1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  480
 3. Reviewed
  388
 4. All
  868
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 868

%{num} related ideas

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation

Matches for '%{query}'

Phù hợp cho '%{query}' Approve this translation

searching

Tìm kiếm Approve this translation

No articles or ideas available

Không tìm thấy bài viết hay ý kiến nào Approve this translation

No articles available

Không tìm thấy bài viết Approve this translation

No ideas available

Không tìm thấy ý kiến Approve this translation

Send another message

Gửi thông báo khác Approve this translation

Idea is closed

Ý kiến đã đóng Approve this translation

Close window

Đóng cửa sổ Approve this translation

Post another idea

Đăng thêm ý kiến khác Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý tưởng của bạn được admin đóng lại Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Xin vui lòng lưu ý rằng bạn không còn phiếu bầu cho diễn đàn này. Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý kiến của bạn được admin đóng lại Approve this translation

I still want to send a message

Tôi vẫn muốn gửi thông báo Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài viết} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài báo} và %{2:những ý tưởng liên quan} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Chúng tôi sẽ quay lại ngay Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Đi kiểm tra hộp thư đến của bạn và bấm vào liên kết trong email xác nhận. %{resend} Approve this translation

More matches

Các kết quả khác Approve this translation

%{num} ranked

%{num} xếp hạng Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:những ý tưởng liên quan} mà bạn có thể muốn kiểm tra. Approve this translation

Sign in to give feedback

Đăng nhập để gửi phản hồi Approve this translation

%{num} voter

%{num} cử tri Approve this translation

%{num} voters

%{num} cử tri Approve this translation

Invalid email address!

Địa chỉ email không hợp lệ! Approve this translation

Whoops

Rất tiếc Approve this translation

What should we add next?

Những gì chúng ta nên thêm tiếp theo? Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Bạn sẽ giới thiệu %{site_name} cho một người bạn hoặc đồng nghiệp? Approve this translation

Pick

Chọn Approve this translation

Your pick

Lựa chọn của bạn Approve this translation

Great stuff!

Công cụ tuyệt vời! Approve this translation

Nevermind

Nevermind Approve this translation

Skip this set

Bỏ qua thiết lập này Approve this translation

Send us a message

Gửi cho chúng tôi một tin nhắn Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Bạn vẫn muốn gửi ý kiến hoặc thông báo cho chúng tôi? Approve this translation

I want this

Tôi muốn điều này Approve this translation

Post an Idea

Gửi một ý tưởng Approve this translation

Please enter a valid email address

Xin vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ Approve this translation

Idea title

Tiêu đề ý tưởng Approve this translation

Please enter a title

Hãy nhập tiêu đề Approve this translation

Select a category

Chọn một thể loại Approve this translation

So we can update you!

Vì vậy, chúng ta có thể cập nhật cho bạn! Approve this translation

This field is required

Lĩnh vực này là cần thiết Approve this translation

Select one

Chọn một Approve this translation

No thanks

Không, cảm ơn Approve this translation

Do you want updates about this idea?

Bạn có muốn cập nhật về ý tưởng này? Approve this translation

Enter your feedback

Nhập thông tin phản hồi của bạn Approve this translation

Why did you pick that score?

Tại sao anh lại chọn điểm đó? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Bạn vẫn muốn gửi thông báo cho chúng tôi? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Bạn vẫn còn muốn gửi một ý tưởng? Approve this translation

Additional details

Biết thêm chi tiết Approve this translation