first 100

zobrazujeme iba prvých 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Zajatý %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Cez ticket # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Via %{url} Approve this translation

feedback added

spätná väzba z pridanej Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Idea vám podporovaný ( %{idea_link} ) Bol zlúčený s podobným nápadom: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Ďakujeme vám za vašu reakciu. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} hlasovaní bola vrátená k vám. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} hlasy boli vrátené na vás. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Odošlite odozvu na iné myšlienky,} aby nám pomohli rozhodnúť, čo stavať ďalej. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Zobraziť všetky %{n} Udalosť (y) v prehliadači Approve this translation

No activity

Žiadna aktivita Approve this translation

Manage your views and notifications

Správa svoje názory a oznámenia Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Môžete nakonfigurovať, aké aktivity chcete dostávať pre každú zo svojich osobných názorov. Approve this translation

to

na Approve this translation

Merged in:

Zlúčené: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Odhlásiť sa z tohto pohľadu Approve this translation

Your data export is ready

Váš export dát je pripravený Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Použite nasledujúci odkaz (y) na stiahnutie vaše dáta: Approve this translation

Click here to visit the forum

Kliknite tu pre návštevu fórum Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Ďakujem za váš dotaz do UserVoice pre %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Predstavu ste podporované bol uzavretý. Approve this translation

An idea you support has been updated

Predstavu podporujete bol aktualizovaný Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Predstavu budete postupovať bol uzavretý. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Ak by ste chceli ukončiť príjem týchto e-mailov môže %{link:odstrániť vašu podporu z tohto nápadu.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Ak by ste chceli ukončiť príjem týchto e-mailov môžete %{link:odhlásiť.} Approve this translation

Please reset your password

Obnovte svoje heslo Approve this translation

This link will take you to a page where you can set a new password.

Týmto prepojením sa dostanete na stránku, kde môžete nastaviť nové heslo. Approve this translation

Click here to change your password

Kliknutím sem môžete zmeniť svoje heslo Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} vás pozval na UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Odkaz na staršiu verziu tohto exportu je uvedený nižšie. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Ak máte k dispozícii nejaké procesy, aktualizujte ich tak, aby fungovali s novou verziou uvedenou vyššie. Approve this translation