1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  462
 3. Reviewed
  364
 4. All
  826
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 826

This field is required

Lĩnh vực này là cần thiết Approve this translation

Select one

Chọn một Approve this translation

No thanks

Không, cảm ơn Approve this translation

Enter your feedback

Nhập thông tin phản hồi của bạn Approve this translation

Why did you pick that score?

Tại sao anh lại chọn điểm đó? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Bạn vẫn muốn gửi thông báo cho chúng tôi? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Bạn vẫn còn muốn gửi một ý tưởng? Approve this translation

Additional details

Biết thêm chi tiết Approve this translation

Sending message

Gửi tin nhắn Approve this translation

Give feedback or ask for help

Gửi phản hồi hoặc yêu cầu giúp đỡ Approve this translation

Are any of these helpful?

Bất kỳ của những hữu ích không? Approve this translation

Skip and send message

Bỏ qua và gửi tin nhắn Approve this translation

Skip and post idea

Bỏ qua và gửi ý tưởng Approve this translation

Edit message

Chỉnh sửa tin nhắn Approve this translation

Message sent!

Đã gửi thông báo! Approve this translation

Can we ask a favor?

Chúng tôi có thể yêu cầu một việc được không? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu bạn sẽ tweet bình luận của bạn, quá Approve this translation

Not likely

Không có khả năng Approve this translation

Very likely

Rất có thể Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 người %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Một người %{heart:muốn} s ý tưởng này Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} mọi người %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Bạn %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Bạn và một người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Bạn và %{count} những người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Phản hồi của bạn đã được đăng vào %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Phản hồi của bạn đã được gửi vào diễn đàn %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 người %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Một người %{heart:muốn} s ý tưởng này Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} mọi người %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Bạn %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Bạn và một người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Bạn và %{count} những người khác %{heart:muốn} ý tưởng này Approve this translation

Post your own idea

Gửi ý kiến của bạn Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Thắng %{percent} %% Thời gian Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Thắng %{percent} %% Thời gian Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Khi bạn gửi ý kiến vào diễn đàn, những người khác có thể xem và bình luận. Approve this translation

Open in a new window

Mở ra cửa sổ mới Approve this translation

Open in a new window

Mở ra cửa sổ mới Approve this translation

This answers my question

Bài này giúp giải quyết vấn đề của tôi Approve this translation

Related ideas

Các ý kiến liên quan Approve this translation

Related articles

Các bài liên quan Approve this translation

Related feedback

Thông tin phản hồi liên quan Approve this translation

Related feedback

Thông tin phản hồi liên quan Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn như ý tưởng này tiến triển Approve this translation

Awesome!!!

Tuyệt vời !!! Approve this translation

Okay.

Được rồi. Approve this translation

We'll be in touch.

Chúng tôi sẽ liên lạc. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Chúng tôi có thông tin phản hồi của bạn đến trái tim. Approve this translation