Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  65
 3. Reviewed
  34
 4. All
  99
 5. Health
Displaying all 34

Sign in

Đăng nhập Approve this translation

Cancel

Hủy bỏ Approve this translation

Confirm Password

Xác nhận mật khẩu Approve this translation

Email

Email Approve this translation

Password

Mật Khẩu Approve this translation

Remember me

Ghi nhớ Approve this translation

Change Password

Đổi mật khẩu Approve this translation

Loading

Đang tải Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Xin lỗi, Chúng tôi không tìm thấy tài khoản của bạn trên dữ liệu. Approve this translation

Required, but not displayed

Bắt buộc, nhưng không hiển thị Approve this translation

or, sign in with

hoặc, đăng nhập với Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Hiển thị trên Facebook có thể bị chậm, vui lòng thử lại vài lần. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Nếu đã kiểm tra, Chúng tôi sẽ ghi nhận lại lượt thông tin truy cập của bạn trong 2 tuần. Approve this translation

Sign in to your profile.

Đăng nhập vào hồ sơ cá nhân Approve this translation

I agree to the %{tos}

Tôi đồng ý với %{tos} Approve this translation

Sign out

Đăng xuất Approve this translation

Signed in as %{user}

Đã đăng nhập như %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Bạn đã hủy bỏ quá trình đăng nhập Approve this translation

Display name

Tên hiển thị Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Xin lỗi chúng tôi không thể giúp bạn đăng nhập. Xin vui lòng đăng nhập lại. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Tên miền con UserVoice Approve this translation

Enter your email address

Điền email của bạn Approve this translation

Close

Đóng Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Xin lỗi, chúng tôi không thể đưa bạn truy cập vào. Approve this translation

or

hoặc Approve this translation

Terms of Service

3 Điều khoản dịch vụ Approve this translation

Name

Tên Approve this translation

Your email address

Địa chỉ email Approve this translation

Your name

Tên bạn Approve this translation

Set a new password

Tạo mật khẩu mới Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Cám ơn bạn đã đăng nhập, %{user} Approve this translation

Set Password

Tạo mật khẩu Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Bằng cách đăng nhập, bạn đã đồng ý với các Điều khoản dịch vụ Approve this translation

Contact UserVoice support

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ UserVoice Approve this translation