1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  409
 3. Reviewed
  405
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 814

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Concedeix accés al fòrum privat a IPs específiques (per exemple, la teva xarxa interna). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Sense confirmar: Necessites confirmar l'adreça de correu abans de rebre notificacions o crear una contrasenya. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Uneix idees duplicades amb facilitat. (Els vots d'ambdues idees es combinaran.) Approve this translation

Full integration

Integració total Approve this translation

Our best value!

El nostre millor actiu! Approve this translation

spam

spam Approve this translation

Customize voting

Personalitzar les votacions Approve this translation

Domain aliasing

Àlies de dominis Approve this translation

White labeled

Marca blanca Approve this translation

Private forums

Fòrums privats Approve this translation

SSL encryption

Encriptació SSL Approve this translation

Administrators

Administradors Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Aquest és el nombre màxim d'administradors que poden haver-hi al teu fòrum de feedback UserVoice i sistema de tiquets. Approve this translation

Continue reading

Seguir llegint Approve this translation

Idea has been merged into another idea

La idea s'ha combinat amb una altra idea Approve this translation

Idea is a duplicate

La idea està duplicada Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Els àlies de domini ( %{host} ) Ja no funciona Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Vostè té més administradors que aquest pla permet. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Vostè té més fòrums d'aquest pla permet. Approve this translation

Helpdesk

Sistema d'ajuda Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Plugin de Feedback per Facebook Approve this translation

Single sign-on

Identificació única Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Accepto les %{1:Condicions del Servei} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

T'has quedat sense vots en aquest fòrum. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Si us plau, introdueix un títol per la teva idea. Approve this translation

The title is too long.

El títol és massa llarg. Approve this translation

The description is too long.

La descripció és massa llarga. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Vostè ja no serà possible afegir administradors a través d'SSO en aquest nou pla Approve this translation

already has access

ja té accés Approve this translation

You have run out of votes.

T'has quedat sense vots. Approve this translation

Standard

Estàndard Approve this translation

You must be an admin to access this!

3 Has de ser administrador per accedir-hi Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Has de ser el propietari del compte per accedir-hi Approve this translation

Idea has been closed

La idea s'ha tancat Approve this translation

Idea attachments

Adjunts a la idea Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Els Administradors i opcionalment els usuaris poden adjuntar arxius a les seves idees. Approve this translation

%{time} ago

fa %{time} Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Fòrum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Ticketed

Ticketed Approve this translation

Change access to kudos.

Canvia l'accés als kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Aquesta idea ja no existeix Approve this translation

The comment text can't be blank.

El comentari no pot estar en blanc. Approve this translation

New Ticket Reply

Nova Resposta a Tiquet Approve this translation

New Comment

Nou Comentari Approve this translation

New Kudo

Nou Kudo Approve this translation

New Forum

Nou Fòrum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Deixa que els teus usuaris mantinguin el lloc net. La moderació comuna permet als teus usuaris marcar idees no apropiades i duplicar idees per treure't aquest pes de sobre. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Administradors addicionals seran exclosos de la consola d'administració. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Els usuaris finals seran exclosos de qualsevol fòrum addicionals. Approve this translation

View this user in Inspector

Veure aquest usuari a l'inspector Approve this translation