General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  52
 3. Reviewed
  163
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 215

started

1 aloitettu Approve this translation

[password protected entry]

[salasanalla suojattu merkintä] Approve this translation

I suggest you ...

1 Ehdotan, että... Approve this translation

Terms of service

1 käyttöehdot Approve this translation

an anonymous user

1 anonyymi käyttäjä Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

tilauksesi ei sisällä verkkotunnuksen aliasointia Approve this translation

does not belong to subdomain

1 ei kuulu aliverkkotunnukseen Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Tämä foorumi on suljettu. Uusia ääniä ei enää vastaanoteta. Approve this translation

planned

1 suunniteltu Approve this translation

duplicate

kaksoiskappale Approve this translation

Password confirmation

1 Salasanan vahvistus Approve this translation

other

muut Approve this translation

Activity

1 Toiminto Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Asiakaspalaute sivustolle %{account_name} Approve this translation

under review

tarkasteltavana Approve this translation

declined

1 hylätty Approve this translation

Enter your idea

1 Kerro ideasi Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 viittaa osoitteeseen '%{resolves_to}' '%{host}':n sijasta. Tarkista DNS-asetuksesi. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

ei voitu selvittää. DNS-muutoksien päivittyminen voi kestää jopa 72 tuntia. %{link} Approve this translation

completed

1 valmis Approve this translation

Site

Sivusto Approve this translation

Single Sign-On

Kertakirjautuminen Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Asenna foorumi oman verkkotunnuksesi alaisuuteen (esim. palaute.omaverkkotunnus.fi). Oman verkkotunnuksen käyttäminen säilyttää brändikokemuksen yhtenäisempänä, ja lisää sivustosi löydettävyyttä kun käyttäjien tuottama sisältö toimii arvokkaana hakukoneoptimointina. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Käyttäjät voivat siirtyä saumattomasti sivustoltasi UserVoiceen ilman rekisteröitymistä. Tämä alentaa kynnystä jättää palautetta. Käyttäjien profiilit ja avatarit voidaan myös tuoda UserVoiceen, jolloin käyttökokemus on vieläkin saumattomampi. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Jokainen äänestäjä saa oletuksena käyttöönsä 10 ääntä (per foorumi), joilla he voivat äänestää kannattamiaan ideoita. Rajattu äänimäärä pakottaa ihmiset keskittymään mielestään parhaisiin ideoihin, jolloin saat laadukkaampaa palautetta. Voit säätä foorumikohtaisesti kuinka monta ääntä haluat antaa äänestäjille. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Joistakin asioista on parasta keskustella yksityisesti. Voit rajoittaa foorumin käyttäjäjoukkoa sähköpostiosoiteiden, sähköpostin verkkotunnusten, tai kertakirjautumistunnusten perusteella. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Asiakkaittesi ei tarvitse edes huomata, että he ovat lähteneet sivustoltasi. Määritä UserVoicen ulkoasu (ylä-ja alatunnisteet ja CSS) vastaamaan sivustosi designia. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Useita tukivaihtoehtoja, mukaan lukien 24/7 henkilökohtainen asiakaspalvelu. Approve this translation

Private Forums

Yksityiset foorumit Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Useimmilla käyttäjillä on vain yksi foorumi yleisiä ehdotuksia varten ja sen lisäksi muita foorumeja, joilla voit syventyä eri aiheisiin käyttäjiesi tai tiimisi kanssa. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL - suojaus salaa tietosi Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Kaikki työkalut kuunnella, vastata ja mitata kasvavan käyttäjäkuntasi mielipidettä. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Hallitse äänestyksen petosilmaisimen toimintaa yksityiskohtaisesti. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone-lisäosa Approve this translation

Crowdsourced moderation

Joukkoistettu valvonta Approve this translation

Fully Customizable Design

Täysin muokattavissa oleva ulkoasu Approve this translation

My tickets

Omat tiketit Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

1 Tämän verkkotunnuksen alias on varattu. Ota yhteyttä tekniseen tukeen jos tarvitset apua tämän virheen kanssa Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Täysi kontrolli sisältöön, saatavuuteen ja tiedon säilyttämiseen. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ehdotuksia tehdään ja niitä äänestetään ylöspäin. Approve this translation

Everyone else

1 Kaikki muut Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Saumaton integraatio ja täydellinen kontrolli sivustosi ulkoasuun. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Palaute-apusovellus Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorioiden avulla voit järjestää ehdotuksiasi eri ryhmiin foorumeillasi. Käyttäjät voivat valita mihin kategoriaan heidän ideansa kuuluvat. Approve this translation

See %{link}

1 Katso %{link} Approve this translation

Advanced Security

1 Suojauksen lisäasetukset Approve this translation

is invalid

2 ei kelpaa Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Liitä UserVoice suoraan sivustollesi. Approve this translation

all values need to be unique

1 kaikkien arvojen täytyy olla erilaisia Approve this translation

Merge ideas

Yhdistä ehdotukset Approve this translation