Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  73
 3. Reviewed
  90
 4. All
  163
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 163

Reset your password

2 Resetujte Vaše heslo Approve this translation

Welcome!

1 Vitajte! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

1 Odpoveď administrátora: '%{title} Approve this translation

Your access request has been denied

2 Vaša žiadosť o prístup bola zamietnutá Approve this translation

from

od Approve this translation

Mark as Spam

1 Označiť ako spam Approve this translation

powered by UserVoice

1 Služba UserVoice Approve this translation

new idea

1 nový nápad Approve this translation

new tickets

2 nové tikety Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

1 %{1: Re-activate your account} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

1 Odpovedanie na prípady bolo deaktivované Approve this translation

Create a password for your profile!

1 Vytvorte si heslo pre svoj profil! Approve this translation

Click here to sign in and add a password

Kliknite sem pre prihlásenie a nastavenie hesla Approve this translation

No Status

Žiadny status Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Túto správu ste odoslali do nekontrolovanéj schránky. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Tento odkaz vás prihlási a následne sa dostanete na stránku, kde môžete nastaviť nové heslo. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} importovaných nápadov Approve this translation

Import completed

1 Import dokončený Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} pridal poznámku k tiketu %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} odpovedal na tiket %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} pridelil %{ticket} na %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} Vám pridelil tiket %{ticket}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} pridelil tiket %{ticket} k %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} zmeniť tiket %{ticket} na nepriradený. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Nový tiket (%{ticket}) bol pridelený na %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Bol Vám pridelený nový tiket (%{ticket}). Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nový tiket (%{ticket}) bol pridelený k %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Nový nepridelený tiket (%{ticket}) bol prijatý. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Nový tiket (%{ticket}) bol prijatý. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Tento e-mail bol odoslaný z 'no-reply' adresy %{1:kliknite pre zanechanie komentáru}. Approve this translation

Forgot your site

1 Zabudli ste na vaše stránky Approve this translation

Forgot your site? We can help!

1 Zabudli ste na vaše stránky? Môžeme vám pomôcť! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Tu je zoznam UserVoice stránok na ktorých ste administrátorom. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Tu je zoznam UserVoice stránok na ktorých máte profil. Approve this translation

Welcome to UserVoice

1 Vitajte na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} Vám pridelil %{ticket_count} tiketov. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} pridelil %{ticket_count} tiketov na %{queue}. Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

1 Váš nápad bol zlúčený: " %{title} " Approve this translation

Idea merged

Nápad zlúčený Approve this translation

%{name} via %{company}

1 %{name} cez %{company} Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Pre ochranu svojho profilu %{1:meno} heslom, %{2:kliknite tu potvrďte svoju e-mailovú adresu} a postupujte podľa pokynov. Approve this translation

only showing first 100

zobrazujeme iba prvých 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Zajatý %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Cez ticket # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Via %{url} Approve this translation

feedback added

spätná väzba z pridanej Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Idea vám podporovaný ( %{idea_link} ) Bol zlúčený s podobným nápadom: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Ďakujeme vám za vašu reakciu. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} hlasovaní bola vrátená k vám. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} hlasy boli vrátené na vás. Approve this translation