Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  29
 3. Reviewed
  60
 4. All
  89
 5. Health
Displaying 51 - 89 of 89

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Rất tiếc! Bạn đang cố gắng để tải lên một tập tin đó là quá lớn. Xin vui lòng đính kèm một file nhỏ hơn và thử lại. Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Kết nối với máy chủ có vấn đề! Xin vui lòng thử lại. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

Close window

Đóng cửa sổ Approve this translation

Post another idea

Đăng thêm ý kiến khác Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý tưởng của bạn được admin đóng lại Approve this translation

Error! Try again.

Lỗi! Hãy thử lại. Approve this translation

Saving

Đang lưu Approve this translation

Saved

Đã lưu Approve this translation

Passwords must match

Mật khẩu phải trùng nhau Approve this translation

Your password has been updated

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật Approve this translation

Sent!

Đã được gửi! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Xin vui lòng lưu ý rằng bạn không còn phiếu bầu cho diễn đàn này. Phiếu của bạn sẽ được trả lại khi những ý kiến của bạn được admin đóng lại Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Xin lỗi, chúng tôi không có thể gửi ý tưởng của bạn vì bạn không còn phiếu Approve this translation

I still want to send a message

Tôi vẫn muốn gửi thông báo Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài viết} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:bài báo} và %{2:những ý tưởng liên quan} có thể giúp bạn nhanh hơn so với gửi tin nhắn. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Chúng tôi sẽ quay lại ngay Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Đi kiểm tra hộp thư đến của bạn và bấm vào liên kết trong email xác nhận. %{resend} Approve this translation

More matches

Các kết quả khác Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Cookie bị vô hiệu hóa. Truy cập diễn đàn thông tin phản hồi trực tiếp tại %{forum_link} hoặc bật cookie trong trình duyệt của bạn và làm mới trang này. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} xếp hạng Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa bình luận của mình không? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Bạn có chắc là muốn xóa ý kiến của mình không? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Vì có người khác ủng hộ ý kiến này, bạn không thể xóa nó. Tuy nhiên, bạn có thể rút tên khỏi ý kiến này và ý kiến sẽ hiển thị người đăng là 'Khách'. Bạn có thực sự muốn rút tên khỏi ý kiến này không? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Chúng tôi đã tìm thấy %{1:những ý tưởng liên quan} mà bạn có thể muốn kiểm tra. Approve this translation

Your password has been reset

Mật khẩu của bạn đã được thiết lập lại Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn một email tới %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Nhấp vào liên kết để tạo mật khẩu, sau đó quay lại đây và đăng nhập. Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Chúng tôi đã thực hiện thay đổi để tăng bảo mật của chúng tôi và đặt lại mật khẩu. Approve this translation

Required Consent

Sự đồng ý bắt buộc Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Tôi đồng ý với việc lưu trữ địa chỉ email, tên và địa chỉ IP của tôi. Thông tin này và bất kỳ phản hồi nào tôi cung cấp có thể được sử dụng để thông báo cho các quyết định sản phẩm và thông báo cho tôi về các cập nhật sản phẩm. (Bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào.) Approve this translation

Sign in with

Đăng nhập với Approve this translation

Sign in to give feedback

Đăng nhập để gửi phản hồi Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ. Approve this translation

Please enter a password.

Vui lòng nhập mật khẩu. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Bạn có chắc chắn muốn xóa tệp đính kèm của bạn? Approve this translation

%{num} voter

%{num} cử tri Approve this translation

%{num} voters

%{num} cử tri Approve this translation