Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  65
 3. Reviewed
  34
 4. All
  99
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 65

Sign up

Đăng ký Approve this translation

Email address

Địa chỉ email Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản để tiếp tục. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Email của bạn không thể vô danh nếu bạn muốn đăng nhập thông qua Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Bạn cần phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ thông qua Facebook. Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Đăng nhập vào hồ sơ UserVoice của bạn Approve this translation

Sign in to UserVoice

Đăng nhập vào UserVoice Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Đăng nhập vào tài khoản UserVoice của bạn Approve this translation

Enter the email address you used

Nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn một danh sách các trang web UserVoice bạn có hồ sơ trên. Approve this translation

Email me my sites

Gửi email cho tôi trang web của tôi Approve this translation

Still having trouble?

Vẫn còn đang gặp rắc rối? Approve this translation

Your UserVoice site URL

URL trang web UserVoice của bạn Approve this translation

Go to my account

Tới tài khoản của tôi Approve this translation

Forgot your site's address?

Quên địa chỉ trang web của bạn? Approve this translation

Okay

Sao Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID xác thực không thành công: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Cung cấp dịch vụ chứng thực OpenID cho %{provider} là hiện không có sẵn Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

Mật khẩu của bạn không thể xuất hiện trong địa chỉ email của bạn. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Địa chỉ email của bạn không thể xuất hiện trong mật khẩu của bạn. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Tên người dùng email của bạn không thể xuất hiện trong mật khẩu của bạn. Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Bạn đã tạm thời bị khóa trong 30 phút do quá nhiều lần thử không thành công. Approve this translation

Required Consent

Sự đồng ý bắt buộc Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Chỉ quản trị viên mới có thể đăng nhập qua phương pháp này. Vui lòng đăng nhập một cách khác. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Điều này %{provider} tài khoản là không tốt, nó không có địa chỉ email đã được xác minh. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Xin lỗi về điều đó, chúng tôi không thể đăng nhập. Hãy thử lại. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Tôi đồng ý với việc lưu trữ địa chỉ email, tên và địa chỉ IP của tôi. Thông tin này và bất kỳ phản hồi nào tôi cung cấp có thể được sử dụng để thông báo cho các quyết định sản phẩm và thông báo cho tôi về các cập nhật sản phẩm. (Bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào.) Approve this translation

New Password

mật khẩu mới Approve this translation

Create an account

Tạo một tài khoản Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ. Approve this translation

Something went wrong!

Đã xảy ra lỗi! Approve this translation

Display name (optional)

Tên hiển thị (tùy chọn) Approve this translation

Hooray!

Hoan hô! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Bạn đang tham gia, chuẩn bị trang của bạn. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Cần có quyền truy cập cookie để đăng nhập bạn. Vui lòng cập nhật cài đặt bảo mật của bạn để bật theo dõi trang web chéo hoặc thử sử dụng một trình duyệt khác. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Bạn không có các quyền cần thiết để truy cập nội dung này. Approve this translation

Sign in required to continue

Cần đăng nhập để tiếp tục Approve this translation

Remember Me

Nhớ tôi Approve this translation

Oh no! There's a problem with that Slack workspace

Ôi không! Có vấn đề với không gian làm việc Slack đó Approve this translation

You have some options. You can try:

Bạn có một số tùy chọn. Bạn co thể thử: Approve this translation

Signing in with a different Workspace

Đăng nhập bằng Không gian làm việc khác Approve this translation

Using a different sign in method

Sử dụng một phương thức đăng nhập khác Approve this translation

%{link:Adding a new Workspace} to UserVoice

%{link:Thêm một không gian làm việc mới} vào UserVoice Approve this translation

Please enter your password.

Vui lòng nhập mật khẩu của bạn. Approve this translation

Create Password

Tạo mật khẩu Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Mật khẩu cần ít nhất 8 ký tự Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Nó phải có ít nhất một ký tự thường và một ký tự viết hoa Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Nó cần ít nhất một ký hiệu ($,!, @, _, *, V.v.) Approve this translation

Password must include one number or more

Mật khẩu phải bao gồm một số hoặc nhiều hơn Approve this translation

Verify Email

Xác nhận Email Approve this translation