1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  493
 3. Reviewed
  378
 4. All
  871
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 871

There was an error during translation

Có lỗi trong quá trình dịch Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Xóa ý tưởng %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Chỉnh sửa ý tưởng %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Nhận cập nhật trạng thái cho phản hồi của khách hàng tôi chụp Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Không có ý tưởng hoặc nhận xét trên trang này để dịch Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Thông tin chi tiết về người đăng ký Approve this translation

Receive monthly email

Nhận email hàng tháng Approve this translation

This site is restricted, please sign in.

Trang web này bị hạn chế, vui lòng đăng nhập. Approve this translation

Your request has been cancelled.

Yêu cầu của bạn đã bị hủy bỏ. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe from this idea.

Vui lòng xác nhận quyết định hủy đăng ký từ ý tưởng này. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this idea.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xóa ý tưởng này. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this idea.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xuất bản ý tưởng này. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this idea.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để phê duyệt ý tưởng này. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để đánh dấu ý tưởng này là thư rác. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để đóng vé này. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xóa vé này. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để đánh dấu vé này là thư rác. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xuất bản bình luận này. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để phê duyệt nhận xét này. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để xóa bình luận này. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để đánh dấu nhận xét này là thư rác. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Vui lòng xác nhận quyết định của bạn để giữ hồ sơ của bạn. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Vui lòng xác nhận quyết định hủy đăng ký của bạn. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} đề nghị Approve this translation

%{user} wrote

%{user} đã viết Approve this translation

Contributor Console

Bảng điều khiển dành cho cộng tác viên Approve this translation

We're glad you're here

Chúng tôi rất vui vì bạn đã ở đây Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Vui lòng đăng nhập để để lại phản hồi Approve this translation

Required consent not provided

Sự đồng ý bắt buộc không được cung cấp Approve this translation

Confirm your password

Xác nhận mật khẩu của bạn Approve this translation

Create your profile

Tạo hồ sơ của bạn Approve this translation

Or sign up with email

Hoặc đăng ký với email Approve this translation

Username (optional)

Tên người dùng (tùy chọn) Approve this translation

Job Title (optional)

Chức vụ (tùy chọn) Approve this translation

Passwords do not match

Mật khẩu không phù hợp Approve this translation

SIGN UP

ĐĂNG KÝ Approve this translation

Or sign up with email:

Hoặc đăng ký với email: Approve this translation

Message subject

Tiêu đề tin nhắn Approve this translation

or

hoặc Approve this translation

browse articles

xem các bài viết Approve this translation

browse ideas

xem các ý kiến Approve this translation

How can we help you today?

Làm sao chúng tôi giúp bạn hôm nay? Approve this translation

Sending

Đang gửi Approve this translation

Your message has been received.

Tin nhắn của bạn đã được nhận. Approve this translation

Submitting

Đang gửi lên Approve this translation

Your idea has been received.

Ý kiến của bạn đã được nhận Approve this translation

Visit %{link}

Ghé thăm %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Bạn đã hết lượt bình chọn! Approve this translation

We'll email you!

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Approve this translation

open in new window

Mở trong cửa sổ mới Approve this translation