Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  85
 3. Reviewed
  113
 4. All
  198
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 198

Here are the data exports you requested.

Tu sú exporty dát, ktoré ste žiadali. Approve this translation

Data export

2 Export dát Approve this translation

No

Nie Approve this translation

You're receiving this message because you're following

Dostávate túto správu, pretože sledujete Approve this translation

new comment

1 nový komentár Approve this translation

new ticket

2 nový tiket Approve this translation

An idea you follow has been updated

Prišlo k aktualizácii nápadu, ktorý sledujete Approve this translation

Click here to claim your invitation and create your profile

Kliknite sem, aby ste si vyžiadali pozvanie a vytvorte si profil Approve this translation

Status update

Aktualizácia statusu Approve this translation

new ideas

1 nové nápady Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been approved.

1 Vaša žiadosť na prístup %{name} na%{sitename} bola schválená Approve this translation

Close

Zatvoriť Approve this translation

Click here to create your admin profile

1 Kliknite sem na vytvorenie Vášho administrátorského profilu Approve this translation

Re

Predmet Approve this translation

Reset your password

2 Resetujte Vaše heslo Approve this translation

Admin response

Odpoveď administrátora Approve this translation

On %{date} at %{time} %{from} wrote:

1 Dňa %{date} o%{time} %{from} napísal: Approve this translation

Welcome!

1 Vitajte! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

1 Odpoveď administrátora: '%{title} Approve this translation

Your access request has been denied

2 Vaša žiadosť o prístup bola zamietnutá Approve this translation

Anonymous

Anonym Approve this translation

more

viac Approve this translation

New idea

Nový nápad Approve this translation

Delete

Zmazať Approve this translation

Yes

1 Áno Approve this translation

from

od Approve this translation

Mark as Spam

1 Označiť ako spam Approve this translation

powered by UserVoice

1 Služba UserVoice Approve this translation

new idea

1 nový nápad Approve this translation

new tickets

2 nové tikety Approve this translation

Create a password

1 Vytvorte heslo Approve this translation

This email notification was intended for %{email}

1 Táto e-mailová notifikácia bola určená pre %{email} Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

Váš účet bol deaktivovaný a rovnako aj opovedanie na tikety. Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

1 %{1: Re-activate your account} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

1 Odpovedanie na prípady bolo deaktivované Approve this translation

Create a password for your profile!

1 Vytvorte si heslo pre svoj profil! Approve this translation

Click here to sign in and add a password

Kliknite sem pre prihlásenie a nastavenie hesla Approve this translation

No Status

Žiadny status Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Túto správu ste odoslali do nekontrolovanéj schránky. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Tento odkaz vás prihlási a následne sa dostanete na stránku, kde môžete nastaviť nové heslo. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} importovaných nápadov Approve this translation

Import completed

1 Import dokončený Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} pridal poznámku k tiketu %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} odpovedal na tiket %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} pridelil %{ticket} na %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} Vám pridelil tiket %{ticket}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} pridelil tiket %{ticket} k %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} zmeniť tiket %{ticket} na nepriradený. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Nový tiket (%{ticket}) bol pridelený na %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Bol Vám pridelený nový tiket (%{ticket}). Approve this translation