1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  454
 3. Reviewed
  417
 4. All
  871
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 871

You don't have access to this.

No hi tens accés. Approve this translation

Assignee

Cessionari Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Construeix la teva marca mentre coneixes la teva audiència. Approve this translation

Email must be present.

L'adreça de correu ha de ser actual. Approve this translation

Our basic forum

El nostre fòrum bàsic Approve this translation

Restrict access by IP

Restringir accés per IP Approve this translation

Full custom design

Disseny personalitzat Approve this translation

you need to have at least one value

necessites tenir com a mínim un valor Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Properament! Integra UserVoice de forma nadiua a les teves apps d'iPhone. Approve this translation

Integration

Integració Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Gràcies per confirmar el teu correu electrònic. Sisplau crea una nova paraula de pas per protegir la teva identitat. Approve this translation

already has an outstanding invitation

ja té una invitació enviada Approve this translation

Your UserVoice URL

La teva URL de UserVoice Approve this translation

Your UserVoice subdomain

El teu subdomini de UserVoice Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Concedeix accés al fòrum privat a totes les adreçes del domini (per exemple, *.elteudomini.cat). Approve this translation

Custom Fields

Camps per defecte Approve this translation

Restrict access by email domain

Restringir accés per domini de correu Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Configuració avançada de fraus als vots Approve this translation

ID of Forum

ID de Fòrum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Reemplaça automàticament paraules malsonants amb '*****'. (De moment només anglès.) Approve this translation

For small groups

Per grups petits Approve this translation

Channel

Canal Approve this translation

Respond to ideas

Respondre idees Approve this translation

Email must be valid.

L'adreça de correu ha de ser vàlida. Approve this translation

is an admin

és administrador Approve this translation

Lite Design Customization

Personalització de disseny simple Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Concedeix accés al fòrum privat a IPs específiques (per exemple, la teva xarxa interna). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Uneix idees duplicades amb facilitat. (Els vots d'ambdues idees es combinaran.) Approve this translation

Full integration

Integració total Approve this translation

Our best value!

El nostre millor actiu! Approve this translation

spam

spam Approve this translation

Anonymous

anònim Approve this translation

more

més Approve this translation

Merged

Unida Approve this translation

Customize voting

Personalitzar les votacions Approve this translation

Domain aliasing

Àlies de dominis Approve this translation

White labeled

Marca blanca Approve this translation

Private forums

Fòrums privats Approve this translation

SSL encryption

Encriptació SSL Approve this translation

ideas

idees Approve this translation

Terms of Service

1 Condicions del Servei Approve this translation

Administrators

Administradors Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Aquest és el nombre màxim d'administradors que poden haver-hi al teu fòrum de feedback UserVoice i sistema de tiquets. Approve this translation

Continue reading

Seguir llegint Approve this translation

Idea has been merged into another idea

La idea s'ha combinat amb una altra idea Approve this translation

Idea is a duplicate

La idea està duplicada Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Els àlies de domini ( %{host} ) Ja no funciona Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Vostè té més administradors que aquest pla permet. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Vostè té més fòrums d'aquest pla permet. Approve this translation

Helpdesk

Sistema d'ajuda Approve this translation