1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  496
 3. Reviewed
  337
 4. All
  833
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 833

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Không thể hủy đăng ký bạn khỏi các cuộc tiếp xúc. Approve this translation

General notifications

Thông báo chung Approve this translation

Requests for feedback

Yêu cầu phản hồi Approve this translation

No existing idea results

Không có kết quả ý tưởng hiện có Approve this translation

result found

kết quả được tìm thấy Approve this translation

results found

kết quả tìm thấy Approve this translation

Skip to content

Chuyển đến nội dung Approve this translation

Report

Báo cáo Approve this translation

Reported

báo cáo Approve this translation

Message subject

Tiêu đề tin nhắn Approve this translation

How can we help you today?

Làm sao chúng tôi giúp bạn hôm nay? Approve this translation

Sending

Đang gửi Approve this translation

Your message has been received.

Tin nhắn của bạn đã được nhận. Approve this translation

Submitting

Đang gửi lên Approve this translation

Your idea has been received.

Ý kiến của bạn đã được nhận Approve this translation

Visit %{link}

Ghé thăm %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Bạn đã hết lượt bình chọn! Approve this translation

We'll email you!

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Approve this translation

open in new window

Mở trong cửa sổ mới Approve this translation

Hide

Ẩn Approve this translation

%{num} related idea

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} ý kiến liên quan Approve this translation

Matches for '%{query}'

Phù hợp cho '%{query}' Approve this translation

searching

Tìm kiếm Approve this translation

Send another message

Gửi thông báo khác Approve this translation

Idea is closed

Ý kiến đã đóng Approve this translation

Please sign in

1 Vui lòng đăng nhập Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

1 Mật khẩu bảo vệ hồ sơ của bạn để được truy cập Approve this translation

Contact support

Liên hệ hỗ trợ Approve this translation

Give feedback

Gửi ý kiến phản hồi Approve this translation

Close window

Đóng cửa sổ Approve this translation

Post another idea

Đăng thêm ý kiến khác Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý tưởng của bạn được admin đóng lại Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Xin vui lòng lưu ý rằng bạn không còn phiếu bầu cho diễn đàn này. Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý kiến của bạn được admin đóng lại Approve this translation

I still want to send a message

Tôi vẫn muốn gửi thông báo Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài viết} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài báo} và %{2:những ý tưởng liên quan} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Chúng tôi sẽ quay lại ngay Approve this translation

More matches

Các kết quả khác Approve this translation

%{num} ranked

%{num} xếp hạng Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:những ý tưởng liên quan} mà bạn có thể muốn kiểm tra. Approve this translation

Sign in to give feedback

Đăng nhập để gửi phản hồi Approve this translation

Back

Trở lại Approve this translation

Processing

Đang xử lý Approve this translation

Send message

Gửi tin nhắn Approve this translation

Edit idea

Chỉnh sửa ý kiến Approve this translation

Post idea

Đăng ý kiến Approve this translation

Invalid email address!

Địa chỉ email không hợp lệ! Approve this translation

Whoops

Rất tiếc Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Bạn sẽ giới thiệu %{site_name} cho một người bạn hoặc đồng nghiệp? Approve this translation