1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  494
 3. Reviewed
  324
 4. All
  818
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 818

Sending message

Vaša poruka Approve this translation

Give feedback or ask for help

Dajte svoje mišljenje ili tražite pomoć Approve this translation

Are any of these helpful?

Jesu li neki od ovih pomogli? Approve this translation

Skip and send message

Preskoči ovo i pošalji poruku Approve this translation

Skip and post idea

Preskoči ovo i pošalji ideju Approve this translation

Edit message

Uredi poruku Approve this translation

Message sent!

Poruka je poslana! Approve this translation

Can we ask a favor?

Možemo li vas zamoliti za uslugu? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Bili bismo vam zahvalani ako biste svoje komentare objavili na twitteru Approve this translation

Not likely

Nije vjerojatno Approve this translation

Very likely

Vrlo vjerojatno Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 ljudi %{heart:žele} tu ideju Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedna osoba %{heart:želi} tu ideju Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} ljudi %{heart:žele} tu ideju Approve this translation

You %{heart:want} this idea

%{heart:Želite} ovu ideju Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Vi i još jedna osoba %{heart:želite} tu ideju Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vi i %{count} drugih ljudi %{heart:žele} tu ideju Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaša komentar je objavljen na našem %{link:feedback forumu} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaša komentar je objavljen na našem %{link:feedback forumu} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 ljudi %{heart:žele} tu ideju Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedna osoba %{heart:želi} tu ideju Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} ljudi %{heart:želi} tu ideju Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Vi %{heart:želite} tu ideju Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Vi i još jedna osoba %{heart:želite} tu ideju Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vi i %{count} drugi ljudi %{heart:žele} tu ideju Approve this translation

Post your own idea

Pošaljite svoju ideju Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Pobjeda %{percent} %% Vremena Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Pobjeda %{percent} %% Vremena Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Kada pošaljete ideju na naš forum, drugi će moći da je prate i komentiraju. Approve this translation

Open in a new window

Otvori u novom prozoru Approve this translation

Open in a new window

Otvori u novom prozoru Approve this translation

This answers my question

Ovaj odgovor na moje pitanje Approve this translation

Related ideas

Srodne ideje Approve this translation

Related articles

Povezani članci Approve this translation

Related feedback

Povezani komentari Approve this translation

Related feedback

Povezani komentari Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Mi ćemo vam ažurirati ova ideja napreduje Approve this translation

Awesome!!!

Strašan !!! Approve this translation

Okay.

Ok. Approve this translation

We'll be in touch.

Bit ćemo u kontaktu. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Vodimo svoj komentar na srcu. Approve this translation

Attach a file

Priloži datoteku Approve this translation

Attach a screenshot or file

Pričvrstite screenshot ili sliku Approve this translation

Snap screenshot

Snap zaslona Approve this translation

Choose a file

Odaberite datoteku Approve this translation

Uploading

Prijenos Approve this translation

Something went wrong while uploading

Nešto je pošlo po krivu prilikom učitavanja Approve this translation

Try again

Pokušaj ponovo Approve this translation

Just send my message

Samo pošaljite mi poruku Approve this translation