Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  22
 3. Reviewed
  78
 4. All
  100
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 100

Sorry, we couldn't submit your request.

Wybacz, nie możemy przesłać Twojego żądania. Approve this translation

Choose a File

Wybierz plik Approve this translation

Remove Attachment

1 Usuń załącznik Approve this translation

Please sign in

2 Zaloguj się Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

1 Ups! Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola, aby kontynuować. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Ups! Próbujesz załadować zbyt duży plik. Dołącz mniejszy plik i spróbuj ponownie. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Utwórz hasło, aby zabezpieczyć profil. Otrzymasz potwierdzający e-mail z linkiem, aby utworzyć nowe hasło. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Zabezpiecz hasłem swój profil, aby uzyskać dostęp Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Problem z komunikacją z serwerem! Proszę spróbować ponownie. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

1 Musisz zaakceptować warunki, aby kontynuować. Approve this translation

Close window

1 Zamknij okno Approve this translation

Post another idea

Zgłoś kolejny pomysł Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Twoje głosy zostanie zwrócone, gdy pomysły zostaną zamknięte przez administratora Approve this translation

Error! Try again.

1 Błąd! Spróbuj jeszcze raz. Approve this translation

Saving

Zapisywanie Approve this translation

Saved

1 Zapisane Approve this translation

Passwords must match

1 Hasła muszą być zgodne Approve this translation

Your password has been updated

1 Twoje hasło zostało zaktualizowane Approve this translation

Sent!

Wysłano! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Pamiętaj, że wykorzystałeś już wszystkie Swoje głosy na tym forum. Twoje głosy zostaną zwrócone, gdy pomysły z Twoimi głosami zostaną zamknięte przez administratora Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Przykro nam, ale nie mogliśmy zgłosić twojego pomysłu, ponieważ nie masz już głosów. Approve this translation

I still want to send a message

Nadal chcę wysłać wiadomość Approve this translation

No results found

1 Nie znaleziono żadnych wyników Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły} i %{2:związanych} z nimi %{2:pomysłami,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Wrócimy do ciebie wkrótce Approve this translation

More matches

Więcej wyników Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

1 Twój adres e-mail nie ma dostępu do tego forum. Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Cookies są wyłączone. Dostęp do forum zgłoszeń bezpośrednio na %{forum_link} lub włączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki i odśwież stronę. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} w rankingu Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Czy na pewno chcesz usunąć swój pomysł? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Od innych ludzi wspierać ten pomysł, nie można go usunąć. Można jednak usunąć się z tego pomysłu i będzie związana z "Anonymous" Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć siebie z tego pomysłu? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Odkryliśmy, że może %{1:odnosić pomysłów,} które chcesz sprawdzić. Approve this translation

Voted!

Twój głos! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Więcej na temat tego pomysłu Approve this translation

Required Consent

Wymagana zgoda Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Wyrażam zgodę na przechowywanie mojego adresu e-mailowego, imienia i adresu IP. Te informacje i wszelkie informacje zwrotne, które podaję, mogą służyć do informowania o decyzjach dotyczących produktu i powiadamiania mnie o aktualizacjach produktu. (Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.) Approve this translation

Thanks!

Dzięki! Approve this translation

Sign in with

Zaloguj się za pomocą Approve this translation

Sign in to give feedback

Zaloguj się, aby przekazać opinię Approve this translation

Please enter a valid email address.

Proszę wpisać aktualny adres e-mail. Approve this translation

Please enter a password.

Proszę wprowadzić hasło. Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

To jest prywatne forum. Zaloguj się za pomocą zatwierdzonego profilu, aby uzyskać dostęp. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Czy na pewno chcesz usunąć załącznik? Approve this translation

%{num} voter

%{num} wyborca Approve this translation

%{num} voters

%{num} wyborcy Approve this translation

We're glad you're here

Cieszymy się że tu jesteś Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Zaloguj się, aby wystawić opinię Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Nie mogliśmy w tej chwili przesłać Twojego wyniku. Approve this translation